รูปแบบการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์เพื่อเสริมสร้างทักษะในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (A constructivist instructional model to empower skills for ESD in business studies for international high school students in Thailand)

Main Article Content

ปิยะวรรณ สูนาสวน (Piyawan Sunasuan)
อุบลวรรณ ส่งเสริม (Ubonwan Songserm)

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบประเด็นเป็นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนต่อการเสริมสร้างทักษะและระดับของทักษะ ได้แก่ 2.1) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง 2.2) ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ 2.3) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 2.4 ทักษะการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ และ 2.5) ทักษะการร่วมมือเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 24 คน คัดเลือกแบบคลัสเตอร์โดยใช้หน่วยสุ่มแบบห้อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอน คู่มือการใช้รูปแบบ หน่วยการเรียนรู้ และแบบประเมินทักษะในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ระยะเวลาในการวิจัย 10 สัปดาห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้วิจัยสามารถพัฒนารูปแบบ EDIIIS ประกอบด้วย หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ 6 ขั้น คือ 1.1) สำรวจประเด็นปัญหา 1.2) วินิจฉัยความต้องการจำเป็นในการเรียนรู้ 1.3) ระบุวัตถุประสงค์ 1.4) ระบุการดำเนินงานและแผนการ 1.5) ดำเนินงานและติดตามผล และ 1.6) สรุปและประเมินผล การวัดและประเมินผล และเงื่อนไข 2) ประสิทธิผลหลังการใช้รูปแบบ พบว่า ผู้เรียนมีระดับทักษะโดยรวมอยู่ในระดับเห็นความสัมพันธ์ โดยทักษะการตระหนักรู้ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับเห็นความสัมพันธ์ แต่ทักษะการแก้ปัญหาแบบบูรณาการ และทักษะการร่วมมือเรียนรู้อยู่ในระดับขยายนามธรรม ดังนั้น การเรียนการสอนในรูปแบบนี้สามารถพัฒนาทักษะของผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน และสามารถนำไปปรับใช้ได้กับศาสตร์ด้านอื่นได้ ทั้งในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การสอนแบบออนไลน์ และชั้นเรียนไฮบริด


The research aimed: 1) to study and develop a constructivist instructional model by using self-learning and problem-based learning methods in order to empower skills of ESD in business studies for high school students of international schools in Thailand; and 2) to study the effectiveness of using the instructional model on skill enhancement and skill levels, namely: 2.1) self-awareness skills,  2.2) systematic thinking skills, 2.3) critical thinking skills, 2.4) integrated problem-solving skills, and 2.5) cooperative learning skills. The target group was 24 high school students from Mahidol University International Demonstration School, selected by cluster sampling method from room random sampling. The research tools were the instructional model, manuals, unit plans, and skills for ESD evaluation forms. The research period was ten weeks. The statistics used in the research were mean, standard deviation, and content analysis. The results showed that 1) the researcher was able to develop the EDIIIS model consisting of principles, objectives, and six learning processes which are 1.1) explore the issues, 1.2) diagnose learning needs, 1.3) identify objectives, 1.4) identify the learning tasks and plan, 1.5) implement and follow up, and 1.6) summarize and evaluate, measurement and evaluation, and conditions; and 2) the efficacy after the model was applied revealed that the student's overall skill level was at the relational level. The self-awareness skills, systematic thinking skills, and critical thinking skills were at the relational level but integrated problem-solving skills and cooperative skills were at the extended abstract level. Therefore, this model can develop learners' sustainable learning skills and can be applied to other sciences such as in-class teaching, online teaching, and hybrid classrooms.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Anuphap, Khemmakorn. (2017). Self-Directed Learning for Learning Development in Computer Subject of Prathomsuksa 4 Students (การใช้การเรียนรู้แบบนำตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4). Master’s dissertation, Dhurakij Pundit University, Bangkok, Thailand.

Brockett, R. G., & Hiemstra, R. (1991). A Conceptual Framework for Understanding Self-Direction in Adult Learning. In Self-Direction in Adult Learning: Perspectives on Theory, Research, and Practice, (pp. 18-36). London: Routledge.

Brookfield, S. D. (2009). Self-Directed Learning. In R. Maclean, & D. N. Wilson (Eds.), International Handbook of Education for the Changing World of Work: Bridging Academic and Vocational Learning, (pp. 2615-2627). Dordrecht, Netherlands: Springer.

Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Department.

Cebrián, G., Junyent, M., & Mulà, I. (2021). Current practices and future pathways towards competencies in education for sustainable development. Sustainability, 13(16): 8733.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

Gazi, Z. A. (2009). Implementing constructivist approach into online course designs in distance education institute at Eastern Mediterranean university. Turkish Online Journal of Educational Technology, 8(2): 7.

Hajdukiewicz, A., & Pera, B. (2020). Education for sustainable development-The case of massive open online courses. Sustainability, 12(20): 8542.

Hiemstra, R., & Brockett, R. G. (2012). Reframing the meaning of self-directed learning: An updated model. In Proceedings of Adult Education Research Conference (AERC), (pp. 155-161). Saratoga Springs, NY: New Prairie Press.

Joyce, B. R., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). New Jersey: Pearson Education, Inc.

Juárez-Nájera, M. (2015). Exploring Sustainable Behavior Structure in Higher Education: A Socio-Psychology Confirmatory Approach. Cham, Switzeland: Springer.

