การสูญเสียทักษะสังคมของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 (The diminished social skills in elementary school students after the COVID-19 pandemic)

Main Article Content

กรองทอง โตวรวิรัตน์ (Krongthong Tovaravirat)
ภัทราวดี ดอกไม้หอม (Phattaravadee Dokmaihom)
ภาวิณี โสธายะเพ็ชร (Pavinee Sothayapetch)
กีรติ คุวสานนท์ (Kirati Khuvasanond)

Abstract

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาประสบกับปัญหาการสูญเสียทักษะสังคมเมื่อกลับมาเรียนในสถานการณ์ปกติ ด้วยเหตุที่ทักษะสังคมเป็นทักษะพื้นฐานสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมและเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นมนุษย์ เพราะมนุษย์เรียนรู้จากการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรม สีหน้า ท่าทาง การสื่อสาร ซึ่งมาจากความคิด ทัศนคติภายในตนเอง ทักษะสังคม ประกอบด้วย 1) ความสามารถในการสื่อสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง 2) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม 3) ความสามารถในการรับรู้และตีความเหตุการณ์รอบตัว และ 4) ความสามารถในการแก้ปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม องค์ประกอบที่กล่าวมาข้างต้นยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่ผู้เรียนขาดการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่นเป็นระยะเวลานาน ทักษะสังคมจึงเป็นทักษะที่ต้องได้รับการฝึกฝนพัฒนาให้เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่แตกต่างกันไป ทักษะสังคมจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรถูกละเลย ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ปกครอง ครูผู้สอน โรงเรียน และรัฐบาล ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาทักษะสังคมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา รวมทั้งการตระหนักถึงความสำคัญและให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ เพราะในการจัดการเรียนรู้และประสบการณ์การเรียนรู้นั้น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ ผู้เรียนต้องได้รับการเรียนรู้ครบในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านอารมณ์ สังคม สติปัญญา และร่างกาย


Following the COVID-19 pandemic, elementary school students encounter a decline in social skills upon returning to normal school setting. Social skills are crucial for societal coexistence and reflect humanity, as humans learn through their interactions with others and express behaviors, facial expressions, gestures, and communication rooted in their thoughts and attitudes. The social skills encompass: 1) the ability to communicate one’s feelings and thoughts; 2) the ability to manage emotions appropriately; 3) the ability to perceive and interpret events in one’s surroundings; and 4) the ability to address social problems effectively. The elements mentioned above underscore the challenges faced by students lacking prolonged social interactions. Thus, social skills are abilities that must be trained and developed appropriately for each stage of a student’s life. Each developmental stage is associated with personal and social growth influenced by social interactions. Social skills should not be overlooked. Those involved, including parents, teachers, schools, and the government, should study guidelines for fostering social skills in elementary school students. This involves recognizing the importance of these skills and providing necessary support for their development. In managing learning and educational experiences, the goal is to foster holistic learning for students, encompassing emotional, social, intellectual, and physical dimensions.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Aladsani, H., Al-Abdullatif, A., Almuhanna, M., & Gameil, A. (2022). Ethnographic reflections of K–12 distance education in Saudi Arabia: Shaping the future of post-pandemic digital education. Sustainability, 14: 9931.

Bae, E., & Bae, S. (2022). COVID-19 pandemic, mental health, and play for young children during and after pandemic. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 16(1): 93-112.

Bornstein, M. R., Bellack, A. S., & Hersen, M. (1977). Social-skills training for unassertive children: A multiple-baseline analysis. Journal of Applied Behavior Analysis, 10(2): 183-195.

Buako, Nucharee. (2019). Related Factors of Social Skills of Grade 6 Students under the Office of Bangkok Primary Educational Service Area (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร). Master’s dissertation, Thammasat University, Bangkok, Thailand.

Bunlapho, Wannapa. (2013). A Study on Social Skills of Children Autism Syndrome in Grade 1 by Using Video Modeling along with Simulation (การศึกษาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะออทิสซึมจากการสอนโดยใช้วิดีทัศน์แสดงต้นแบบพฤติกรรม (video modeling) ร่วมกับสถานการณ์จำลอง). Master’s dissertation, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand.

Chafouleas, S., & Briesch, A. (2021). Students Back to School with Anxiety, Grief, Social Skills Gaps. [Online]. Retrieved October 9, 2022 from https://education.uconn.edu/2021/08/24/students-back-to-school-with-anxiety-grief-social-skills-gaps/

Chareonwongsak, Kriengsak. (2008). “Social Skills” are the Basics of Living Together Happily (“ทักษะสังคม” พื้นฐานอยู่ร่วมกันอย่างมีสุข). [Online]. Retrieved October 9, 2022 from http://www.kriengsak.com/node/1288

Equitable Education Fund. (2021). Distance Learning Causes Most Children to Lose Their Social Skills (การเรียนทางไกลทำให้เด็กส่วนใหญ่สูญเสียทักษะทางสังคม). [Online]. Retrieved October 9, 2022 from https://www.eef.or.th/news-teachers-worry-about-students-losing-social-skills-during-pandemic-survey/

Equitable Education Fund. (2022). EFE Joins Forces with International Accelerate Recovery of Learning Recession after COVID-19 Step towards Equality Education under the Concept of Education for All – All for Education (กสศ. ผนึกกำลังนานาชาติเร่งฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้หลังโควิด-19 ก้าวสู่ความเสมอภาคทางการศึกษา ภายใต้แนวคิด Education for All – All for Education). [Online]. Retrieved September 21, 2023 from https://www.eef.or.th/news-education-for-all-all-for-education-19201022/

Grover, R. L., Nangle, D. W., Buffie, M., & Andrews, L. A. (2020). Chapter 1 Defining Social Skills. In D. W. Nangle, C. A. Erdley, & R. A. Schwartz-Mette (Eds.), Social Skills Across the Life Span: Theory, Assessment, and Intervention, (pp. 3-24). London: Academic Press.

