การวิจัยและพัฒนาสมรรถภาพการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูปฐมวัย สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย (Research and development for the classroom action research competencies of early childhood teachers under childhood development centers, local administrative organization using participatory action research with partnerships)

Main Article Content

รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (Rungnapa Tangchitcharoenkhul)

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ได้แก่ 1) เพื่อกำหนดกรอบสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) เพื่อตรวจสอบคุณภาพของกรอบสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย 3) เพื่อประเมินสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัย/เงื่อนไขที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้


1. เมื่อผู้วิจัยสังเคราะห์ข้อมูลการปริทัศน์วรรณกรรมจำนวน 92 ฉบับ เพื่อกำหนดกรอบสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว พบว่า ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) สมรรถภาพด้านวิธีวิจัยในชั้นเรียน 2) สมรรถภาพด้านความรู้เกี่ยวกับสาขาปฐมวัย 3) สมรรถภาพด้านทัศนคติต่อการวิจัย 4) สมรรถภาพด้านบุคลิกภาพและจิตใจ และ 5) สมรรถภาพด้านคุณธรรมและจรรยาบรรณวิจัย


2. ผลจากการตรวจสอบคุณภาพของกรอบสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่าองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเครื่องมือวิจัยมีความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์


3. ผลการประเมินสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัยสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของผู้มีส่วนได้เสีย พบว่าสมรรถภาพด้านวิธีวิจัยในชั้นเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ สมรรถภาพด้านความรู้เกี่ยวกับสาขาปฐมวัย สมรรถภาพด้านทัศนคติต่อการวิจัย สมรรถภาพด้านบุคลิกภาพและจิตใจ และสมรรถภาพด้านบุคลิกภาพและจิตใจ


4. ผลการวิเคราะห์พหุระดับ พบว่าปัจจัยระดับจุลภาคและปัจจัยระดับมหภาคที่มีอิทธิพลต่อสมรรถภาพการวิจัยในชั้นเรียนของครูปฐมวัย คือประสบการณ์ในการวิจัยของครู และการสนับสนุนส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหาร


The purposes of this research were 1) to formulate attributes and frame for classroom action research competencies of early childhood (CARCEC, henceforth) teachers under childhood development centers, 2) to examine the quality of attributes of CARCEC teachers, 3) to evaluate CARCEC teachers, and 4) to study factors affecting CARCEC teachers. The research findings were as follows:


1. A literature review of ninety-two current pieces of works was synthesized in order to construct the essential attributes of CARCEC teachers under childhood development centers. They were 5 attributes, namely 1) classroom action research methodology competency, 2) early childhood knowledge competency, 3) research attitude competency, 4) mental and personality competency, and 5) moral and research ethics competency.


2. The result of the quality examination of attributes, indicators and research instruments of CARCEC teachers found that they had passed the threshold of content validity, appropriateness, feasibility, and utility.


3. The evaluation results of CARCEC teachers under childhood development centers found that the attribute of classroom action research methodology competency had the highest mean, followed by the early childhood knowledge competency, the research attitude competency, the mental and personality competency, and the moral and research ethics competency, respectively.


 4. The result of a multi-level analysis indicated that the micro and the macro factors contributing to the classroom action research competencies of early childhood teachers were research experience of teachers and administrators’ research support.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Beaulieu, R. J. (2013). Action research: Trend and variations. Canadian Journal of Action Research, 14(3): 29-30.

Blackmore, H. (2012). Emergent teacher-researchers: A reflection on the challenges faced when conducting research in the English classroom. English Teaching: Practice and Critique, 11(2): 59-69.

Bryant, J. & Bates, A. (2010).The power of student resistance in action research: Teacher educators respond to classroom challenges. Educational Action Research, 18(3): 305-318.

Buastaporn, Danai. (2007). The development of classroom research by participatory action research for Ratchaburi Diocese Schools (การพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม). Master’s dissertation, Kanchanaburi Rajabhat Universiy, Kanchanaburi, Thailand.

Chompuk, Maneerat. (2007). A study of some factors affecting classroom action research intentions of teachers under the Office of the Basic Education Commission, Bangkok Metropolitan Educational (การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พื้นที่การศึกษากรุงเทพ มหานคร เขต 3). Master’s dissertation, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

Elliott, J. (1991). Action research for educational change. Buckingham: Open University Press.

Gade, S. (2012). Teacher-researcher collaboration in a Grade Four mathematics classroom: restoring equality to students’ usage of the sign in a Grade Four mathematics classroom in Sweden. Educational Action Research, 20(4): 553-570.

Goatley, V. J. & Johnston , P. H. (2013). Innovation, research, and policy: Evolutions in classroom teaching. Language Arts, 91(2): 94-104.

Gündoğdu, K. (2015). An Action Research on Employing Constructivist Multi-Assessment Strategy in Teacher Education. International Journal of Progressive Education, 11(3): 50-63.

