แนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่ม ของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร (The guidelines for the development of group management competencies of the Kamphaeng Phet elderly club committee)

Main Article Content

ปาจรีย์ ผลประเสริฐ (Pajaree Polprasert)
วรางคณา จันทร์คง (Warangkana Chankong)
รัชนีวรรณ บุญอนนท์ (Ratchanewan Boonanont)
ปรียานุช พรหมภาษิต (Preeyanuch Prompasit)
กนิษฐา ศรีภิรมย์ (Kanittha Sripirom)
พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ (Ploynutcha Dechasetsiri)

Abstract

           วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร 2) เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร 3) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามได้แก่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 409 คน และผู้ให้ข้อมูลในการสนทนากลุ่ม ได้แก่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 13 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ จำแนกเป็น 8 องค์ประกอบและมีตัวแปรที่สังเกตได้ 26 ตัวแปร และนำไปศึกษาระดับสมรรถนะในการบริหารจัดการชมรมของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ พบว่ามีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสมรรถนะการบริหารจัดการที่อยู่ในระดับน้อย ได้แก่ ความรู้ทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ความรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนชมรมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ความสามารถในจัดกิจกรรมที่หลากหลาย การหางบประมาณในการดำเนินการชมรม การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณ การจัดทำบัญชีรายรับ-จ่าย ทะเบียนพัสดุ-ครุภัณฑ์ ทะเบียนสมาชิก สมุดเยี่ยม และงานสารบรรณต่าง ๆ แนวทางในการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ได้แก่ 1) ควรจัดทำหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการชมรมผู้สูงอายุ 2) ควรจัดการศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุที่มีการบริหารจัดการชมรมที่ประสบความสำเร็จ 3) ควรมีการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4) ควรจัดทำฐานข้อมูลชมรมผู้สูงอายุ 5) ควรมีเวทีแสดงผลการดำเนินงานประจำปีของชมรมผู้สูงอายุ 6) ควรมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาสมรรถนะของคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ


              The purposes of this research were to 1) analyze exploratory factors of group management competencies of the Kamphaeng Phet elderly club committee, 2) study the level of group management competencies of the Kamphaeng Phet elderly club committee, and 3) find out the guidelines to improve the group management competency of the elderly club committee in Kamphaeng Phet province. The respondents included 409 elderly club members in Kamphaeng Phet. The key informants in focus group discussions were 13 persons who involved in managing the elderly clubs. Data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, and principal component analysis measure.The findings show that the compositions of management competencies of elderly club committee were classified into 8 groups referring to 26 observed variables. These variables were used as the framework for study the competency level. The level of competency in the elderly club management was at the moderate level. The low level of competence was knowledge, computer and technology skills, knowledge about the registration of clubs with the association of the elderly council of Thailand, the ability to organize a variety of activities, the ability to fund a budget for running the club, writing projects for funding, records of income and expenses, the registration of materials and equipment, the registration of members, the preparation guestbook, and document management. The guidelines for developing group management competency of the elderly club committee were 1) there should be a course for improving the management competency of elderly clubs, 2) a study visit to the elderly club with successful club management, 3) knowledge management and exchange of ideas, 4) a database of elderly clubs 5) an annual report on the performance of the elderly club, and 6) the integration of institutional cooperation in the development of the competencies of the elderly club committee.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Association Branch Council of Thailand, Department of Social Development and Welfare. (n.d.). Elderly club manual (คู่มือชมรมผู้สูงอายุ). Bangkok: The Branch Association of the Council of Elders of Thailand on Raja Shu Papham of Princess Srinagarindra.

Boonvises, Sukuya. (2011). The achievement of elderly club: Case study of Nongdu village Thawat Buri, Roi Et (ความสำเร็จของชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองดู่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด). Master’s dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Chanawongse, Krasae., Isarangkura Na Ayudhya, Veena. and Dansawadikul, Tippawan. (2016).The study of factors affecting sustainability and continuity of the eldrly health promotion club, the 7th Khon Kaen health center, Muang district, Khon Kaen province (การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืน และต่อเนื่องของชมรมสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น). College of Asian Scholars Journal, 7(1): 136-141.

Civil Service Commission Office. (2005). The competency deployment for human resource management (การปรับใช้สมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย์). Bangkok: Printing group central administration office civil service Commission Office.

Committee of the National Elderly, Ministry of Social Development and Human Security. (2010). The National Elderly Plan, Vol 2 (2545-2564), 1st Ed. (2552)). (แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2552). Bangkok: Thepphenwanich.

Faculty of Management Science. (2017). The performance of the Kamphaeng Phet elderly club Development Project (ผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม/กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดกำแพงเพชร). Kamphaengphet: Faculty of Management Science Kamphaeng Phet Rajabhat University.

Good, C.V. (2001). Dictonary of Eductaion. New York: McGraw-Hill.

Hongsala, Krisada., Leetongdee, Songkramchai., and Laohasiriwong, Wongsa. (2012). The effect of applying the empowerment program with participatory planning to develop standards for the elderly club operations (ผลของการประยุกต์ใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจร่วมกับวางแผนแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ). Rajabhat Maha Sarakhan University Journal, 7(2): 85-94.

Kongkasawat, Tomrongsak. (2005). How beginning when competency deployment to organization (เริ่มต้นอย่างไร…เมื่อจะนำ competency มาใช้ในองค์กร). Bangkok: Technology Promotion Association (Thailand-Japan).

McCelland, J.L. (1999). The MIT encyclopedia of the cognitive Science. n.p.

Pornprasatpol, Anchalee. (2000). Factors contributing to the strength of the elderly club in the slums of Bangkok (ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุในชุมชนแออัดของกรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Thammasat University, Bangkok, Thailand.

Prathadi, Pongsiri. (2013). Elderly club (ชมรมผู้สูงอายุ). [Online]. Retrieved January 15, 2560 from: https://hp.anamai.moph.go.th/download/elder/Meeting10_13Dec.2556/12Dec.2556/6

Rapeepisan, Vilawan. (2006). Human resource management (การบริหารทรัพยากรมนุษย์). Bangkok: Wichit Hatthakon Printing House.

Rojpaisarnkit, Kunwadee. and Kreingkaisakda, Warakorn. (2017). Development of Guidelines for Implementation of the Community for Developing Well-being of the Elderly (การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ). Journal of the Association of Researchers, 22(1): 81-97.

Samakkantai, Tawip. (2008). The Factor related to the performance of the Uthai Thani (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดอุทัยธานี). Master’s dissertation, Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok, Thailand.

Saenthong, Narongwit. (2004). Comparison of competency (มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ). Bangkok: HR Center.

Sudwisai Onausa. (2012). Measures for the operation of the elderly club of Klong Khlung municipality, Klong district, Kamphaeng Phet province (มาตรการในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร). Master’s dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Thananun, Sujita. (2007). Human Resource Development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์). (2nd Ed.). Bangkok: National Institute of Development Administration.

Udplong, Anusorn., Rojkureesateian, Kreingsak. and Vong-Ek, Panee. (2013). Key factors in driving activities of the elderly club: A case study of the elderly club of Ban Mae La Mao, Maesod, Tak province (ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุบ้านแม่ละเมา ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก). Journal of Public Health, 43(1): 68-79.

Yamane, Taro. (1967). Statistics: An introductory analysis (2nd ed.). New York: Harper and Row.

Yodphet, Siripat., et al. (2010). Operation and Activities of the Elderly Club (ลักษณะการดำเนินงานและกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุ). Bangkok: Jay.