การใช้วัจนกรรมการชมเชยและการตอบรับคำชมเชยภาษาเกาหลี ของนักศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร (The speech acts of giving compliments and compliment responses of Thai Korean language learners at Silpakorn University) with a focus on Silpakorn University students

Main Article Content

สิรินาถ ศิริรัตน์ (Sirinat Sirirat)

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัจนกรรมการชมเชยและการตอบรับคำชมเชยของนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาภาษาเกาหลีในคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ไม่เคยศึกษาภาษาเกาหลีและกลุ่มนักศึกษาชาวเกาหลีที่ไม่เคยศึกษาภาษาไทยกลุ่มละ 20 คน (เพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 คน) ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม  เพื่อให้ได้มาซึ่งสถานการณ์ที่เหมาะสมต่อการกล่าววัจนกรรมการชมเชย และการตอบรับคำชมเชย ผลปรากฏว่าหัวข้อหรือประเด็นที่ก่อให้เกิดการกล่าวคู่วัจนกรรมการชมเชยคือ 1. รูปลักษณ์ภายนอก 2. อุปนิสัย และ 3. ความสามารถของคู่สนทนา จากนั้นจึงนำหัวข้อทั้ง 3 มาจำแนกกับปัจจัยทางสังคม 2 ประการคือ 1. เพศ (ชายและหญิง) และ 2. ระดับความสนิทสนมของคู่สนทนา ผู้วิจัยพบว่าปัจจัยทางสังคมเหล่านี้ มีอิทธิพลและส่งผลกระทบต่อการเลือกใช้กลวิธีในการชมเชยและการตอบรับคำชมเชยของคู่สนทนาเช่นเดียวกัน จากนั้นผู้วิจัยได้จำแนกสถานการณ์ในการกล่าวคำชมเชยออกเป็น 12 สถานการณ์ แล้วนำไปทดสอบกับกลุ่มประชากร 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน (เพศชาย 10 คนและเพศหญิง 10 คน) ได้แก่ 1. กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลี 2. กลุ่มนักศึกษาชาวเกาหลีที่ไม่มีความรู้ภาษาไทย 3. กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาภาษาเกาหลี ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ศึกษาภาษาเกาหลีเลือกใช้วัจนกรรมการชมเชยและการตอบรับคำชมเชยโดยคำนึงถึงปัจจัยทางสังคมเป็นหลัก โดยเลือกใช้กลวิธีการชมเชยและการตอบรับคำชมเชยที่ใกล้เคียงกับการใช้วัจนกรรมของกลุ่มนักศึกษาชาวไทยที่ไม่มีความรู้ภาษาเกาหลีมากกว่ากลุ่มนักศึกษาชาวเกาหลีที่ไม่มีความรู้ภาษาไทย


The purpose of this research is to analyze the use of speech acts of giving compliments and compliment responses by Thai Korean majors at Faculty of Art, Silpakorn University in comparison to Thai students who have never studied the Korean language and Korean students who have never studied the Thai language before. The researcher conducted the interviews with 20 Thai students who have never studied the Korean language and 20 Korean students who have never studied the Thai language (10 males and 10 females in each group) to acquire appropriate situations to use the speech acts of giving compliments and responses to compliments. The interview results revealed that subjects leading to the speech acts of compliments and compliment responses are (1) Appearance, (2) Personality, and (3) The ability of an interlocutor. The researcher classified each subject into 2 social factors, namely (1) Sex (male or female) and (2) The intimacy of the speaker and the interlocutor (very familiar and not familiar/slightly familiar), which showed their strong influences towards the use of speech acts of giving compliments and compliment responses.  The researcher then divided compliment situations into 12 situations which were used to do further research on 3 groups of respondents: Thai students who have never studied the Korean language, Korean students who have never studied the Thai language, and Thai students who study the Korean language. Each group of respondents consisted of 10 males and 10 females.The research result showed that most of Thai Korean language learners were significantly concerned with the social factors when using speech acts of compliments and responses to compliments. Moreover, their selected strategies of speech acts of giving compliments and compliment responses were more similar to the speech acts used by Thai students who have never studied the Korean language, than those that were used by Korean students who have never studied the Thai language.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Barnlund, D. C., and Araki, S. (1985). Intercultural encounters: The management of compliments by Japanese and Americans. Journal of Cross-Cultural Psychology, 16: 9-26.

Boonyasit, Amornsiri. (2005). Compliments and response to compliments in Thai used by male, female and effeminate male users (คำชมและการตอบคำชมในภาษาไทยที่ใช้โดยเพศชาย เพศหญิง และเพศชายที่มีจิตใจเป็นหญิง). Master’s dissertation, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Cedar, Payung. (2006). Thai and American Responses to Compliments in English. The Linguistics Journal, 2: 445-465.

Chansongklod, Gajaseni. (1994). A contrastive study of compliment responses in American English and Thai including the effect of gender and social status. Doctoral Dissertation, University of Illinois, USA.

Chen, R. (1993). Responding to compliments: a contrastive study of politeness strategies between American English and Chinese speakers. Journal of Pragmatics, 20: 49-75.

