ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง (Contributing factors on a coastal shipping selection for operators)

Main Article Content

ธนะสาร พานิชยากรณ์ (Tanasarn Panichayakorn)

Abstract

           งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบวิธีผสมผสาน (Mixed Method Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่ง และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง 2) ปัญหาและอุปสรรคในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 317 คน ผู้วิจัยได้สุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการจำนวน 100 คน เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และการอ่านบันทึกเทปของผู้ประกอบการซึ่งมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ได้แก่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการการขนส่งสินค้าทางน้ำด้วยเรือชายฝั่ง ในการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ โดยการใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (questionnaires) แบ่งออกเป็น 3 ประการดังนี้ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบต่อปัญหาอุปสรรคการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง จำนวน 50 คน ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งประเทศและปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง กลุ่มเป้าหมาย ผู้จัดการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางน้ำและผู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการหน่วยงานการบริการขนส่งทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง จำนวน 40 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงการสัมภาษณ์และจัดประชุมกลุ่มย่อย และ 3) เพื่อศึกษาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง จากผู้มาใช้บริการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย ผู้รับสัมปทานจากการนิคมอุตสาหกรรมในการขนส่งสินค้าทางสินค้าทางน้ำ และตัวแทนบริษัทการขนส่งสินค้า ผลการวิเคราะห์ดังนี้
           ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งประเทศและปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ำประเภทเรือชายฝั่ง ได้แก่ เวลาที่ใช้ในการขนส่ง ค่าขนส่งสินค้าทางน้ำท่าเรือชายฝั่ง และเวลาเปิดรับคืนตู้สินค้าของท่าเรือ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 2) ปัญหาอุปสรรคการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำ ได้แก่ ค่าขนส่งตู้สินค้าและการเลือกรูปแบบการขนส่งด้านเวลาปิดรับคืนสินค้าของท่าเรือและเวลาที่ใช้ในการขนส่ง ที่ระดับความเชื่อมั่น 90-95% และ 3) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางน้ำพิจารณาได้จากค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 78%


           This mixed research methods comprise 3 objectives, namely (1) to study the factors that contribute to a selection of coastal shipping operators and the volume coastal cargo shipping; (2) to analyze problems and obstacles regarding how to select shipping operators; and (3) to extract gist from comments and provide some suggestions in order to improve the referred selection. This study has randomized 100 samples out of 317 persons. Data collection were conducted via interviews, in-depth discussions and extracted major contents from the recorded of working operators. Finally, the data were validated by using triangulation technique.
The data were retrieved from coastal cargo shipping users’ interviews and questionnaires which can be divided into three folds, namely (1) 50 informants were sampled to study the effect of problems and obstacles of coastal shipping operator selection. Statistical measures comprised percentage, average and standard deviation. (2) The contributing predictors affecting on coastal cargo shipping operator selections and the volume of that cargo shipping were analyzed. In terms of a target group, 40 company managers including stakeholders who were responsible for management and administration pertaining to the coastal cargo shipping industries were purposive interviewed and convened a small group discussions. Finally, (3) to study comments and suggestions in order to improve the selection of coastal shipping operators from 10 service users. These stakeholders consisted of 10 industrial estates concessionaires in shipping goods and freight agents.
            The research found that (1) contributing factors for the selection of coastal shipping operators in the country and the volume of shipping depend upon duration of time in transportation, coastal shipping charges and opening hours and time of returning port cargo containers at a 95%confidence level. (2) The major problems of coastal shipping operator selection result from freight container fares, transportation modes for the returning time of the port and the duration of time that operators use for goods transportation, at a 90-95% confidence level. Finally, (3) several positive reviews and suggestions in order to improve the coastal shipping selection was at a confidence level of 78%.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ

References

Farahbod, K. & Logan, L. (1991). A Conjoint Analysis Approach Service in a Motor Carrier Industry (การวิเคราะห์แนวทางการวิเคราะห์ร่วมในอุตสาหกรรมยานยนต์). Logistics and Transportation Review, 27(2): 185- 195.

Gustafson, R. (1964). Proceedings of the FAO Expert Consultation held at the Malaysian Agricultural. Research and Development Institute. (MARDI) in Kuala Lumpur, Malaysia, 14–18 October Editors: A.Speedy and P.L.Pugliese.

John. & Burnett, B.R. (1989). Conducted an extensive study to determine the key success factors within the industry following the period of regulation (2nd ed.). Books of Related Inrerest. New York: Gallup Press.

Kenneth, W. B. (1991). Successful Service Operations Management (การจัดการการดำเนินงานบริการที่ประสบความสำเร็จ) (2nd ed.). Thomson. Papacostas. C.S. and Prevedouros. P.D. New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc.

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3): 607-610.

Lambert, D. M., Stock, J. R. & Ellram, L. M. (1989). Issues in Supply Chain Management. Industrial Marketing Managenent, 29: 65-83.

______. (1998). Logistics Fundamentals, Fundamentals of Logistics Management. New York: Irwin/McGraw-Hill.

McGinnis, W. & Kohn, W.(1990). A Factor Analytic Study of Logistics Strategy. Journal of Business Logistics, 11: 2.

Mohan, K. (1999). Successful Service Operations Management (การจัดการการดำเนินงานบริการที่ประสบความสำเร็จ). [Online]. Retrieved January 4, 2002 from https://www.researchgate.net

Papacostas, C. S. & Prevedouros, P. D. (1991). Transportation Engineering and Planning (วิศวกรรมการขนส่งและการวางแผน) (3rd ed.). Nonthaburi: Amarin Printing and Publishing Public CompanyLimited. Prentice Hall.

Roger, R. W. & Shane, R. W. (1991). Cognitive and physiological processes in fear appeals and attitude change: Arevised theory of protection motivation. New York: Guilford Press.

Ross David, A. & Shapiro Roy, P. (1991). Motor Carriers and Shippers Perceptions of the Carrier Choice Decision (ผู้ให้บริการรถยนต์และผู้ส่งสินค้าทางเรือการรับรู้ถึงการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ). The Logistics and Transportation Review, 27(4): 351-358.

Tantrakul, Chatchawarn. (1996). Decision system to choose the person entering the tank. (ระบบตัดสินใจเลือกผู้ป้อนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์). Master’s dissertation. Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.