ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินแบบสมดุล ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี (Factors affecting the implementation of indicators in the balanced scorecard (BSC) of primary schools in Pathum Thani province)

Main Article Content

ศิริพร เกษวิทย์ (Siriporn Ketvit)
ต้องลักษณ์ บุญธรรม (Tongluck Boontham)

Abstract

The purpose of this research was to study: the factors affecting the implementation of indicators in the balanced scorecard (BSC) of primary schools.


The sample group of this research, selected using multi-stage sampling, consisted of 359 teachers and administrators in primary schools in Pathum Thani Province. The research instrument used for collecting data was Likert five-point scale questionnaires. The data were analyzed using mean, standard deviation, and multiple regression analysis – the enter method.


            The research revealed that 1) the implementation of indicators in the BSC of these schools was at the high level ( gif.latex?\bar{X}= 4.24, S.D. = 0.45). The implementation included the students, the school internal processes, the growth and learning processes, and the financial perspective. 2) The factors related to the implementation of indicators in the BSC of the primary schools were organizational culture, leadership, motivation, technology and innovation, and teamwork. These factors were related to the implementation of the BSC of the primary schools, as a whole, at the high level ( gif.latex?\bar{X}= 4.24, S.D. = 0.55). 3) The factors affecting the implementation of indicators in the BSC in primary schools were technology and innovation (x4), teamwork (x5), organizational culture (x1), and leadership (x2). These factors could predict the implementation of indicators in the BSC in primary schools in Pathum Thani Province at 71.7% at the significance level of .05 as the prediction equation: Zy' = 0.488 x4 + 0.300 x5 + 0.111 x1 + 0.100 x+              0.039 x3.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Abedalqader, R., Ashraf, B. (2016). Factors Influencing Balanced Scorecard Implementation. Research Journal of Finance and Accounting, 7(2): 204-212.

Bunlengrom, Chadakorn. (2009). The Administrative Factors Affecting Internal Supervision in Primary Schools of Administrators Under the Offices of Udon Thani Educational Service Area (ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี). Master’s dissertation, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, Thailand.

Damtongsen, Rattana. (2016). Administrative Factors Affecting Knowledge Management Process of Basic Education under The Office of Yala Primary Educational Service Area 1 (ปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อกระบวนการจัดการความรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1). Journal of Pathamthani University, 8(12): 44-56.

Dissorn, Amornsiri. (2013). Factors Affecting Successful implementation of Balanced Scorecard of companies in Bangkok Metropolitan (ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ของบริษัทในเขตกรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Rajamangala University of Technology Phra Nakhon, Bangkok, Thailand.

Hirikokul Patcharanut. (2011). The Using of Balanced Scorecard in Administration of Schools in Udon Thani Educational Service Area 3 (การบริหารเชิงดุลยภาพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3). Master’s dissertation, Udon Thani Rajabhat University, UdonThani, Thailand.

Inket, Kroekkiat. (2012). The Relationship between Educational Administration Factors and The Utilization of Information Technology of Welfare Schools,Group 1,Under the Bureau of Special Education Administration (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารการศึกษากับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ กลุ่ม 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ). Master’s dissertation, Kanchanaburi Rajabhat University, Kanchanaburi, Thailand.

Inthachai, Suphan. (2012). The multi-level factors influencing the balanced scorecard efficiency of the schools under the office of the basic education commission (ปัจจัยพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพแบบสมดุลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน). Master’s dissertation, Burapha University, Bangkok, Thailand.

Jiwakeat, Chatchalai and Techarin, Pasu. (2007). Relationship between leadership Commitment to the organization, service quality and financial performance of the hotel business (ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ ความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร คุณภาพบริการ และผลการปฏิบัติงานด้านการเงินของธุรกิจโรงแรม). Chulalongkorn Review, 18(70): 24-38.