Kapur, R. (2019). Constructivism in Teaching-Learning Process. [Online]. Retrieved May 20, 2020 from https://www.researchgate.net/publication/333507499_Constructivism_in_Teaching-Learning_Process

Khammanee, Tissana. (2018). Science of Teaching Pedagogy (ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Knowles, M. S. (1975). Self-Directed Learning: A Guide for Learners and Teachers. Chicago: Follett Publishing Company.

Knowles, M. S. (1986). Using Learning Contracts. San Francisco: Jossey-Bass.

Kruse, K. (2009). Introduction to Instructional Designand the ADDIE Model. [Online]. Retrieved February 27, 2020 from https://portal.ct.gov/-/media/CTDN/TtT2015/ttt2015module5IntroInstDesignADDIEpdf.pdf

Ma, X. (2017). An Integrative Literature Review of Self-Directed Learning in Higher Education. Doctoral dissertation, Virginia Polytechnic Institute and State University, Virginia, United States.

Mavoa, E. P. (2014). Assessment of Learner Support System (LSS) for Self-Directed Learning (SDL) at Open University of Tanzania. Master’s dissertation, The Open University of Tanzania, Dar es Salaam, Tanzania.

McKeown, R. (2002). Education for Sustainable Development Toolkit Version 2. [Online]. Retrieved February 8, 2020 from https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/esd_toolkit_version_2.pdf

Ministry of Education. (2017). Education to Sustainable Development (การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน). [Online]. Retrieved February 1, 2020 from https://shorturl.asia/mzLUw

Nillapun, Maream. (2015). Research Methodology in Education (วิธีวิจัยทางการศึกษา) (9th ed.). Nakhon Pathom: Curriculum and Instruction Department, Faculty of Education, Silpakorn University.

Prasertsuk, Nachanan. (2016). The Development of Problem-Based Learning to Promote Critical Thinking of Students at the Upper Secondary Educational Level (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย). Master’s dissertation, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand.

Ramsiri, Rujiraporn. (2013). The Development of Science Instructional Model by Using Research-Based to Enhance Research Skills, Creative Problem Solving Skills, and Scientific Minds of Secondary School Students (การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะการวิจัย ทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา). Doctoral dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Raufflet, E., Dupré, D., & Blanchard, O. (2009). Education to Sustainable Development: The Experience of Three Practitioners. Paper presented at the Administrative Sciences Association of Canada (ASAC) Conference. Niagara Falls, Ontario. June 2009.

Scherak, L., & Rieckmann, M. (2020). Developing ESD competences in higher education institutions-Staff training at the University of Vechta. Sustainability, 12(24): 10336.

Sirithanyarat, Chintana, & Laoriendee, Watchara. (2019). Instructional System Design (การออกแบบระบบการเรียนการสอน) (2nd ed.). Nakhon Pathom: Silpakorn University Printing House.

Somdet Phra Buddhaghosacariya (P. A. Payutto). (2018). Sustainable Development (การพัฒนาที่ยั่งยืน) (21st ed.). Bangkok: Komon Keemthong Foundation.

Sunasuan, Piyawan. (2022). The Development of a Constructivist Instructional Model Using Self-Directed and Issue-Based Learning to Empower Skills for Education for Sustainable Development in Business Studies for International High School Students in Thailand (การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบคอนสตรัคติวิสต์โดยใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองร่วมกับการเรียนรู้แบบประเด็นเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างทักษะในการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในธุรกิจศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย). Doctoral dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Taimur, S., & Sattar, H. (2019). Education for Sustainable Development and Critical Thinking Competency. In W. L. Filho, A. M. Azul, L. Brandli, P. G. Özuyar, & T. Wall (Eds.), Quality Education, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, (pp. 1-11). Cham, Switzerland: Springer.

Tobias, S., & Duffy, T. M. (2009). Constructivist Instruction Success or Failure?. New York: Routledge.

UNESCO. (2012a). Education for Sustainable Development Sourcebook: Education for Sustainable Development in Action, Learning and Training Tools No. 4. [Online] Retrieved April 11, 2020 from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/926unesco9.pdf

UNESCO. (2012b). ESD+TVET Promoting Skills for Sustainable Development. [Online]. Retrieved April 9, 2020 from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216269

UNESCO. (2017a). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. [Online]. Retrieved April 11, 2020 from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444

UNESCO. (2017b). What is ESD?. [Online]. Retrieved March 16, 2020 from https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development

Van Den Bossche, P., Segers, M. R., Gijbels, D., & Dochy, F. (2004). Effects of Problem-Based Learning in Business Education: A Comparison Between a PBL and a Conventional Educational Approach. In R. Ottewill, L. Borredon, L. Falque, B. Macfarlane, & A. Wall (Eds.), Educational Innovation in Economics and Business, (pp. 205-227). Dordrecht, Netherlands: Springer.

Vanichwatanavorachai, Siriwan. (2019). Method of Teaching (วิธีสอนทั่วไป) (4th ed.). Nakhon Pathom: Research and Development Center, Faculty of Education, Silpakorn University.

Vilmala, B. K., Kaniawati, I., Suhandi, A., Permanasari, A., & Khumalo, M. (2022). A literature review on education for sustainable development (ESD) in science learning: What, Why, and How. Journal of Natural Science and Integration, 5(1): 35-44.

Wanniarachchi, N. (2016). Using a Constructivist Approach to Develop Self-Learning Materials and Promote Learner Engagement for Out-of-School Children in Sri Lanka. In Pan-Commonwealth Forum 8 (PCF8). Petaling Jaya, Selangor: Commonwealth of Learning (COL) and Open University Malaysia (OUM). [Online]. Retireved May 25, 2019 from http://hdl.handle.net/11599/2559