คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (Executive Function: EF) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของผู้บริหาร (Behavioral attributes of Executive Function (EF) affecting managerial competency of management)

Main Article Content

เนติมา อริยะดำรงค์ขวัญ (Netima Ariyadamrongkwan)
ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์ (Sarunya Lertputtarak)
กฤช จรินโท (Krit Jarinto)

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (Executive Function: EF) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency: MC) ของผู้บริหารผู้วิจัยใช้วิธีวิเคราะห์เอกสารและสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่คัดเลือกแบบเจาะจง 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้าน EF และผู้เชี่ยวชาญด้าน MC จำนวนทั้งสิ้น 14 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยทฤษฎีฐานราก


ผลการวิจัย พบว่า หน้าที่บริหารจัดการของสมอง (EF) ที่ส่งผลต่อสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ มี 8 องค์ประกอบ คือ (1) ความจำขณะทำงาน ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 3 ข้อ (2) การยับยั้ง ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 4 ข้อ (3) การยืดหยุ่นความคิด ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 5 ข้อ (4) การริเริ่ม ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 4 ข้อ (5) ความสนใจจดจ่อ ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 3 ข้อ (6) การวางแผน / จัดระบบ ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 6 ข้อ (7) การตรวจสอบตนเอง ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 3 ข้อ และ (8) การควบคุมอารมณ์ ประเมินได้จากคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม 4 ข้อ ทั้งนี้ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (EF) ที่ได้จากงานวิจัยนี้ สามารถนำไปสร้างเป็นแบบประเมินความสามารถของหน้าที่บริหารจัดการของสมอง (EF) ของผู้บริหาร ผ่านการสังเกตพฤติกรรมได้ และผลจากการประเมินนั้นยังนำไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารในองค์กรต่อไป


The objective of this research is to investigate the behavioral characteristics that exhibit an ability of the executive function (EF) affecting the managerial competency (MC) for management. By adopting a grounded theory analysis, a content analysis and an in-depth interview, with two key informant groups by purposive sampling, were performed, namely the EF experts and the MC experts. There were 14 respondents I in this study.  


The study reveals that the executive function of the brain or EF that affects the management competency includes 8 components, namely (1) working memory, evaluated by 3 behavioral characteristics items; (2) inhibition, evaluated by 4 behavioral characteristics items; (3) cognitive flexibility, evaluated by 5 behavioral characteristics items; (4) initiation, assessed by 4 behavioral characteristics items; (5) focused attention, evaluated by 3 behavioral characteristics items; (6) planning/ organizing the system, assessed by 6 behavioral characteristics items; and (7) self-monitoring, assessed by 3 behavioral characteristics items; and (8) emotional control, evaluated by 4 behavioral characteristics items. The behavioral characteristics that demonstrate the ability of brain management functions or EF obtained from this research can be used as a template for evaluating the executive's brain function or EF’s ability through observing behavior. These results can be applied for the develop skill plan that are suitable for the top-level ranks in the organization.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Center on the Developing Child at Harvard University. (2017). Executive Function & Self-Regulation. [Online]. Retrieved January 2, 2018 from https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/

Dawson, P. & Guare, R. (2009). Smart but Scattered: The Revolutionary “Executive Skills” Approach
to Helping Kids Reach Their Potential. New York: Guilford Press.

Diamond, A. (2013). Executive functions. Annual Review of Psychology, 64: 135-168. doi: 10.1146/annurev-psych-113011-143750

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C. & Kenworthy, L. (2000). BRIEF: Behavior Rating Inventory of Executive Function Professional Manual. Florida: Psychological Assessment Resources.

Gioia, G. A., Isquith, P. K., Retzlaff, P. D. & Espy, K. A. (2002). Confirmatory Factor Analysis of the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in a Clinical Sample. Child Neuropsychology, 8(4): 249-257.

Jurado, M. B. & Rosselli, M. (2007). The Elusive Nature of Executive Functions: A Review of our Current Understanding. Neuropsychology Review, 17: 213-233. doi: 10.1007/s11065-007-9040-z

Kaufman, C. (2010). Executive Function in the Classroom: Practical Strategies for Improving Performance and Enhancing Skills for All Students. Maryland: Paul H. Brookes Publishing.

Kotchabhakdi, Naipinit. (2016). Cognitive Neuroscience for Psychiatrists and Mental Health Workers. In Articles from the 2nd Brain and Mind Forum Seminar: Cognitive Neuroscience (รวมบทความวิชาการจากการสัมมนา Brain and Mind Forum ครั้งที่ 2: Cognitive Neuroscience), edited by Orasa Chawang, pp. 8-12. Bangkok: Sahamit Printing and Publishing.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., & Loring D. W. (2004). Neuropsychological assessment (4th ed.). New York: Oxford University Press.

McCalla, A. (2013). Executive Functioning - Where is it Controlled and How Does it Develop?. [Online]. Retrieved January 2, 2018 from https://www.rainbowrehab.com/executive-functioning/

Miyake, A., Friedman, N. P., Emerson, M. J., Witzki, A. H., Howerter, A., & Wager, T. D. (2000). The Unity and Diversity of Executive Functions and Their Contributions to Complex “Frontal Lobe” Tasks: A Latent Variable Analysis. Cognitive Psychology, 41(1): 49-100. doi: 10.1006/cogp.1999.0734

Office of the Royal Society. (2015). Dictionary of contemporary education: The Academy Council’sissue (พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์ร่วมสมัย ฉบับราชบัณฑิตยสภา). Bangkok: JiaHua.

Parry, S. (1992). A Five-Step Cycle for Competency-Based Management Development. Princeton: Training House.

RLG Group. (2015). Mental Skill for success life: Executive Functions = EF (ทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ : Executive Functions = EF). [Online]. Retrieved November 20, 2017 from https://www.rslhub.com/index.php/2015-05-28-03-14-24/58-executive-functions

Roth, Isquith, & Gioia (2005). Behavior Rating Inventory of Executive Function - Adult Version (BRIEF-A). Lutz, FL: Psychological Assessment Resources.

Saengsawang, Thapanee. (2016). Executive Function: Scales and Development Guidelines for Elementary Students (ความสามารถคิดบริหารจัดการตน: แบบวัดและแนวทางการพัฒนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา). Doctoral Dissertation, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

Thailand EF Partnership. (2017). EF Symposium 2017: Brain Thai children foundation human capital to the nation’s future (การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์ในอนาคตประเทศ). np.