การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความสามารถการอ่าน (The development of an English interactive approach and collaborative learning instructional model to enhance reading comprehension ability)

Main Article Content

ถิรนันท์ ปานศุภวัชร (Thiranan Pansuppawat)
อุบลวรรณ ส่งเสริม (Ubonwan Songserm)

Abstract

การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ 2) ประเมินประสิทธิผลการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น โดยเปรียบเทียบความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาก่อนและหลังเรียน และศึกษาความสุขในการเรียนรู้ต่อการเรียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาร่วมกับระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานวิธี เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามแนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) เครื่องมือประเมินประสิทธิผลของรูปแบบ ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบบันทึกความสุขในการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test แบบ dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.1) หลักการ 1.2) วัตถุประสงค์ 1.3) ขั้นตอนการเรียนรู้ คือ กระตุ้นก่อนอ่าน คาดเดาและวางแผน อ่านและแลกเปลี่ยน และสรุปสิ่งที่อ่าน 1.4) การวัดและประเมินผล และ 1.5) ปัจจัยความสำเร็จ 2) ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบ พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความสุขในการเรียนรู้ของนักศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และนักศึกษามีความพยายาม กระตือรือร้น และเพลิดเพลินในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในห้องเรียนเป็นกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ เห็นคุณค่าในตนเอง มีเป้าหมายในการพัฒนาตนเอง มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนและผู้สอนผ่านการใช้รูปแบบที่สร้างขึ้น ทั้งนี้ ผลการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนภาษาอังกฤษที่ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทำงานเป็นทีมผ่านการใช้กิจกรรมที่หลากหลายและมีความสุขในการเรียน


This research aimed to 1) develop an English interactive approach and collaborative learning instructional model and 2) measure the effectiveness of the model by comparing students’ reading comprehension ability before and after using the instructional model and studying students’ happiness toward the instructional model. The sample group consisted of 50 first-year undergraduate students from the Faculty of Engineering and Industrial Technology, Silpakorn University, enrolled in the second semester of the academic year 2021, selected using a simple random sampling method. The research employed a mixed-method approach, utilizing research and development procedures. The research instruments included: 1) an English interactive approach and collaborative learning instructional model, 2) an instructional manual for the model, and 3) evaluation tools for measuring the effectiveness of the model, including a test measuring English reading comprehension ability and a survey measuring happiness in learning. Mean, standard deviation, dependent t-test, and content analysis were used for data analysis. The study found that: 1) the English teaching model consisted 5 components which are 1.1) principles, 1.2) objectives, 1.3) learning steps, including pre-reading stimulation, prediction and planning, reading and exchanging, and summarizing what is read, 1.4) measurement and evaluation, and 1.5) success factors; and 2) the effectiveness of using the model revealed that students’ English reading comprehension ability significantly increased after the intervention at a statistical level of significance of 0.05. Additionally, overall happiness in learning among students was high. Students demonstrated effort, enthusiasm, and enjoyment in various classroom activities conducted as group work through online systems. They recognized their own worth, set goals for self-improvement, and had good interactions with peers and instructors through the use of the developed model. The research findings can be applied to English language teaching to provide learners with opportunities for teamwork through diverse and enjoyable activities, fostering happiness in learning.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Barchers, S. I. (1998). Teaching Reading: From Process to Practice. CA: Wadsworth.

Bartlett, B. J. (1978). Top-Level Structure as an Organizational Strategy for Recall of Classroom Text. Doctoral dissertation, Arizona State University, Arizona, USA. [Online]. Retrieved October 25, 2021 from https://www.proquest.com/openview/f6fb49e1b939bc0bbc78823b960cb37b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y

Bundasak, Thanapol, Chaowiang, Kanok-on, Jungasem, Narumol, Rojana, Somwang, & Thainkumsri, Kanokporn. (2017). Affecting factors on nursing students anxiety while practicing in intensive care unit (ปัจจัยที่มีผลต่อความวิตกกังวลของนักศึกษาพยาบาลระหว่างฝึกปฏิบัติงานหอผู้ป่วยหนัก). The Journal Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center, 34(1): 6-16.

Charoendee, Nisakorn. (2018). A Scale Development of Happiness in the Learning of Vocational Students (การพัฒนามาตรวัดความสุขในการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา). [Online]. Retrieved October 22, 2021 from https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/7472

Chatkupt, Sansanee, Choochart, Usa, Praphrittham, Uayporn, & Tantirittisak, Tasanee. (2001). Learning with Happiness: Neurotransmitter and Happiness of Learning (Research report) (การเรียนรู้อย่างมีความสุข : สารเคมีในสมองกับความสุขและการเรียนรู้)(รายงานการวิจัย). Bangkok: Office of the National Education Commission.

