ความต้องการจำเป็นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (The needs of the professional learning communities for small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province)

Main Article Content

พิชิต ขำดี (Pichit Khumdee)
ต้องลักษณ์ บุญธรรม (Tongluck Boontham)

Abstract

           การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการดำเนินงานที่เป็นอยู่จริงและสภาพที่ควรจะเป็นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 2) ความต้องการจำเป็นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
           กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 316 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบตอบสนองคู่ มีค่าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงเท่ากับ 0.93 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดลำดับความต้องการ
จำเป็น (PNIModified)
           ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการดำเนินงานที่เป็นจริงของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสภาพที่ควรจะเป็นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนขนาดเล็ก ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2) ความต้องการจำเป็นของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ตามการจัดลำดับความต้องการจำเป็นมากที่สุด ได้แก่ (1) ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ความสามารถ กระบวนการสังเกตการสอนควรมีการวางแผนและปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ (2) ด้านการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์ใช้ความรู้ การเปิดโอกาสให้ครูได้แสดงศักยภาพของตนเองและสร้างข้อตกลงร่วมกันเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน (3) ด้านวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน การส่งเสริมให้ครูร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียน และมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม (4) ด้านการมีเงื่อนไขสนับสนุน การส่งเสริมช่วงเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ไม่กระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การเสริมแรง ให้กำลังใจ และการเป็นแบบอย่างที่ดี (5) ด้านการสนับสนุนและการเป็นผู้นำร่วมกัน สร้างภาวะผู้นำผู้ตามในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มอบหมายงานตามความความถนัด และส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามลำดับ


 


          The research aimed to study: 1) the current and desired states of professional learning communities for small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, and 2) the needs for the professional learning communities of small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province.
          The sample group, selected using Stratified Random Sampling, consisted of 316 administrators and teachers in small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The research instrument used for collecting data was a dual-response format questionnaire (r=0.93). The data were analyzed using mean, standard deviation, and Priority Needs Index (PNIModified).


          The research revealed the following findings. 1) the current state of professional learning communities for small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province, as a whole, was at a high level and the desired state was at the highest level. 2) The needs of the professional learning communities for small schools in Phra Nakhon Si Ayutthaya province were respectively sorted descending order of the needs as follows. (1) In terms of knowledge sharing, teachers should be encouraged to develop their potentials and plan to do classroom observations systematically and continually. (2) Regarding collaborative learning and knowledge application, opportunities should be provided for teachers to demonstrate their potentials and make an agreement to improve their instructions. (3) With respect to visions and shared values, teachers should be encouraged to participate in goal setting and emphasize on their teamwork. (4) As for contributing conditions, teachers should be supported by preparing available time for their knowledge sharing without affecting their class schedule, reinforcing them, offering moral support and allowing them to be role models for subordinates. (5) With regard to assistance and shared leadership, teachers’ leadership should be enhanced in learner development activities; they should be assigned appropriate jobs, and encouraged to continuously develop
themselves.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Chookamnerd, Worarak., Sungtong, Ekkarin. (2014). A Model of a Professional Learning Community of Teachers Toward 21st Century Learning of Schools in Thailand (รูปแบบการเรียนการสอนวิชาชีพครูในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21). Master’s dissertation, Prince of Songkla University, Songkla, Thailand.

Hipp, K. and Huffman, J. (2003). Professional Learning Communities: Assessment Development-Effects. Paper presented at the meeting of the International Congress for School Effectiveness and Improvement. Sydney: Australia.

Hord, S., M. (1997). Professional learning communities : Communities of continuous inquiry and improvement. Austin: Southwest Educational Development Laboratory.

Insa-ard, Sayamon. (2017). A Development of Professional Learning Community of Practice to Enhance Practical Community Using Ict for Instruction of Basic Education Teachers. Veridian E-Journal, 10(2): 997-995.

Jullie, S. (2014). Organizational Climate Affecting the Professional Learning Community of Teachers under Khonkaen Municipality (บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น). Master’s dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Katewong, Pichet. (2013). Proposition of Guidelines for Building Professional Learning Communities in Schools under the Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 2 (การนำเสนอแนวทางการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2). Master’s dissertation, Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Phranakhon Si Ayutthaya, Thailand.

Kenoyer, F.E. (2012). Case Study of Professional Learning Community Characteristics in an Egyptian Private School. Doctor’s Dissertation. College of Education, Columbia International University.

Louis, K.S. Kruse, S.D. and Assocites. (1995). Professionalism and Community: Perspectives on Reforming Urban Schools. Thousand Oaks, Cannada: Corwin Press.

Morrissey, M.S. (2000). Professional Learning Communities: An Ongoing Exploration. Lisse, The Netherland: Swets & Zeitlinger.


Newman, F.M., and Associates (1996). Authentic Achievement: Restructuring Schools for Intellectual Quality. San Francisco: Jossey-Bass.

Office for national education standards and quality assessment (2012). Third Round External Quality Assessment Guide basic education (คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) (2nd ed.). Bangkok: Opset Plus.

Pitayanont, Taweewat., Sisukho, Direk., and et al. (2012). Optimal use of statistics for research (การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสำหรับการวิจัย) (6th ed). Bangkok: Chulalongkorn University.

Scribner, J.P., Cockrell, K.S., Cockrell, H.D. and Valentine, J.W. (1999). Creating Professional Communities in Schools through Organizational Learning: An Evaluation of a School Improvement Process. Education Administration Quarterly, 1(35): 130-160.

Wongwanich, Suwimon. (2013). Synthesis techniques used to assess needs (การสังเคราะห์เทคนิคที่ใช้ในการประเมินความต้องการจำเป็น). Bangkok: Chulalongkorn University.