Homboonyong, Panumas. (2021). Guidelines for social skills development of Mattayomsueksa 6 students under the Secondary Education Service Area Office 10 in Samut Songkhram province (แนวทางการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 ในจังหวัดสมุทรสงคราม). Sikkha Journal of Education, 8(1): 153-165.

Ketumarn, Panom. (2007). Teacher’s Guide: Common Behavioral Problems in Students and Solutions (คู่มือครู: ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อยในนักเรียนและแนวทางการแก้ไข). [Online]. Retrieved October 15, 2022 from http://www.psyclin.co.th/new_page_53.htm

McKeever, V. (2022). Isolation during Covid Pandemic has Delayed Kids’ Social Skills, New Study Says. [Online]. Retrieved October 7, 2022 from https://www.cnbc.com/2022/04/04/uk-study-kids-struggle-with-writing-and-speech-after-the-pandemic.html

Mcleod, S. (2018). Erik Erikson’s Stages of Psychosocial Development. [Online]. Retrieved October 15, 2022 from https://www.simplypsychology.org/Erik-Erikson.html

Meuwissen, A. S. (2022). Social skill development of young children amid the pandemic. Zero to Three Journal, 42(3): 37-43.

Raksriaksorn, Punkanok, & Pityaratstian, Nuttorn. (2013). Social skills of youth who play online game at internet café in Bangkok Metropolis (ระดับทักษะทางสังคมของวัยรุ่นอายุ 18-24 ปี ที่เล่นเกมส์ออนไลน์โดยใช้บริการที่ร้านอินเตอร์เนตในกรุงเทพมหานคร). Chulalongkorn Medical Journal, 57(5): 639-651.

Rangmeseesrisuk, Jidapa, Kongprapun, Nuntaya, Krahaechan, Chanidapa, Samranin, Chasinee, & Phrakhrubaidika Aphichat Dhammasuddho (Pornsuttichaipong). (2019). The social skill development model of hands on in knowledge-based service of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (รูปแบบการพัฒนาทักษะทางสังคมของบัณฑิตนักปฏิบัติด้านบริการฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ). Journal of MCU Nakhondhat, 6(10): 4914-4929.

Salimi, M., Dardiri, A., & Sujarwo. (2020). Learning activities for social skills in elementary school. Universal Journal of Educational Research, 8(11): 5222-5236.

Sun, J., Singletary, B., Jiang, H., Justice, L. M., Lin, T.-J., & Purtell, K. M. (2022). Child behavior problems during COVID-19: Associations with parent distress and child social-emotional skills. Journal of Applied Developmental Psychology, 78: 101375.

Suntonpong, Bilkis. (2019). Family role on social skills development of autistic children in Dome Nursery School under the Office of the Basic Education Commission, Bangkok (บทบาทของครอบครัวต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กออทิสติกในโรงเรียนอนุบาลบ้านโดม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร). Journal of Arts Management, 3(2): 69-82.

Tan, M. (n.d.). Developing Social Skills for Children in a Post-Covid World. [Online]. Retrieved September 21, 2023 from https://mumsatthetable.com/social-skills-for-children/

Thai Health Promotion Foundation. (2017). 10 Checklist for Raising Children to Have Happiness for School Age 6-12 Years Old (10 Checklist เลี้ยงลูกให้มี ‘สุข’ ฉบับ วัยเรียน (6-12 ปี) สุขด้วยปัญญา เก่ง ดี มีสุข). Bangkok: Pannee Printing.

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2021). Is My Child Regressing Due to the COVID-19 Pandemic? [Online]. Retrieved October 7, 2022 from https://www.unicef.org/georgia/stories/my-child-regressing-due-covid-19-pandemic

United Nations Children’s Fund (UNICEF). (2022). Managing the Long-Term Effects of the Pandemic on Your Child’s Mental Health. [Online]. Retrieved October 7, 2022 from https://www.unicef.org/parenting/mental-health/managing-long-term-effects-pandemic-your-childs-mental-health

Wolfman-Arent, A. (2021). A Year Without Play: Parents and Experts Worry about Loss of Social Skills during Pandemic. [Online]. Retrieved October 7, 2022 from https://whyy.org/articles/a-year-without-play-parents-and-experts-worry-about-loss-of-social-skills-during-pandemic/

Yacoub, A. (2022). Refreshing Social Skills in a Post-Pandemic World. [Online]. Retrieved September 21, 2023 from https://therapyworks.com/blog/language-development/home-tips/social-skills-post-pandemic/