ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Factors affecting the success of personnel management in schools under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya province)

Main Article Content

กันยาพร โคจรตระกูล (Kanyaporn Kochorntrakool)
เอกวิทย์ โทปุรินทร์ (Ekkawit Thopurin)
สุเมธ งามกนก (Sumet Ngamkanok)

Abstract

               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 135 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .22 - .90 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าอยู่ระหว่าง .75 - .92 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (gif.latex?\bar{x}) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน


               ผลการวิจัย พบว่า 1) ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยลักษณะองค์การ ปัจจัยลักษณะบุคคล ปัจจัยสภาพแวดล้อม และปัจจัยนโยบายการบริหารและการปฏิบัติ กับความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก โดยทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) สมการพยากรณ์ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการบริหารงานบุคคลได้ร้อยละ 70.00 และสร้างสมการณ์พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้


รูปคะแนนดิบ         


           gif.latex?{y}'=  0.73 + 0.45 (ภาวะผู้นำ) + 0.29 (การติดต่อสื่อสาร) + 0.23 (แรงจูงใจ)


รูปคะแนนมาตรฐาน   


           Z  =  0.38 (ภาวะผู้นำ) + 0.24 (การติดต่อสื่อสาร) + 0.19 (แรงจูงใจ)


            The purpose of this research were to study factors affecting success of personnel management in schools under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya province. The samples used in this study were 135 administrators and teachers from the Secondary Educational Service Area Office 3 Ayutthaya province. The research instrument was a five - rating scale questionnaire with the discrimination score between .22 - .90 for individual item and the reliability score of the whole questionnaire was .75 - .92. The statistical analysis comprised mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis.


            The findings were as follows. 1) The success of personnel management in schools under The Secondary Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya province, in general was rated at a high level. 2) There was a positive correlation between factors and success of personnel management in schools under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Ayutthaya Province at significance level of .01. 3) The predicting equation of the success of personnel management in school can predict up to 70.00 percent.


The equation of raw score is


            gif.latex?{y}'=  0.73 + 0.45 (Leadership) + 0.29 (Communication) + 0.23 (Motivation)


The equation of standard score is


             Z  =  0.38 (Leadership) + 0.24 (Communication) + 0.19 (Motivation)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Jamnong, T. (2007). FactorAffecting the Success in Management of Quality Schools under Bangkok Metropolitan Administration (ปัจจัยที่ส่งผล ต่อความสำเร็จในการบริหารโรงเรียนคุณภาพของโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Thepsatri Rajabhat University, Lop Buri, Thailand.

Mongkhonvanit, J. (2012). Administration of educational organization and personal (การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา). Bangkok: Tawee Printing, Co., Ltd.

Muttasopa, S. (2010). Factors Affecting success of educational Administration Decenrazation in schools under Surin educational service office area 1 (ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1). Master’s dissertation, Surindra Rajabhat University, Surin, Thailand.

Narach, T. (2014). The study of factors affecting success in management of school administrators as viewed by administrators and teachers under Buriram primary educational service area office 3 (การศึกษาสภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3). Master’s dissertation, Buriram Rajabhat University, Buriram, Thailand.

Office of the Civil Service Commission. (2004). Human Resource Scorecard (การประเมินระบบบริหารทรัพยากรบุคคล). Bangkok: Suksapan.

Office of the Basic Education Commission. (2007). Decentralization as an Education System Reform (แนวทางการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา). Bangkok: The Agricultural Co-operative Federation of Thailand, Co., Ltd.

Sanguannam, C. (2002). Theory and Practice in Education Institution (ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา) (3rd ed.). Nonthaburi: Book Point.

Senagkaensar, K. (2015). Factors Affecting to The EffciencyPresonnel Administration of School Administrators Under The Secondary Education Service Area Office 24 Kalasin Province (ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จังหวัดกาฬสินธุ์). Master’s dissertation, Mahasarakham University, Mahasarakham, Thailand.

Srisuwan, K. (2013). Problems and Trends in Thai Educational Management in the Future (ปัญหาและแนวโน้มการจัดการศึกษาไทยในอนาคต). [Online] Retrieved November 24, 2016 from https://www.toyphd2013. blogspot.com

Sriyota, M. (2007). The leadership of female administrators affecting personnel effactiveness administrationin school under the office of Sakhon Nakhon educational service area (ภาวะผู้นำของผู้บริหารสตรีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสกลนคร). Master’s dissertation, Sakon Nakon Rajabhat University, Sakon Nakon, Thailand.

Steers, R. M., & Porter, W. L. (1977). Introduction to organizational behavior (2nd ed.). Illinois: Foresman.
Sukhothai Thammathirat Open University. (1989). Introduction to administration (ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร) (15th ed.). Bangkok: Nonthaburi Printing.

Thaneewan, N. (2010). Factors Influencing schools Effectiveness under the office of Yasothon Educational service area (ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

The Secondary Educational Service Area Office 3 (Nonthaburi - Ayutthaya). (2012). Action Plan 2012 (แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555). Nonthaburi: P.P.S. Kitcharoen Co., Ltd.