สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป (Essential professional competencies required of graduates from the department of general management, Faculty of Business Administration)

Main Article Content

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ (Rungroje Songsraboon)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวิทยาแบบการสร้างทฤษฎีฐานรากซึ่งเป็นวิธีวิทยาหนึ่งของกระบวนทัศน์ทางเลือก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แนวคำถามการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลักจากความคิดเห็นของ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการ 2) กลุ่มผู้บริหารในสถานประกอบการ และ 3) กลุ่มศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาและทำงานแล้ว รวม 15 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับความหมายของสมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จำเป็นต่อการประกอบวิชาชีพของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ภาควิชาการจัดการทั่วไป ประกอบด้วย 1) มีความรู้ตรงกับงานที่ทำ 2) มีทักษะในการสังเกต 3) มีการวางแผนธุรกิจได้ดี 4) สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี 5) มีการสื่อสารที่ดี 6) มีความซื่อสัตย์และมีคุณธรรม


The research aimed to study essential professional competencies required of graduates from the Department of General Management, Faculty of Business Administration. This study was a qualitative research and used the grounded theory methodology. This methodology was a part of an alternative paradigm. Data were collected, using in-depth interview with semi-structured questions in the interview and non-participant observation. 15 key informants were from 3 groups: 1) entrepreneur 2) company’s administrators, and 3) graduated alumni. Data analysis based on in-depth interview indicated that professional competencies which were required of the graduates from the Department of General Management, Faculty of Business Administration, consisted of 1) knowledge directly relevant to the job, 2) observation skills, 3) efficient business planning, 4) ability to use the software program, 5) effective communication, and 6) honesty and ethics.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Boyatzis, R.E. (1982). The Competent Manager: A model of Effective Performance. New York: John Wiley and Sons Inc.

Charmaz, K. (2006). Constructing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Chewapun, T. (2015). Performance of accounting staff in industrial factories in Nonthaburi. RMUTT Global Business and Economics Review, (10): 101-152.

Gary, H. & C.K. Prahalad. (1989). Collaborate with Your Competitors and Win. Harvard Business Review. January-February. [Online]. Retrieved on July 14, 2017. From https://hbr.org/1989/01/collaborate-with-your-competitors-and-win

Glaser, B.G., and Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Publishing Company.

Jamieson, L. M. (1987). Competency-based approaches to sport management. Journal of Sport Management, 1: 48-56.

Krungtep Turakit News. (2016). 10 professions in the most demanding field in Thailand, 2016 (10 อาชีพในสายงานที่ต้องการมากที่สุดในไทย ปี 2016) Retrieved on July 14, 2017 from http://positioningmag.com/1093946

McClelland, D.C. (1973). Testing for Competence rather than for Intelligence, American Psychologist. [Online]. Retrieve on July 14, 2017. From https://www.therapiebreve.be/documents/mcclelland-1973.pdf

Office of the Higher Education Commission. (2015). Standard framework for higher education Accessible. Retrieved on July 14, 2017 From http:// www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php

Park T-Y, Cho S-H. and Seo J.H. (2006). A Compulsive Buying Case: A Qualitative Analysis by the Grounded Theory Method. Springer Science+Business Media, 28: 239-249.

Positta, C. (2013). Science and art of qualitative research. Bangkok: Amarin Printing & Publishing.

Sirisomboon, P. (2016). Qualifications of graduates under the framework of the National Higher Education Certificate of the College of Southeast Bangkok. Retrieved on July 14, 2017. From http://www.southeast.ac. th/SBC_Journal/Jornal_main/11.pdf

Strauss, A. L. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists, New York: Cambridge University Press.

Strauss, A., and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques. Newbury Park: SAGE.

Suksawat, J. (2016). The performance of accountants in the needs of entrepreneurs in the east. Master dissertation, General Management, Srinakarinwirot University, Bangkok, Thailand.

Vanitbuncha, K. (2015). Structure Equation Model by AMOS (1st Ed.). Bangkok: Chulalongkorn Printing.