สื่อมวลชนกับการดูแลกำกับตนเอง (The media and their self-regulation)

Main Article Content

พัชราภา เอื้ออมรวนิช (Patcharapa Euamornvanich)

Abstract

          สื่อมวลชน ถือได้ว่ามีบทบาทหน้าที่สำคัญในการกำหนดวาระข่าวสาร (Agenda Setting) รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง เป็นกลาง การไหลของข้อมูลข่าวสารไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เพียงสื่อใดสื่อหนึ่งเท่านั้น แต่เกิดจากการหลอมรวมกันของสื่อหลายๆ ประเภทโดยที่ไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่ในการนำเสนออย่างชัดเจนอีกต่อไป จนสามารถกล่าวได้ว่า ปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน (Media Self-Regulation) ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกลไกที่สื่อมวลชนใช้ในการควบคุมการทำงานของสื่อด้วยกันเอง เพื่อให้สื่อมวลชนยังคงมีเสรีภาพภายใต้ความรับผิดชอบในการนำเสนอข่าวสาร ซึ่งกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทยยังไม่สามารถนำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก สังคมเองก็ได้วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนอยู่บ่อยครั้ง ข้อขัดแย้งนี้ทำให้หน่วยงานภาครัฐได้พยายามออกร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เพื่อนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของสื่อมวลชน ทว่ากลับได้รับเสียงคัดค้านจากวงการสื่อมวลชนอย่างมาก ซึ่งบทความนี้ผู้เขียนได้ประมวลแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อทบทวน อธิบายถึงกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนไทย รวมทั้งชี้ให้เห็นถึงปัญหาการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนในประเทศไทย


          The media have an important role as an agenda-setting and reporting events that happened based on the accuracy and objectivity. The information flow is not limited to any media channel, but created by the convergence of media whose landscapes are no longer clearly divided as it used to be. It can be said that we are now entering an era of media convergence. The media self-regulation is a mechanism that the media control the works of media. Thus the mass media still have their own right of the freedom of expression accompanied by their responsibility in news informing. However, this self-regulation of Thai mass media is still not effectively enforced. The performance of the mass media have been often negatively criticized from society. As a result, the government sector has tried to enact the Bill on the protection and promotion of media rights, freedom, ethics and professional standards to control the work of the mass media. Nevetheless, it was greatly opposed by the mass media.In this article, this paper accumulated various data from many sources and researches in the past in order to examine and explain the self-regulation of the Thai media, as well as to point out the problems of the self-regulation mechanism of the media in Thailand.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Achavanuntakul, Sarinee. (2017). Media Freedom and Responsibility in 21th century (2) : To Media Co-Regulation? (เสรีภาพกับความรับผิดชอบสื่อในศตวรรษที่ 21 (2): สู่ “กลไกกำกับดูแลร่วมกัน”?). [Online]. Retrieved June 22, 2017 from https://thaipublica.org/2017/05/media-regulation-2/

Anantho, Siriwan and Thongrin, Santad. (2016). Ethics of the Mass Media Profession (จริยธรรมในวิชาชีพสื่อมวลชน). Nakhon Pathom: Mahidol University Press.

Biggins, O. (2009). Look aboard Audience protection (มองต่างแดน คุ้มครองผู้บริโภคสื่อ). Bangkok: Offset Creation Co., Ltd.

Campbell, A. J. (1999). Self-Regulation and the Media. Federal Communications Law Journal, 51(3): 710-772.

Channel 3 Thailand. (2018). Thai broadcast journalists association requested journalist to emphasise an ethics, personal identity and mental impact in “13 people who indebted in Khao Luang Cave - Khun Nam Nang Norn National Park” (สมาคมนักข่าวฯ ขอสื่อมวลชนให้คำนึง ‘จริยธรรม-สิทธิส่วนบุคคล-ผลกระทบต่อจิตใจ’ จากกรณี 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง). [Online].Retrieved July 10, 2018 from https://morning-news.bectero.com/social-crime/09-Jul-2018/126067

Constitution of the Kingdom of Thailand 2017. (2017). [Online]. Retrieved April 12, 2017 from https://www.ratchakitcha. soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/040/1.PDF

Euamornvanich, Patcharapa. (2017). Mass Media: Freedom and Responsibility (สื่อมวลชน : เสรีภาพและความรับผิดชอบ). FEU Academic Review, 11(4): 9-18.

Euamornvanich, Patcharapa. (2018). Social Responsible of Media in Reporting News in the Era of Globalization (ความรับผิดชอบต่อสังคมในการนำเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนในยุคข่าวสารไร้พรมแดน). Bangkok: Dhonburi Rajabhat University.

Haraszti, M. (2008). The Media Self-Regulation Guidebook. Vienna: The OSCE Representative on Freedom of the Media.

Isara News. (2015). Perspectives on media reform (มุมมองในการปฏิรูปสื่อ). [Online]. Retrieved March 23, 2018 from https://www.isranews.org/isranews/40169-reformmedia_40169.html

Media Inside Out. (2017). Media Act Protect or Control? (พ.ร.บ. สื่อ คุ้มครอง หรือ ควบคุม?). [Online]. Retrieved March 3, 2018 from https://mediainsideout.net/local/2017/03/277

Puddephatt, A. (2011). The Important of Self Regulation of The Media in Upholding Freedom of Expression. Series CI Debates N.9- February: UNESCO.

Ramasoot, Pirongrong. (2017). Media Reform need to create knowledge not fear (ปฏิรูปสื่อ ต้องสร้างความรู้แจ้ง ไม่ใช่ความกลัว). [Online]. Retrieved March 26, 2018 from https://www.chula.ac.th/ cuinside/5262/

Requisition to Thai journalists have “professional ethics” or “social etiquette” more and more (อยากให้สื่อไทยมี “จรรยาบรรณวิชาชีพ” หรือ “มารยาททางสังคม” มากกว่านี้). [Online]. Retrived June 22, 2017 from https://www.change.org/p/ขอให้สื่อไทยมี-จรรยาบรรณ-มารยาททางสังคม-มากกว่านี้-ลงชื่อสนับสนุน

Southeast Asean Press Alliance. (2017). Media Self-Regulation in Divided Society (สื่อกับการกำกับกันเองในสังคมที่แตกแยก). [Online]. Retrieved June 22, 2017 from https://www.seapa.org/protectingmediaindividedworld/

Thailand Development Research Institute. (2016). Media Reform Project Research No.1 The Evolution and Status of Media Radio Television Newspaper and New Media, The evolution of media technology (โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ เล่มที่ 1 วิวัฒนาการ และสถานภาพปัจจุบันของสื่อ โครงสร้างตลาดสื่อ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อใหม่ (New Media), วิวัฒนาการเทคโนโลยีของสื่อ). Bangkok: Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission.

Thailand Development Research Institute. (2016). Media Reform Project Research No.7 Self -Regulation. (โครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูปสื่อ เล่มที่ 7 กลไกการกํากับดูแลตนเอง). Bangkok: Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission.

Thai Journalists Association. (2017). Go to know the new media regulation (ทำความรู้จัก กฎหมายควบคุมสื่อฉบับใหม่). [Online]. Retrieved February 13, 2018 from www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4275:2017-01-26-05-51-28&catid=24:media-center-surveillance-threats&Itemid=24

The Hon Ray Finkelstein & Tiffen. R. (2015). When does press Self-Regulation work? Melbourne University Law Review, 38(944): 943-967.