การฟื้นคืนสภาพ การสลับขั้วของอำนาจในแนวคิดด้านสุขภาพจิต (Recovery: the power shift in mental health concept)

Main Article Content

ชัยพร อุโฆษจันทร์ (Chaiyaporn Ukosachan)

Abstract

          ในอดีต การจัดบริการสุขภาพจิต มุมมองที่สังคมมีต่อผู้ป่วยทางจิตตกอยู่ในชุดคำอธิบายที่เรียกว่าชีวะการแพทย์ ผู้ป่วยถูกมองอย่างเป็นวัตถุวิสัย การที่ผู้ป่วยจะหายจากโรคทางจิตจะต้องผ่านกระบวนการรักษาต่าง ๆ จากผู้เชี่ยวชาญซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทางสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ จนกระทั่งช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ได้เกิดการปฏิรูปงานสุขภาพจิตครั้งใหญ่ แนวคิดเชิงสังคมได้เอาชนะแนวคิดชีวะการแพทย์ เป็นการมองผู้ป่วยเชิงอัตวิสัย อันนำไปสู่การกำหนดสร้างความหมายของคำว่าฟื้นคืนสภาพเสียใหม่ ที่มุ่งเน้นไปที่การอยู่ร่วมกับ
ความเจ็บป่วยมากกว่าการพยายามรักษาจนกระทั่งผู้ป่วยหายเป็นปกติ


 


          In the past, the mental health service and social’s perspective toward psychopath was investigated from the approach of Biomedical Science. The patients were judged from an objective perspective. In order to be recovered from mental illness, the patients needed to go through the processes of treatment, which inevitably had social impact. In the late 19th century, there was a mental health reform. The social perspective paradigm defeated Biomedical Science, leading to the judgment of patients as subjects. It resulted in the redefinition of the ‘recovery’, which focused on coexisting with the illness,
instead of treating the patients until they recover to the normal state.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Bunmee, Teerayut. (2008). Michel Foucault (มิเชล ฟูโกต์). (1st ed). Bangkok: Vibhasa.

Commonwealth of Australia. (2013). A national framework for recovery-oriented mental health service: Policy and theory. [Online]. Retrieved March 10, 2017 from www.mhima.org.au/pdfs/Recovery%20\Framwork%202013_Policy_Theory.pdf

Epstein, M. (2013). The consumer movement in Australia: A memoir of an old campaigner. [Online]. Retrieved April 10, 2017 from http://www.ourcommunity.com.au/files/OCP/HistoryOfConsumerMovement.pdf

Foucault, M. (2011). “Les Corps dociles” Surveiller et punir (ร่างใต้บงการ). (N, Prachakual, Trans.). (3rd ed). Bangkok: Kobfai.

Mental Health America. (2017). Our history. [Online] Retrieved May 2, 2017 from http://www.mentalhealthamerica.net/our-history

Merton, R. & Bateman. J. (2007). Social Inclusion Its importance to mental health. [Online]. Retrieved April 10, 2017 from http://www.mhcc.org.au/media/5649/mhcc-social-inclusion.pdf

McCranie, A. (2011). Recovery in mental illness: The roots, meanings, and implementations of a “new” services movement. The sage handbook of mentalhealth and illness. Pilgrim, D. Rogers, A. & Pescosolido, B. (Eds). DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446200988.n23

Nonpatamadul, Kitipat. (2010). Contemporary Social Work Theory (ทฤษฎีสังคมสงเคราะห์ร่วมสมัย). (1st ed). Bangkok: Thammasat Printing House.

Nonpatamadul, Kitipat. (2012). Critical Theory in Social Policy (ทฤษฎีวิพากษ์ในนโยบายและการวางแผนสังคม). (2nd ed). Bangkok: Thammasat Printing House.

NSW CAG & MHCC. (2009). Developing a recovery oriented service provider resource for community mental health organization. [Online]. Retrieved March 20, 2017 from www.mhcc.org.au/media/2498/nsw-cag-mhcc-project-recovery-literature-review.pdf

NSW Consumer Advisory Group-Mental Health Inc. (2009). Developing a Recovery Oriented Service Provider Resource for Community mental Health Organisation. [Online]. Retrieved March 18, 2017 from http://mhcc.org.au/media/2498/nsw-cag-mhcc-project-recovery-literature-review.pdf

Ramon, S., Shera, W., Healy, B., Lachman, M & Renuuf, N. (2009). The rediscovery concept of recovery in mental illness. International journal of mental Health, 38(2): 106-126.

Riggar, T. F. & Maki, R, D. (2004). Handbook of Rehabilitation Counseling. New York: Springer Publishing Company.

Shah, P. & Mountain, D. (2007). The medical model is dead-long live the medical model. British Journal of Psychiatry, 191: 375-377.

Smart, J. (2001). Disability, Society, and the Individual. Texas: PRO-ED, Inc.

Ukosachan, Chaiyaporn. (2015). Stigmatization in Post-Discharge Patient Caregiver and significant others in Communities in Chiangmai (กระบวนการทำงานของมลทินประทับของผู้ป่วยจิตเวชหลังจำหน่าย ผู้ดูแล และ บุคคลแวดล้อมในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่). Master’s Dissertation in Social Work, Thammasat University, Bangkok, Thailand.

Vinichkul, Thongchai. (2015). Genealogy (การศึกษาประวัติศาสตร์แบบสาแหรกวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ของฟูโกต์). In Anusorn, A. Chantanee, C. & Salila, Y. (Eds). Critical Michel Foucault (อ่าววิพากษ์ มิเชลฟูโกต์). (1st ed). (pp.127-180). Bangkok: Siampiritus.

Watson, P, D. (2012). Evolving understanding of recovery: what the sociology of mental health has to offer. Humanity Soc, 36(4): 290-308.

Zinman, S. (2009). History of the consumer/survivor movement. [Online]. Retrieved April 10, 2017 from www.power2u.org/alternative2010/downloads/HistoryOfTheConsumerSurvivorMovement.pdf