Jannamsai, Wilaiwan. (2012). Factors related to classroom research competency of teacher’s at the secondary education service area office 30 (ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30). Master’s dissertation, Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Pathumthani, Thailand.

Kamini, J. & Figg, C. (2011). Collaborative action research approaches promoting professionaldevelopment for elementary school teachers. Educational Action Research, 19(1): 59-72.

Kemmis, S. (1988). The Action Research Planner (2nd ed.). Geelong: Deakin University Press.

Kitchen, J. & Stevens, K. (2008). Action research in teacher education: Two teacher educators practice action research as they introduce action research to pre-service teachers. Action Research, 6(1): 7-28.

Kunlasomboon, Nipaporn. (2010). Research and development of classroom action research processes to enhance teachers’ disciplines and school learning (การวิจัยและพัฒนากระบวนการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมวินัยของครู). Doctoral dissertation, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

Lewin, K. (1991). Teaching as learning: An action research approach. London: Routledge.

Manoonlertkit, Anchalee. (2009). The school administrator’s roles to promote the teacher for doing classroom action research : Case study Soi-Anax (Karnchanaphisak 2) school, Khet Saimai, Bangkok metropolitan (บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู: กรณีศึกษาโรงเรียนซอยแอนแนกซ์ (กาญจนาภิเษก 2) เขตสายไหม สังกัดกรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.

McClelland, D. C. (1985). Human motivation. Glenview, IL: Scott, Foresman.

Mencke, P. D. (2013). Pre-Service Teachers and Participatory Action Research: Students, Community, and Action. Networks, 15(1): 1-10.

Ministry of Education. (2002). Research for learning development (วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้). Bangkok: Religious Printing House.

Ministry of Education. (2003). Pre-primary curriculum (หลักสูตรก่อนประถมศึกษา). Bangkok: Khurusapha publishing.

Mitchell, S. N., Reilly, R. C. & Logue, M. E. (2009). Benefits of collaborative action research for the beginning teacher. Teaching and Teacher, 25: 344-349.

Na Nakhon, Natchadarat. (2014). A model for development of primary teachers’ competencies under office of the basic education Commission Andaman Coast Southern Provinces (รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน). Master’s dissertation, Valaya Alongkorn Rajabhat Universiy, Pathumthani, Thailand.

Rekalidou, G. & Penderi, E. (2010). A collaborative action research project in the kindergarten: Perspectives and challenges for teacher development through internal evaluation processes. New Horizons in Education, 58(2): 18-33.

Rogers, D., Bolick, C., Anderson, A., Gordon, E., Manfra, M. & Yow, J. (2007). It’s about the kids: Transforming teacher-student relationships through action research. Clearing House, 80: 217-222.

Rust, F. & Clark. (2009). How to do action research in your classroom: Lessons from the Teachers Network Leadership Institution. [Online]. Retrieved May 10, 2013 from http://teachersnetwork.org/tnli/Action_Research_Booklet.pdf

Sappaiboon, Naritrampa. (2013). The development of competency strengthenining model of early childhood teachers under local government organization (การพัฒนาตัวแบบการเสริมสร้างสมรรถนะครูปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น). Doctoral dissertation, Sripatum University, Bangkok, Thailand.

Secretariat Office of the Teachers’ Council of Thailand. (2013). Standard of conduct. Bangkok: Khurusapha publishing.

Seng-ead, Thaworn. (2011). Development of model of network for cooperative learning for teachers and personnel Study to improve learner quality (การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือด้านการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กรณีศึกษาเครือข่ายการวิจัยในชั้นเรียนในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม). Ratchaburi: Muban Chombueng Rajabhat Universiy, Office of the Education Council.

Subramaniam, K. (2010). Understanding changes in teacher roles through collaborative action research. Journal of Science Teacher Education, 21(8): 937-952.

Trauth-Nare, A., & Buck, G. (2011). Using reflective practice to incorporate formative assessment in a middle school science classroom: a participatory action research study. Educational Action Research, 19(3): 379-398.

Trent, J. (2010). Teacher education as identity construction: insights from action research. Journal of Education for Teaching, 36(2): 153-168.

Wang, P. (2015). Enhancing classroom participation of rural trainee teachers of english through use of action research: A reflection from a chinese teacher trainer’s perspetive. Canadian Journal of Action Research, 16(1): 31-47.

Wastin, E., & Heejeong, S. H. (2014). Action research and project approach: The journey of an early childhood pre-service teacher and a teacher educator. Networks, 16(2): 1-12.

Wongwanich, Suwimon. (2010). Classroom Action Research (การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน). Bangkok: Chulalongkorn University Printery.

Zhang, M., Passalacqua, S., Lundeberg, M., Koehler, M. J., Eberhardt, J., Parker, J., Urban L. M., Zhang, T. & Paik, S. (2010). “Science talks’’ in Kindergarten classrooms: Improving classroom practice through collaborative action research. Journal of Science Teacher Education, 21(2): 161-179.