การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (The structural equation modeling analysis of participatory management, transformational leadership, and effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration)

Main Article Content

พัณภัสสา แก้วคำไสย์ (Panphatsa Kaewkumsai)

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ 4) ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 96 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 288 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามความคิดเห็น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ มัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 6 องค์ประกอบ คือ การสนับสนุนและร่วมมือของชุมชน การมีส่วนร่วมในการบริหารของผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างกลไกการมีส่วนร่วม การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมการมีธรรมาภิบาลในการบริหาร และการสร้างแรงจูงใจ 2) องค์ประกอบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์หรือบารมี การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3) องค์ประกอบประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 7 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อมเป็นระเบียบและปลอดภัย พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจนมีภาวะผู้นำทางการสอน มีบรรยากาศของความคาดหวังสูง ทุ่มเทเวลาในการทำงาน มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้ปกครอง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 4) โมเดลสมการโครงสร้างการบริหารแบบมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 64 ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและส่งเสริมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลของโรงเรียนที่พึงประสงค์ต่อไป


This research aims to investigate: 1) the factors influencing participatory management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration, 2) the factors contributing to transformational leadership in schools under the Bangkok Metropolitan Administration, 3) the factors influencing the effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration, and 4) the structural equation modeling analysis of participatory management, transformational leadership, and the effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration. The sample comprises 96 schools, with 3 respondents from each school, totaling 288 participants. Research tools include semi-structured interview and opinionnaire. Statistical analyzes involve frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling. The research findings indicate that: 1) Factors influencing participatory management in schools under the Bangkok Metropolitan Administration include community support and collaboration, involvement in management by subordinates and stakeholders, establishment of participatory mechanisms, creation of a participatory atmosphere, good governance in management, and motivation establishment. 2) Factors contributing to transformational leadership in schools under the Bangkok Metropolitan Administration include idealized influence or charisma, inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized consideration, aligning accurately with empirical data. 3) Factors influencing the effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration include a safe and orderly environment, a clear school mission, instructional leadership, a climate of high expectations, high time on task, frequent monitoring of student progress, and positive home-school relations, aligning accurately with empirical data. 4) The structural equation modeling analysis of participatory management, transformational leadership, and the effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration is in accurate harmony with empirical data. Participatory management and transformational leadership significantly impact the effectiveness of schools under the Bangkok Metropolitan Administration, predicting effectiveness by 64%. Administrators are advised to prioritize participatory management and promote transformational leadership to achieve the desired school effectiveness.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Articles)

References

Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W., & Higgins, C. C. (2001). Organizational research: Determining appropriate sample size in survey research. Information Technology, Learning, and Performance Journal, 19(1): 43-50.

Chongvisal, Rattigorn. (2016). Leadership: Theories, Research, and Approaches to Development (ภาวะผู้นำ : ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู่การพัฒนา) (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Press.

Comrey, A. L., & Lee, H. B. (2009). A First Course in Factor Analysis (2nd ed.). NY: Psychology Press.

Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560). (2017, April 6). Royal Thai Government Gazette (No. 134 Chapter 40 a, pp. 1-90). [Online]. Retrieved April 5, 2023 from https://shorturl.asia/HcAuq

Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration. (2020). Education Development Plan for Bangkok Metropolitan Administration No. 3 (2021-2026) (แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2564-2569)). Bangkok: One Fine Day.

Department of Education, Bangkok Metropolitan Administration. (2022). Action Plan for Department of Education 2022 (แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565 สำนักการศึกษา). Bangkok: n.p.

Ebunu, A. A. (2020). Participatory management for enhancing students’ academic performance in public secondary schools in Rivers State. Advances in Social Sciences Research Journal, 7(5): 145-156.

Educational Efficiency Promotion Group. (2014). Study the Administrative Conditions of Basic Educational Institutions Among Administrators of Educational Institutions under the Bangkok Metropolitan Administration (ศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร). Bangkok: n.p.

Eviyana, E., Diana, N., Kholid, I., & Masykur, R. (2020). Participatory management in improving the quality of madrasah. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 9(2): 637-650.