Chen, R., and Dafu, Y. (2010). Responding to compliments: Has it changed? Journal of Pragmatics, 42: 1951-1963.

Farson, R. E. (1963). Praise reappraised. Harvard Business Review, 41(5): 61-66.

Herbert, R. K. (1990). Sex-based differences in compliment behavior. Language in Society, 19: 201-224.

Holmes, J. (1986). Compliments and compliment responses in New Zealand English. Journal of Anthropological Linguistics, 28: 485-508.

Holmes, J. (1988). Paying compliments: A sex preferential politeness strategy. Journal of pragmatics, 12: 455-465.

Holmes, J. (1995). Woman, Men and Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.

Holmes, J. and Brown, D. (1987). Teachers and students learning about compliments. TESOL Quarterly, 21: 523-546.

Hwang, S. Y. (2009). Educational plan of compliment-response-pragmatic for Japanese learner Korean. Master’s dissertation, Kyunghee University, Seoul, South Korea.

Intachakra, Songthama. (2001). Linguistic politeness in British English and Thai: a comparative analysis of three expressive speech acts. Doctoral Dissertation, University of London.

Jang, M. J. (2009). A Study on Speech Act of Compliment in the Korean Language. Master’s dissertation, Ewha Womans University, Seoul, South Korea.

Jo, J. N. (2010). A study on Adjacency Pair of Compliment-Response speech act for Korean Language Teaching. Master’s dissertation, Pai Chai University, Daejeon, South Korea.

Kang, R. S. (2010). A Study on the Speech Act Coherence Function of the Compliment Expressions and Responses in Korean Language. Doctoral Dissertation, Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, South Korea.

Kim, H. M. (2003). A Study of Speech Act Circumstances of Compliment and Compliment Responses Among Korean University Students. Korean Semantics, 12: 255-290.

Kwak, J. Y. (2012). A Comparative Analysis of ‘Politeness’ in Korean and American English: focusing on the compliments and compliment responses of college students. Doctoral Dissertation, Yonsei University, Seoul, South Korea.

Lee, H. (2005). Analysis on the Speech act of Compliment Responses of English-Speaking Learners of High Advanced Korean. Master’s dissertation, Ewha Womans University, Seoul, South Korea.

Lee, W. P. (1996). An analysis of politeness in compliment behaviors of Korean college students. Teaching Korean as a Foreign Language, 21: 107-144.

Leech, G. (1983). Principles of Pragmatics. London: Longman.

Lorenzo-Dus, N. (2001). Compliment responses among British and Spanish University Students: a contrastive study. Journal of Pragmatics, 33: 107-127.

Manes, J. and Wolfson, N. (1981). The compliment formula. In Conversational Routine (Explorations in Standardized Communication Situations and Prepatterned Speech), 115-132. Edited by Coulmas, F. The Hague: Mouton Publishers.

Nelson, G. L., Al-Batal, M., and Echols, E. (1996). Arabic and English compliment responses: potential for pragmatic failure. Applied Linguistics, 19: 411-432.

Oh, I. S. (1996). A Contrastive Analysis of Speech Acts: Focusing on the speech acts of ‘compliment responses’. Master’s dissertation, Soong Sil University, Seoul, South Korea.

Paik, K. S. (1998). A cross-cultural study of compliments and compliment responses in English and Korean. Doctoral Dissertation, Seoul National University, Seoul, South Korea.

Park, K. O. (2006). A Study for “Speech Acts” Based on a Discourse Analysis – Focus on Korean text books and TV drama scripts. Master’s dissertation, Hanyang University, Seoul, South Korea.

Santamanat, Narueworn. (2004). Responding to compliments in Thai (การตอบรับคำชมในภาษาไทย). Master’s dissertation, Thammasart University, Bangkok, Thailand.

Shin, J. A. (2007). A Study on the Compliment-Response Speech of Russian Korean Speakers in Respect of Interlanguage. Journal of Cross-Cultural Studies (比較文化硏究), 11, 2: 61-94.

Sirirat, Sirinat. (2015). A Cross-Cultural Pragmatic Study of Compliment Speech Act Performance by Thai University Learners of Korean. Doctoral Dissertation, Ewha Womans University, Seoul, South Korea.

Song, Y. M. (2003). The Art of Complementing: A Study on Korean Japanese Speech Act. Master’s dissertation, Ewha Womans University, Seoul, South Korea.

Tanabe, Y. (1996). Homekotoba no Nichi・Eigo Hikaku (ほめことばの日・英語比較). Nihongogaku (日本語学), 4-15: 33-42.

Tang, C. H., and Zhang, G. Q. (2009). A Contrastive Study of compliment responses among Australian English and Mandarin Chinese speakers.” Journal of Pragmatics, 41: 325-345.

Wierzhicka. A. (1987). English speech act verbs: A semantic dictionary. Sydney; Orlando: Academic Press.

Wolfson, N. (1981). Compliments in cross-cultural perspective. TESOL Quarterly, 15: 117-124.

Wolfson, N. (1984). Pretty is as pretty does. A speech act view of sex roles. Applied Linguistics, 5, 3: 236-244.