โครงสร้าง – หน้าที่ของการเล่นพนันภาคกลาง : กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชลบุรี (Structure–functions of gambling in the central region: A case study of Ayutthaya and Chonburi provinces)

Main Article Content

ธนิต โตอดิเทพย์ (Tanit Toadithep)
ชัยณรงค์ เครือนวน (Chainarong Krueanaun)
วิษชญะ ศิลาน้อย (Wischaya Silanoi)

Abstract

บทความวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อการเล่นพนันของผู้คนในพื้นที่ภาคกลาง มีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกับการใช้ข้อมูลจากเอกสาร ผลการศึกษาพบว่า บริบทพื้นที่มีลักษณะของความเป็นเมือง มีการเคลื่อนย้ายของผู้คนเพื่อเข้ามาอยู่ในเมืองมีอัตราสูงและมีความหลากหลายทางด้านการประกอบอาชีพ การพนันได้เข้ามามีบทบาททางสังคม ในการเป็นกลไกการแสวงหารายได้ของรัฐ การพนันเป็นช่องทางแสวงหารายได้เพื่อการขยับหรือเลื่อนสถานะทางสังคมใหม่ การพนัน คือ สนามของการต่อสู้ ต่อรอง ของผู้คนที่ถูกตกอยู่ในสถานะรอง การพนันเป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ และการพนันเป็นพื้นที่ของการประกอบสร้างเครือข่ายทางสังคมใหม่ในเมือง แนวทางการจัดการการพนันในสังคมไทย คือ การปรับปรุงข้อกำหนด กฎระเบียบ มาตรการต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และการสร้างความชัดเจนเพื่อจำแนกระหว่างนักพนัน ผู้เล่นการพนัน และสร้างการนิยามการพนันใหม่


This research article aimed to study the structural conditions affecting people’s gambling in the central region through a qualitative research method that collected data from interviews and documentary. The result revealed that the area context was urban. There was a high rate of urban migration and a wide variety of occupations. Gambling played a role as a social mechanism that generate the state’s income. Gambling is another means of money gaining to shift to a new social status. Gambling is a battlefield for struggling and bargaining among those who are in a subordinate position. In addition, gambling is a recreational activity for emotional release and it offers a space for building new social networks in the city. Guidelines for gambling management in Thai society are improving rules, regulations, and measures that can be truly implemented, creating clarity to distinguish between gambling addicts and gamblers, as well as creating a new definition of gambling. 

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Center for Gambling Studies. (2019). Report on the Situation of Gambling in Thai Society in 2019 (รายงานสถานการณ์การพนันในสังคมไทยปี 2562). Bangkok: Center for Gambling Studies, Chulalongkorn University.

Frey, J. H. (1984). Gambling: A sociological review. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 474: 107-121.

Gambling Act B.E. 2478 (พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478). (1935, February 1). Royal Thai Government Gazette (No. 52, p. 1978). [Online]. Retrieved December 20, 2021 from http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A127/%A127-20-9999-update.htm

Geertz, C. (2000). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books, Inc.

Inthakesorn, Kittituch. (2010). Behavior and Attitude Towards Football Gambling of The University Student in The Eastern Region (พฤติกรรมการเล่นพนันฟุตบอล: กรณีศึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคตะวันออก). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Jeamteerasakul, Somsak. (2008). When the Pridi Banomyong Set up a “Casino” (เมื่อปรีดี พนมยงค์ ตั้ง “สถานกาซิโน”). Prachatai. [Online]. Retrieved November 20, 2021 from https://prachatai.com/journal/2008/03/16059

Limsatit, Paisal. (2013). Problems Analysis of Gambling Act 1935 (บทวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478). [Online]. Retrieved November 20, 2021 from https://www.gamblingstudy-th.org/imgadmins/book_file/Paisan_Analysis%20on%20Gambling%20Act%202478.pdf

McMillen, J. (1996). Understanding Gambling: History, Concepts and Theories. In J. McMillen (Ed.), Gambling Cultures: Studies in History and Interpretation, (pp. 6-39). New York: Routledge.

Ministerial Regulation No. 18 (B.E. 2504) Gambling Act B.E. 2478 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478). (1961, November 13). Royal Thai Government Gazette (No. 78 Chapter 95, pp. 1238-1244). [Online]. Retrieved December 20, 2021 from http://mis.dopa.go.th/dopalaw/law_file/126_03032017758228223.47655.pdf

Ministerial Regulation No. 20 (B.E. 2524) Gambling Act B.E. 2478 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478). (1981, September 24). Royal Thai Government Gazette (No. 98 Chapter 170 Special, pp. 22-27). [Online]. Retrieved December 20, 2021 from http://mis.dopa.go.th/dopalaw/law_file/128_03032017863308403.65814.pdf

Office of the National Economic and Social Development Council. (2019). Gross Regional and Provincial Product Chain Volume Measures 2019 Edition (ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2562). Bangkok: Author.