Chattiwat, Wisa. (2000). Teaching English Reading Comprehension (การสอนอ่านภาษาอังกฤษ) (2nd ed.). Nakhon Pathom: Faculty of Education, Silpakorn University.

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and Conducting Mixed Methods Research (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.

Duangloy, Manusvee. (2015). Factors affecting English reading problems of students in Rajamangala University of Technology Krungthep (ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ). Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology Thanyaburi, 3(1): 153-167.

EF English Proficiency Index (EF EPI). (2021). EF English Proficiency Index. [Online]. Retrieved October 22, 2021 from https://www.ef.co.th/epi/regions/asia/thailand/

Gerlach, J. M. (1994). Is this collaboration? New Directions for Teaching and Learning, 1994(59): 5-14.

Giorgdze, M., & Dgebuadze, M. (2017). Interactive teaching methods: Challenges and perspectives. IJAEDU-International E-Journal of Advances in Education, 3(9): 544-548.

Grabe, W. (1991). Current developments in second language reading research. TESOL Quarterly, 25(3): 375-406.

Haney, W. V. (1986). Communication and Interpersonal Relations: Text and Cases (5th ed.). Homewood, IL: Irwin Professional Publishing.

Harris, A. J., & Sipay, E. R. (1979). How to Teach Reading: A Competency-Based Program. NY: Longman.

Indrangkura Na Ayudthya, Warampa, & Chattiwat, Wisa. (2019). The development of reading instructional model through transactional strategies instruction, project-based learning, and blended learning to enhance English reading ability, strategy use and creative thinking for undergraduate students of Faculty of Education (การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานและการสอนอ่านภาษาอังกฤษด้วยกลวิธีปฏิสัมพันธ์ผ่านการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษการใช้กลวิธีในการอ่านและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาศึกษาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี). Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences), 13(3): 181-194.

Jantarach, Vachira. (2011). A programme evaluation of the bachelor of education degree in English, the Faculty of Education, Silpakorn University (การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร). Silpakorn Educational Research Journal, 3(1-2): 64-78.

Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Holubec, E. J. (1994). The Nuts & Bolts of Cooperative Learning. MN: Interaction Book.

Joyce, B. R., Weil, M., & Calhoun, E. (2015). Models of Teaching (9th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.

Khammanee, Tissana. (2019). Science of Teaching: Knowledge for Effective Learning Organization (ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ) (23rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Kruse, K. (n.d.). Introduction to Instructional Design and the ADDIE Model. [Online]. Retrieved March 14, 2020 from https://portal.ct.gov/-/media/CTDN/TtT2015/ttt2015module5IntroInstDesignADDIEpdf.pdf

Lin, C.-C. (2014). Learning English reading in a mobile-assisted extensive reading program. Computers & Education, 78: 48-59.

Miller, W. H. (1990). Reading Comprehension Activities Kit: Ready-to-Use Techniques and Worksheets for Assessment and Instruction. NY: Center for Applied Research in Education.

Nillapun, Maream. (2015). Research Methodology in Education (วิธีวิจัยทางการศึกษา) (9th ed.). Nakhon Pathom: Silpakorn University Printing House.

Nuttall, C. (1996). Teaching Reading Skills in a Foreign Language (2nd ed.). London: Heinemann.

Oczkus, L. D. (2018). Reciprocal Teaching at Work: Powerful Strategies and Lessons for Improving Reading Comprehension. [Online]. Retrieved October 23, 2020 from https://eric.ed.gov/?id=ED585752

Palincsar, A. S., & Brown, A. L. (1986). Interactive teaching to promote independent learning from text. The Reading Teacher, 39(8): 771-777.

Rosenshine, B., & Meister, C. (1994). Reciprocal teaching: A review of the research. Review of Educational Research, 64(4): 479-530.

Ruchirat, Sudhathai. (2015). Empowerment to develop instructional competency of teachers that promote happiness learning of students (การเสริมพลังเพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักเรียน). Journal of Education Silpakorn University, 13(1): 104-113.

Silpakorn University. (2019). Annoucement of Silpakorn University: Subject English Criteria of Doctoral Students of Silpakorn University (ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยศิลปากร). [Online]. Retrieved October 22, 2021 from https://president.su.ac.th/legal/images/law/7/st-E-14-1-62.pdf

WHO. (1996). Report of the WHO Informal Consultation on the Evaluation and Testing of Insecticides. [Online]. Retrieved October 22, 2021 from https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/65962/CTD_WHOPES_IC_96.1.pdf?sequence=1&isAllowed=y