ถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา (Lesson learned from the management of Thung Tam Sao community)

Main Article Content

อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ (Utai Parinyasutinun)

Abstract

           งานวิจัยเชิงคุณภาพฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยใช้การสังเกต การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลภาคสนาม โดยมีผู้ให้ข้อมูล จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ผู้นำองค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน ชาวบ้านในชุมชน นักเรียน พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการ


          ผลการศึกษาพบว่า การจัดการชุมชนทุ่งตำเสามุ่งเน้นการจัดการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานทุนของชุมชนทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน โดยเน้นการพัฒนาเสาหลักคือเศรษฐกิจชุมชน ทั้งนี้งานพัฒนาขับเคลื่อนโดยองค์กรชุมชนต่าง ๆ ภายใต้ผู้นำที่มีภาวะผู้นำ การบริหารจัดการที่ดี การจัดการความรู้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน อันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ครัวเรือน ระดับชุมชนและสังคมที่สร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่คนในชุมชน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการชุมชนของตนเองได้


          This qualitative research aims to gain the lesson learned from the Thung Tam Sao Community management, in Thung Tam Sao Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province by using qualitative methods of observation, interview, discussion and exchange  groups and learning forums, as the field data collection tools. Informants in the research are 100 people, including community organization leaders, community leaders, villagers, students, monks, local government officials, and academics.


          The study found that the Thung Tam Sao Community management= focuses on economy, society and environment based on community capital, in both socio-cultural and natural resources which are related to community way of life, particularly community economy. Interestingly, the development is driven by community organizations with leaders who have leadership, good governance and knowledge management as well as participation of community members. This aforementioned maneuver can contribute to changes at many levels; individual and community as well as social level to reach well-being of people in the community. Moreover, this case study can be used for guidelines for community management of other communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Abusin, A. I. (2010). Management in Islam (การบริหารจัดการในอิสลาม). (H. Jehdoh, Trans.). Songkhla: IQ Medea.

Affans, K. and Todla, S. (2012). Problems of the Educational Management through the 15 years, Free for Good Learning Policy (ปัญหาการจัดการศึกษาตามนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปี). Bangkok: Office of the Ombudsman.

Chapphra, M. U. (2000). Islam and Economic Development (อิสลามกับการพัฒนาเศรษฐกิจ).(B. Binkasun, Trans.). Nonthaburi: Off-set Press.

Daft, R. L. (2007). Understanding the Theory and Design of Organizations. China: Thomson South-Western.

Diamond, J. (2009). Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed (ล่มสลาย Collapse ไขปริศนาความล่มจมของสังคมและอารยธรรม). Bangkok: Off-set Creation.

GEO-Informatics Research Center for Natural Resource and Environment. (2011). Potential of Land Use Depend on the Economic Plants. In Information of Natural Resource and Environment 2011 (สารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2554). Songkhla: GEO-Informatics Research Center for Natural Resource and Environment, Prince of Songkla University.

GoogleEarth. (2017). Thung Tam Sao Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province (ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา).

GoogleMap. (2017). Thung Tam Sao Hat Yai (ทุ่งตำเสา หาดใหญ่). [Online]. Retrieved January 1, 2017 from https://www.google.com/maps/place/Thung+Tam+Sao,+ Hat+Yai+District,Songkhla/@6.9184287,100.15751,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x304cde5db6c167f9:0x40223bc2c383940!8m2!3d6.9165637!4d100.2824483

Khamchua, Nathathai. (2014). Successes of the Financial Institution of Ban Wang Pha Community, Thung Tam Sao Sub-district, Hat Yai District, Songkhla Province (ความสำเร็จของสถาบันการเงินชุมชนบ้านวังผา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา). In P. Limyothin (Eds.), the Proceeding of the 5th Hat Yai national and international conference 2014 (pp. 1296-1305).Songkhla: Hat Yai University.

Kraichit, Y. (2010). Muslim Etiquette No.2 (มารยาทมุสลิม เล่ม 2). Phra Nakhon Si Ayutthaya: Sai Samphan.

Metkaroonjit, Met. (2013). Development Strategy: From Theory to Active Practice (ยุทธศาสตร์การพัฒนา: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติเชิงรุก). Nonthaburi: Book Point Academic.