Panyagaew, Wasan. (2014). Thai Football, History, Power, Politic and Masculinity (ฟุตบอลไทยประวัติศาสตร์ อำนาจ การเมือง และความเป็นชาย). Bangkok: Center for Gambling Studies, Chulalongkorn University.

Panyagaew, Wasan. (2016). Thai Premiere League: Woman, Power, Fan Cultural and New Class (ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก: ผู้หญิง อำนาจ วัฒนธรรมแฟนและชนชั้นใหม่). Bangkok: Center for Gambling Studies, Chulalongkorn University.

Piriyarangsan, Sungsidh. (2003). Illegal Lottery: Structure and Changing (หวยใต้ดิน : โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลง). In P. Kanthasorn (Ed.), The Gambling Economy: A Policy Choice (เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือกเชิงนโยบาย), (pp. 171-226). Bangkok: The Government Lottery Office.

Polyiam, Chawengsak. (2003). Factors Affecting the Illegal Lottery Purchase of The People: A Case Study of Meawadee District, Roy-Ed Province (ปัจจัยที่มีผลต่อการ (ซื้อ) เล่นหวยใต้ดิน ของประชาชน กรณีศึกษา: อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Praditsil, Chaiyon, & Krueanuan, Chainarong. (2013). Power Structure and The Capital Accumulation Process in Chonburi, under the project “Towards a More Equitable Thailand : A Study of Wealth, Power And Reform” (โครงสร้างอำนาจและการสะสมทุนในจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการ “สู่สังคมไทยเสมอหน้า การศึกษาโครงสร้างความมั่งคั่งและโครงสร้างอำนาจเพื่อการปฏิรูป”). Bangkok: The Thailand Research Fund (TRF).

Praditsil, Chaiyon, Tianam, Nakrob, Sarana, Wongtham, Ubalee, Chuwong, & Kwannate, Jutinun. (2016). Political economic elite network and impacts of Thailand – Cambodia borderline casino in the eastern region provinces (เครือข่ายชนชั้นนำทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบของบ่อนคาสิโนตามชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก). Romphruek Journal, 34(1): 189-207.

Sartupark, Preecha. (2014). Behavior, Causes, and Impacts of Underground Lottery Gambling among People in Preak Sa Sub-District, Samut Prakan Province (พฤติกรรม สาเหตุ และผลกระทบจากการเล่นพนันหวยใต้ดินของประชาชนในเขตตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Satayanuruk, Attachak. (2015). The Process of Turning Students into Kids (กระบวนการทำให้นักศึกษากลายเป็น “เด็ก”). Bangkokbiznews. [Online]. Retrieved November 20, 2021 from https://www.bangkokbiznews.com/blogs/columnist/110146

Srangsok, Sodsai, & Plangwan, Nont. (2014). How Casino Have Changed the Way of People Gambling in the Region: A Case Study of Casino in Chong-sa-ngum – Chong-Ja-Rok-Jeam Unlongve Anlong Veng District Oddar Meancheay Province Cambodia (บ่อนคาสิโน ช่องสะงำ-ช่องจร็อกเจือม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา ส่งผลให้วิถีพนันของชาวบ้านในพื้นที่ต่อแดนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร). Bangkok: Center for Gambling Studies, Chulalongkorn University.

Suesawalak, Thitimon. (2013). Behavior in Buying Underground Lotteries Among People Living in Tambon Ang-Sila, Amphur Muang, Chon Buri Province (พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดินของประชาชนในตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Suksai, Bussara. (2004). Behavior of Underground Lottery Gambling: A Case Study of People in Klong Tumru (พฤติกรรมการซื้อหวยใต้ดิน : ศึกษากรณีประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลคลองตำหรุ). Master’s dissertation, Burapha University, Chonburi, Thailand.

Thanchotikan, Yardfon. (2014). Illegal Lottery: Knowledge and Meaning of The Woman (หวย : ความรู้และความหมายในมุมมองของผู้หญิง). Bangkok: Center for Gambling Studies, Chulalongkorn University.

The Government Lottery Office. (2020). Historical Background of The Government Lottery Office (ประวัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล). [Online]. Retrieved November 20, 2021 from https://www.glo.or.th/about/history

Toadithep, Tanit. (2018). Sociology of gambling: On working class in industrial estate of dream (สังคมวิทยาของการพนัน : ว่าด้วยชนชั้นแรงงานในนิคม อุตสาหกรรมแห่งความฝัน). Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University, 10(2): 259-284.

Vora-Sittha, Pornpen. (2014). The possibility of reshaping lottery money to long-term savings: A case study in Bangkok, Thailand (ความเป็นไปได้ในการแปลงเงินหวยเป็นเงินออม: กรณีศึกษาในเขต กรุงเทพมหานคร). NIDA Development Journal, 54(1): 49-76.

Wongyeekul, Pinit. (2003). Football Gambling (การพนันฟุตบอล). In P. Kanthasorn (Ed.), The Gambling Economy: A Policy Choice (เศรษฐกิจการพนัน: ทางเลือกเชิงนโยบาย), (pp. 337-377). Bangkok: The Government Lottery Office.