‘ผู้กบฏ’ ปะทะ ‘นักปฏิรูป’: ยุทธการสืบสานวัฒนธรรมในสังคมกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำ (‘Rebel’ vs. ‘Reformer’: A cultural struggle in the black Tai society )

Main Article Content

ชิตชยางค์ ยมาภัย (Jitjayang Yamabhai)
พธู คูศรีพิทักษ์ (patoo cusripituck)

Abstract

          บทความวิจัยในลักษณะชาติพันธุ์วรรณาแนววิพากษ์  มุ่งบรรยายปฏิบัติการด้านการสืบสานวัฒธรรม ผ่านมโนทัศน์ทางวัฒนธรรมศึกษา เรื่อง สื่อสาร ต่อรอง และไตร่ตรอง ที่เรียกว่ายุทธการสืบสานวัฒนธรรม จากการทำงานภาคสนามในพื้นที่วิจัย ในย่านวัฒนธรรมของชาวไทดำ ในอำเภอเพชรบุรี  งานวิจัยเสนอความโดยสรุปว่า การสืบสานวัฒนธรรมเป็นปฏิบัติการของคน 2 กลุ่ม “ผู้กบฏ” หมายถึง ผู้มิได้นิยมยินดีในการนำเสนออัตลักษณ์ของตนให้ปรากฏอย่างเด่นชัด “นักปฏิรูป” หมายถึงมีความนิยมยินดีที่จะสืบสานอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนมิให้อันตรธานไป ผู้วิจัยได้เสนอความคิดรวบยอดว่า การสืบสานวัฒนธรรมจะดำเนินไปได้ ผู้ปฏิบัติต้องไตร่ตรองว่า วัฒนธรรมนั้น ๆ ทันสมัย ใช้ประโยชน์ และตอบโจทย์ชีวิต


          This critical ethnographic research presents a struggle in cultural transmission through communication, negotiation and reflection of two ethnic groups. A rebel and a reformer, both are the Black Tai student members who possess different point of view towards a cultural identity. The rebel, the Black Tai students, defines themselves as persons who do not favour to apparently present their own cultural identity, while the reformer are those who are committed to transmit their cultural identity and try to preserve it.  This study suggests that the cultural transmission can be maintained in a society on condition that those cultures require to be modernized, beneficial, and valued.


 


 


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Burusphat, Somsonge, et al. (2013). Tai Song Ethnic Tourism Development (การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ไทยโซ่ง). Nakhon Pathom: Mahidol Univeristy.

Cheverud, James M., Cavalli-Sforza, L. L. (1986). Cultural Transmission among Aka Pygmies. American anthropologist, New Series, 88(4) (December, 1986): 922-934.

Conquergood, D. (2013). Cultural Struggles Performance, Ethnography, Praxis: University of Michigan Press.

Cusripituck, Patoo. (2013). Communication for Transformative Learning in Museum Settings (การสื่อสารเพื่อการเรียนรู้เชิงปริวรรตในพิพิธภัณฑ์). Doctoral dissertation, Communication Arts Department, Rangsit University.

Denzin, Norman K. (2003). Performance Ethnography : Critical Pedagogy and the Politic of Culture. London: Sage.

European Parliament. (2017). Current and Emerging Trends in Disruptive Technologies: Implications for the Present and Future of EU’s Trade Policy. Policy Department, Directorate-General for External Policies, European Union [Online]. Retrieved June 15, 2018 from https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EXPO_STU%282017%29603845

Chua, J. (2018). 10 Disruptive Technology Trends in Asia! Are You Ready? www.leaderonomics.com January 6, 2018 [Online]. Retrieved June 15, 2018 from https://leaderonomics.com/functional/10-disruptive-technology-trends-asia

Mchitarjan, Irina., Reisenzein, Rainer. (2014). Towards a Theory of Cultural Transmission in Minorities. Ethnicities, 14(2): 181-207. [Online]. Retrieved June 15, 2018 doi: 10.1177/l468796813505553

Medison, Soyini D. (2012). Critical Ethnography : Method, Ethics and Performance. (2nd ed.). London: Sage.

Mezirow, J. (1990). Fostering Critical Reflection in Adulthood : a Guide to Transformative and Emancipatory Learning. San Fransisco: Josey Bass.

Phrathampidok. (1994). Cultural Transmission based on Truly Education (สืบสานวัฒนธรรมไทยบนฐานการศึกษาที่แท้). Bangkok: Phuttatama Publication.

Tindall, Allan B., (1976). Theory in the study of cultural transmission. Annual Review of Anthropology, 5: 195-208.

World Economic Forum. (2018). 10 Skills You’ll Need to Survive the Rise of Automation. [Online]. Retrieved July 10, 2018 from https://www.weforum.org/agenda/2018/07/the-skills-needed-to-survive-the-robot-invasion-of-the-workplace/