Khioanin, Kanokwan, & Markmit, Prateep. (2021). The relationship between the transformational leadership of school administrators and the effectiveness of school academic administration in Bangkok Noi Area under Bangkok Metropolitan Administration (ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของการบริหารวิชาการของโรงเรียนในเขตบางกอกน้อย สังกัดกรุงเทพมหานคร). Journal of Roi Kaensarn Academi, 6(12): 166-179.

Krutmanee, Ubonrat. (2021). Canonical Correlation Between Participatory Management and Effectiveness of the Small Size Secondary School (สหสัมพันธ์คาโนนิคอลระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก). Doctoral dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Limpanachaipornkul, Bandid, & Na-soontorn, Taneenart. (2016). Factors and indicators participatory administrative of Basic Education School Board (องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน). Veridian E-Journal, Silpakorn University, 9(1): 177-189.

Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. (2022). Educational Administration: Concepts and Practices (7th ed.). CA: SAGE.

Monje-Amor, A., Vázquez, J. P. A., & Faíña, J. A. (2020). Transformational leadership and work engagement: Exploring the mediating role of structural empowerment. European Management Journal, 38(1): 169-178.

Na Phatthalung, Katekanok. (2013). Development of an Effective Secondary School Model for Thailand (การพัฒนารูปแบบโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลสำหรับประเทศไทย). Doctoral dissertation, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand.

National Education Act B.E. 2542 (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542). (1999, August 19). Royal Thai Government Gazette (No. 116 Chapter 74 a, pp. 1-23). [Online]. Retrieved April 5, 2023 from https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/074/1.PDF

Preston, C., Goldring, E., Guthrie, J. E., Ramsey, R., & Huff, J. (2017). Conceptualizing essential components of effective high schools. Leadership and Policy in Schools, 16(4): 525-562.

Robinson, K., & Aronica, L. (2015). Creative Schools: The Grassroots Revolution That’s Transforming Education. NY: Viking Penguin.

Rowe, W. G., & Guerrero, L. (Eds.). (2019). Cases in Leadership (5th ed.). CA: SAGE.

Sangchang, Pantipa, Taratornsiri, Pakin, Leetrakoon, Suchart, & Wetcha, Prawet. (2014). The development model of transformational leadership for administrators under the Office of the Basic Education Commission (รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน). The Golden Teak: Humanity and Social Science Journal, 20(2.3): 13-22.

Singha, S. K., & Sikdar, D. P. (2018). Concept of school effectiveness & its modern trends of research. Research Review International Journal of Multidisciplinary, 3(8): 545-551.

Suntharayuth, Torn. (2013). Organizational and Behavioral Theory: Principles, Research Theory and Educational Practices (ทฤษฎีองค์กรและพฤติกรรม: หลักการทฤษฎีการวิจัย และการปฏิบัติทางการศึกษา). Bangkok: Natikul Press.

Suttachai, Phonlawat. (2017). Teachers’ Opinions on Participatory Management by School Administrators in Schools under the Chatuchak District, Bangkok (ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร). [Online]. Retrieved April 10, 2023 from http://www.edu-journal.ru.ac.th/index.php/abstractData/viewIndex/517.ru

Thailand’s National Strategy B.E. 2561-2580 (ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)). (2018, October 13). Royal Thai Government Gazette (No. 135 Chapter 82 a, pp. 1-71). [Online]. Retrieved April 5, 2023 from https://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/082/T_0001.PDF

Thanachotsuksabai, Rathaphat. (2014). Scientific Skills of Administrator Effecting Participatory Management in Schools under the Jurisdiction of the Office of Basic Education Commission (ทักษะทางวิทยาศาสตร์ของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน). Doctoral dissertation, Silpakorn University, Nakhon Pathom, Thailand.

Tijani, A. A. (2020). Participatory decision making: An effective tool for school effectiveness in Kwara State, Nigeria. HONAI: International Journal for Educational, Social, Political & Cultural Studies, 3(1): 1-14.

Uthaisan, Chaiwat, & Sengpracha, Arit. (2016). The participatory management effecting the marketing strategy of the private schools in Nonthaburi Province (การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อกลยุทธ์การตลาดของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนนทบุรี). Academic Journal Bangkokthonburi University, 5(2): 135-146.

Wongpool, Phayom. (2015). The influence of transformational leadership and learning organization on the effectiveness of secondary schools in Lower Northern Thailand (อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย). Academic Journal Bangkokthonburi University, 4(2): 106-119.