ศิลปะจัดวาง: การเดินทางกับชีวิตคนเมือง (Installation art: The journey with urban life)

Main Article Content

ณัฐณิชา ณัฏฐากรกิตติ (Nutnicha Nutthakornkitti)

Abstract

โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ “ศิลปะจัดวาง: การเดินทางกับชีวิตคนเมือง” มีวัตถุประสงค์สะท้อนให้เห็นผลของสภาวะจิตใจของคนเมืองที่เกิดจากปัจจัยการใช้เวลาในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเมืองที่เกินเลยเวลาส่วนกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิต จากการศึกษากรณีการสำรวจรวบรวมข้อเท็จจริงในพื้นที่ถนนพัฒนาการถึงพญาไท กรุงเทพมหานคร พบว่าระบบการจราจรและระบบรถโดยสารขนส่งสาธารณะมีความหนาแน่น สภาพแวดล้อมที่อยู่บนรถ ประสิทธิภาพของรถโดยสารที่ไม่ได้มาตรฐาน ระยะเวลาการเดินทางที่ยาวนาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางร่างกาย และสภาวะทางอารมณ์ของคนเมือง ด้วยกระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมในรูปแบบผลงานศิลปะจัดวาง (installation) ผู้วิจัยนำเสนอผลงานศิลปกรรม 3 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 1 ภาพเหตุการณ์สภาพแวดล้อมของความเป็นเมือง ประเด็นที่ 2 พฤติกรรมการโพสต์ระบายความรู้สึกขณะเดินทางจากโซเชียลมีเดีย (social media) และประเด็นที่ 3 การสิ้นสุดของเวลาเดินทางที่มากเกินเลยในแต่ละวัน ผลงานศิลปกรรมสะท้อนแนวคิดเชื่อมโยงแสดงภาพของปัญหาที่ส่งผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์สะเทือนใจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ถ่ายทอดเนื้อหาเรื่องราวช่วงระยะเวลาเดินทางในเมืองหลวง เพื่อทำให้เกิดการตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของคนเมือง


The creative research project “Installation art: The journey with urban life” aims to reflect the mental state of urban dwellers resulting from spending excessive time commuting via public transportation systems, which often exceeds time allocated for other activities in their life. Through a case study exploring and gathering factual evidence in the development area between Phattanakan and Phraya Thai Road in Bangkok, it is evident that factors such as congestion, environmental conditions, unstandardized transportation, and daily commute times all impact the physical and mental health of urban residents. The artworks, presented as installation art, represent three main aspects: the depiction of the metropolitan environment, behaviors of posting and expressing emotions on social media during commuting, and the culmination of excessive daily commuting times. These artworks reflect conceptual ideas and depict images of the issues, evoking emotional responses that resonate with viewers and convey the narrative of urban journey experiences in the capital city. The aim is to raise awareness about the quality of life of urban residents.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Boonpipattanapong, Panu. (2019a). Counting Stories from Conversations and Observing Urban Lifestyles (Counting (นับ) เรื่องเล่าจากบทสนทนาและการเฝ้ามองวิถีชีวิตคนเมือง). [Online]. Retrieved August 13, 2022 from https://www.matichonweekly.com/column/article_219960

Boonpipattanapong, Panu. (2019b). Robert Rauschenberg, Experimental Artist the Eraser of the Rules of the Art World (Robert Rauschenberg ศิลปินนักทดลอง ผู้ลบกฎเกณฑ์เดิม ๆ ของโลกศิลปะ). [Online]. Retrieved September 24, 2022 from https://www.matichonweekly.com/column/article_246434

Chaikittiphorn, Kittiphong, & Pavakanun, Ubolwanna. (2016). Developing the bus service of Bangkok Mass Transit Authority (BMTA) (การพัฒนาการให้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)). Thai Journal of Public Administration, 14(1): 155-179.

Department of City Planning and Urban Development, BMA. (2017). The Project of Laying and Creating a Comprehensive City Plan for Bangkok (โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร). Plan for Bangkok. [Online]. Retrieved March 20, 2021 from https://plan4bangkok.com

Katchwattana, Praornpit. (2018). Dissecting the Root Cause of ‘Traffic Congestion in Bangkok’, the Consequences of Poor Urban Planning, Making Bangkok a City of Dead Alleys (ผ่าต้นตอ ‘ปัญหารถติดในกรุงเทพฯ’ ผลพวงจากการวางผังเมืองยอดแย่ทำกรุงเทพฯ เป็นเมืองแห่งซอยตัน). [Online]. Retrieved March 20, 2021 from https://www.salika.co/2018/12/10/truth-about-traffic-problem-in-bangkok/

Nimsamer, Chalood. (2010). Composition of Art (องค์ประกอบของศิลปะ) (7th ed). Bangkok: Amarin.

Opie, J. (2018). National Gallery of Victoria. [Online]. Retrieved August 10, 2022 from https://www.julianopie.com/texts/national-gallery-victoria-2018

PPTV Online. (2018). National Problem “Public Mass Transit” is Never Enough (ปัญหาระดับชาติ “ขนส่งมวลชนสาธารณะ” ไม่เคยเพียงพอ). PPTVHD36. [Online]. Retrieved January 11, 2021 from https://www.pptvhd36.com/news/ประเด็นร้อน/80498

Sanit, Rachata. (2022). Bangkok Ranked in Top 5 Work-Life Balance Cities: OT Keng-Minimal Leave Days-Last Safe City (กรุงเทพติด Top 5 เมือง Work-Life Balance พัง: OT เก่ง-วันลาขั้นต่ำน้อยสุด-เมืองปลอดภัยรั้งท้าย). [Online]. Retrieved August 30, 2022 from https://brandinside.asia/thailand-at-the-bottom-5-of-work-life-balance-index/

Tangnamo, Somkiat (Ed.). (2006). Looking for a Story: Visual Culture (มองหาเรื่อง: วัฒนธรรมทางสายตา). Maha Sarakham: Mahasarakham University Press.

TerraBKK. (2017). How Good is the Public Transport System of “Bangkok” in the Eyes of the World? (“ระบบขนส่งสาธารณะ” ของ “กรุงเทพฯ” ดีแค่ไหนในสายตาชาวโลก?). [Online]. Retrieved March 20, 2021 from https://today.line.me/th/v2/article/J6rXkX

The Committee Reinforcement Organizational Commitment, Mental Health Center 10. (2021). The Guidelines for Enhancing of Life Balance 8–8–8: The Formula for Happiness Balance with Life and Work (แนวทางการเสริมสร้างสมดุลชีวิต 8-8-8: สูตรสร้างความสุข สมดุลให้กับชีวิตและการทำงาน). [Online]. Retrieved February 12, 2021 from https://www.mhc10.go.th/myfile/00_life888.pdf