Nuchpiam, Prapin., Prateeppornnarong, Dhinyapat. and Jenjarrussakul, Bongkoch. (2018). Social Enterprise in Thailand: Some Observations on the Social Enterprise Promotion Bill (วิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย: ข้อสังเกตบางประการต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม). Journal of Thai Ombudsman, 11(1): 109-141.

Parinyasutinun, Utai. (2015). Community Management: Concepts and Theories Needing to be Reviewed (การจัดการชุมชน: มโนทัศน์และทฤษฎีที่จำเป็นต้องทบทวน). Modern Management Journal, 13(2): 11-21.

Parinyasutinun, Utai. (2016a). Community Development: Reviewed Issues in Changing Society (การพัฒนาชุมชน: ประเด็นทบทวนในสังคมที่เปลี่ยนแปลง). Journal of Social Development, 18(1): 123-141.

Parinyasutinun, Utai. (2016b). Leadership: The Turning Point for the Community (ภาวะผู้นำ จุดเปลี่ยนชุมชน). Journal of Politics, Administration and Law, 8(2): 189-229.

Parinyasutinun, Utai. (2016c). SWOT Analysis: Spotlight to Strategic Management and the Community Can Do It (การวิเคราะห์ SWOT แสงไฟส่องนำทางสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ชุมชนทำได้). Suranaree Journal of Social Sciences, 10(2): 137-157.

Parinyasutinun, Utai. (2017). Leadership in Perspectives: A Case of Thung Tam Sao Community (มุมมองภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาของชุมชนทุ่งตำเสา). Modern Management Journal, 15(2): 37-44.

Parinyasutinun, Utai. (2018a). Good Governance: Lesson Learned from Thung Tam Sao Community (การบริหารจัดการที่ดี: บทเรียนการจัดการชุมชนทุ่งตำเสา). Modern Management Journal, 16(1): 183-192.

Parinyasutinun, Utai. (2018b). Organization Development: Reviewed Issues in Applying to Community Management (การพัฒนาองค์การ: ประเด็นทบทวนสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการชุมชน). Silpakorn University Journal, 38(6): 24-48.

Parinyasutinun, Utai. (2019). Public Policy and Bang Rieang Community: Reviewed Issues for Success and Sustainability of Policy Driving (นโยบายสาธารณะกับชุมชนบางเหรียง: ประเด็นทบทวนสู่ความสำเร็จและยั่งยืนของการขับเคลื่อนนโยบาย). Ubon Ratchathani University Journal of Humanities and Social Sciences, 10(1): In press.

Phrathampidok. (2008). Sustainable Development (การพัฒนาที่ยั่งยืน). (11th ed.). Bangkok: Komolkeemthong Foundation.

Raekphinit, C. (2008). Community Enterprise and the Tackling of Poverty Problems in Thai Rural Area (วิสาหกิจชุมชนกับการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทไทย). Journal of Economics and Business Administration, 3(1): 75-87.

Rojananon, Chadin. (2015). What is Social Enterprise? (วิสาหกิจเพื่อสังคมคืออะไร). [Online]. Retrieved January 25, 2019 from https://www2.fpo.go.th:81/FIDP /Source/Article/Source/data/บทความนานาสาระประจำเดือนพฤศจิกายน2558.pdf

Sa-im, S. (2009). Zækæːh Management in Modern Muslim Society (การบริหารจัดการซะกาตในสังคมมุสลิมยุคใหม่). (W. Wankwan, Trans.). Bangkok: Chulalongkorn University.

Sirasoonthorn, Patcharin. (2013). Concept, Theory, Technique, and Applying for Social Development (แนวคิด ทฤษฎี เทคนิคและการประยุกต์เพื่อการพัฒนาสังคม). Bangkok: Chulalongkorn Press.

Somphornphilin, Meechai. (2013). Cognitive Theory: Concept and Theory (แนวคิดและทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ). [Online]. Retrieved June 1, 2017 from https://newssunday.blogspot.com/2013/03 /cognitive-theory.html

The 20-Year National Strategy. (2018). Government Gazette (ราชกิจจานุเบกษา). [Online]. Retrieved January 26, 2019 from https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

Thung Tam Sao Town Municipality. (2015). The Three Years Development Plan 2015-2017 (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560). Songkhla: Thung Tam Sao Town Municipality.