คำยืมภาษาพม่าในภาษาไทใหญ่ (Burmese borrowing words in the Shan language)

Main Article Content

พรรณิดา ขันธพัทธ์ (Phannida Khanthaphad)

Abstract

          งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาวิธีการยืมคำในภาษาพม่าเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่ ลักษณะคำยืมภาษาพม่าในภาษาไทใหญ่  และปัจจัยที่ทำให้เกิดการยืมคำ โดยได้เลือกศึกษาข้อมูลจาก Shan – English Dictionary และ Picture  Dictionary  ผู้วิจัยพบว่า ในด้านวิธีการยืมคำในภาษาพม่าเข้ามาใช้ในภาษาไทใหญ่นั้นมี 2 วิธี ได้แก่ การยืมแบบทับศัพท์ที่คงโครงสร้างเดิม และการยืมแบบทับศัพท์แต่ใช้โครงสร้างตามหลักภาษาไทใหญ่  ในด้านลักษณะคำยืมภาษาพม่าในภาษาไทใหญ่ก็มีในหลายลักษณะ ได้แก่ คำยืมภาษาพม่าที่เป็นคำเดี่ยว, คำยืมที่เป็นการประกอบคำระหว่างภาษาพม่ากับภาษาพม่า,  ภาษาพม่ากับภาษาไทใหญ่,   ภาษาพม่ากับภาษาอังกฤษ, ภาษาพม่ากับภาษาบาลี-สันสกฤต, ภาษาพม่า ภาษาบาลี-สันสกฤตและภาษาไทใหญ่, และภาษาพม่า ภาษาอังกฤษและภาษาไทใหญ่ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า คำยืมภาษาพม่าที่เป็นคำเดี่ยวนั้นมีจำนวนมากที่สุด ส่วนคำยืมที่เกิดจากการนำภาษามากกว่า 2 ภาษามาประกอบกันนั้นมีจำนวนน้อยที่สุด ในด้านปัจจัยที่ทำให้เกิดคำยืม ได้แก่ ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านความใกล้ชิดทางสภาพแวดล้อม ด้านความทันสมัยและเทคโนโลยี และด้านศาสนาและความเชื่อ   จากการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า ชาวไทใหญ่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลพม่ามายาวนาน อีกทั้งยังถูกกำหนดให้เรียนโดยใช้หลักสูตรภาษาพม่า ดังนั้น คำยืมภาษาพม่าจึงมีมากกว่าคำยืมในภาษาอื่น ๆ


          This study discusses how (1) Burmese borrowing words are adopted to the Shan language, an isolating language, (2) types of features of the Burmese borrowing words in Shan, and (3) factors contributing to a borrowing methods of Burmese words to the Shan language. The study’s resources are derived from a Shan-English dictionary and a picture dictionary. This research reveals two methods of borrowing namely, (1) a borrowing Burmese words in Shan – a transliteration without changing any Burmese phonological-morphological structures and (2) a transliteration using Shan structures. In both methods, it is the Burmese sounds which Shan people are unfamiliar with are altered into Shan sounds. The first methods tends to be ubiquitous. Various types of features in Burmese borrowings in Shan can be identified, namely single Burmese , Burmese compound, Burmese-Shan compound, Burmese-English compound, Burmese-Pali-Sanskrit compound, Burmese-Pali-Sanskrit-Shan compound, and Burmese-English-Shan compound. It is found that the monolexemic/single Burmese borrowing method is the most favourable while the combination of more than two languages is the least one. The external factors in borrowing Burmese words in Shan may come from a socio-political, educational, environmental proximity, modernity and technology, as well as religions and beliefs predictors. A large number of Burmese borrowings in Shan reveal that Shan people have been under Myanmar rule for a long time, thus it results in Shan people having a close relationship with Myanmar people. In addition, Shan people are educated through Burmese education curriculums. This is why there are more borrowing words from Burmese than other languages in Shan.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Jantanakom, Wanna. (1983). Characteristics of Tai Yai (Tai O) in Mae Sai District, Chiang Rai Province (ลักษณะของภาษาไทยใหญ่ (ไตอ้อ) ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย). Master’s dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

La-ongsri, Kanchanee. (1985). Hometown of Thai (ถิ่นกำเนิดของคนไทย). Bangkok: Art and Culture Publishing.

Office of the Royal Society. (2010). Linguistic Words Dictionary (Applied Linguistics) (พจนานุกรมศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)). Bangkok: Office of the Royal Society.

Sirinthon, Pranee. (1985). Above Region of Siam (เหนือแคว้นแดนสยาม). Chiang Mai: Chang Peuak Publishing.

Terwiel, B. J., and Diller, A. (1990). Native Thais were not here (คนไทย(เดิม)ไม่ได้อยู่ที่นี่). Bangkok: Muang Boran Publishing.

Trichot, Pornpimon. (1999). Minorities with Burmese Government (ชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลพม่า). Bangkok: Foundation for Social Sciences and Humanities Textbook Project.

Wichasin, Renu. (2003). Knowing and Reading Shan Script (ไทใหญ่ รู้ลิ่ก อ่านลาย). Chiang Mai: Department of Thai, Faculty of Humanity, Chiang Mai University, Thailand.

Wittayasakphan, Sompong. (2001). Shan History (ประวัติศาสตร์ไทใหญ่). Bangkok: Sang San Publishing.