Kamkleang, Chanayuth. (2008). A study on balance scorecard administration in lab school under Surin Education Office Area (การศึกษาการบริหารงานแบบดุลยภาพของโรงเรียนในฝันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์). Master’s dissertation, Surin Rajabhat University, Surin, Thailand.

Kaplan, Robert S. and Norton, David P. (1998). “The balanced Scorecard-Measures that Drive Performance”. Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance. [Online]. Retrieved September 20, 2016 from https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2

Kongpeanpak, Ariya. (2011). Administrative Factors Affecting Internal Quality Assurance of Small Schools under The Office of KhonKaen Primary Educational Service Area 4 (ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4). Master’s dissertation, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.

Nantaprecha, Pakpoom. (2012). Factors related to the Effectiveness of the Organizational Operation Based on Balanced Scorecards : A Case Study of the Community Organizations Development Institute (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการดำเนินงานโดยตัวชี้วัดตามแนวคิด Balanced Scorecard : กรณีศึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน). Master’s dissertation, National Institute of Development Administration, Bangkok, Thailand.

Office of the Basic Education Commission. (2009). Report of the results of the research Lab School project (รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝัน). (1st ed). Bangkok: Office of Educational Innovation Development.

Office of the Education Council. (2016). Thai education in 2014/2015 “will reform Thai education How to keep up with the 21st century?” (สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 “จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร”). (1sted). Bangkok: Pimdi Printing Center.

Prommacharee, Pijit. (2010). Administrative Factors Affected to Curriculum Management of Primary Schools under the Office of UdonThani Educational Service Area (ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี). Master’s dissertation, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, Thailand.

Pupatthanapong, Keawtar and Jearrajinda, Nikom. (2017). Leadership and Effectiveness in Management in Terms of the Balanced Scorecard (ภาวะผู้นำกับประสิทธิผลในการบริหารงานตามหลักการประเมินแห่งดุลยภาพ). KasemBundit Journal, 1(18): 116-119.

Rowland, M. (2016). Factors Influencing Succesful Implementation of Balance Scorecard in the Insurance Sector in Kenya: The case of Pacis Insurance Company Limited. Master’s dissertation, United States International University, Africa.

Sakai, Punnawich. (2012). The balancescorecard management and the characteristics of world class standard school under the secondary educational service area office (การบริหารแบบสมดุลกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา). Master’s dissertation, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

Sirichai, Kanchanawasee and Sresuchao, Dilerk. (2012). Optimal use of statistics for research (การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสำหรับการวิจัย). (6th ed). Bangkok: Chulalongkorn University.

Sirichantapun, Sinard. (2009). The Administrative factors influencing the quality of information systems in the Northeastern Vocational Education Institutes (ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). Master’s dissertation, Udon Thani Rajabhat University, Udon Thani, Thailand.

Sirireangchai, Bancha. (2008). Administrative Factors Affecting Students’ Achievement in Schools Under the Official Inspection Region 6 (ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเขตตรวจราชการที่ 6). Master’s dissertation, Silpakorn University, Bangkok, Thailand.

Srikampa, Bantitaporn. (2013). The Relationship between Administrative Factors and Performance Based Budgeting Management in Schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office (ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางการบริหารกับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี). Master’s dissertation, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand.

Sukjarung, Patcharee. (2014). Relationship between Sreategic Leadership of School Administrators and Equilibrium in Schools under Songkhla Primary Educational Service Area Office 3 (ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับการบริหารแบบดุลยภาพ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 3). Master’s dissertation, Songkhla Rajabhat University, Songkhla, Thailand.

Techarin, Pasu. (2008). Balanced Scorecard Feel in action (Balanced Scorecard รู้สึกในการปฏิบัติ). (1st ed). Bangkok: Chulalongkorn University Printing House.

Vanichakorn, Duangdoan. (2016). A study of balanced scorecard administration of Laemchabang 3 Municipality School Under Tessabarn Nakon Laemchabang, Sriracha District, Chonburi Province (การศึกษาการบริหารแบบสมดุลของโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 สังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.