ความหมายและอัตลักษณ์ของจีนฮากกา Meaning and Identity of Hakka

Main Article Content

ศิริเพ็ญ อึ้งสิทธิพูนพร

Abstract

คนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทยมีหลากหลาย เช่น จีนแต้จิ๋ว จีนฮกเกี้ยน จีนใหหนำ จีนแคะ จีนกวางตุ้ง เป็นต้น แต่หากพูดถึง “จีนฮากกา” คนส่วนใหญ่จะไม่รู้จัก ต้องบอกว่า “จีนแคะ” จะทราบทันที จากหนังสือของอาจารย์วรศักดิ์ “คือ ฮากกา คือ จีนแคะ” ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2546 เป็นต้นมา ได้ทำให้คนส่วนหนึ่งรู้จักคำว่า “ฮากกา” มากขึ้น โดยเฉพาะคนที่มีเชื้อสายฮากกาหรือจีนแคะจำนวนหนึ่ง  ได้ตื่นตัว สนใจค้นคว้าหาประวัติบรรพบุรุษของตนเอง ประกอบกับกระแสการส่งเสริมให้ดำรงรักษาความหลากหลายของภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในโลก แต่กระนั้นก็ตามยังมีคนอีกจำนวนมากที่ไม่รู้จัก “จีนฮากกา” เนื่องจากไม่มีงานเขียนที่เกี่ยวกับจีนฮากกาอย่างต่อเนื่อง

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ “จีนฮากกา” ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความหมายของคำว่า “ฮากกา” ภาษาและสำเนียงถิ่นต่างๆ ของฮากกา อัตลักษณ์ การกระจายตัวของชาวไทยเชื้อสายฮากกาในประเทศไทย การเคลื่อนไหวของลูกหลานในปัจจุบัน รวมถึงอนาคตของฮากกาในประเทศไทยด้วย

คำสำคัญ: 1. ฮากกา.   2. สำเนียงถิ่นฮากกา.   3. อัตลักษณ์ฮากกา.

Abstract

There are numerous Chinese dialects used in Thailand such as, Taejiw, Hokkien, Hainan, Kheʔ, Kuangtung, etc. But when we talk about “Hakka”, most people are unfamiliar with the term. We have to call it “ciin kheʔ”, and then everyone will immediately know what we are talking about. The book “khɨɨ hakka khɨɨ ciin kheʔ”, wriiten by Vorasakdi, Mahatdhanobol and first published in 2003, introduced the word “Hakka” to many people especially those with Hakka ancestry. Some became aware of and interested in ancestral roots at the same time when the trend towards supporting language diversity in the world was being actively promoted. Many people, however, do not know about the “Hakka people” because no in depth work has been written about Hakka.

The objective of this paper is to spread the knowledge of “Hakka” to a wider audience. Many interesting issues include the meaning of “Hakka”, the Hakka dialect and sub-dialects, Hakka identity, the distribution of Hakka people in Thailand, the movement of Hakka descendants, and the future of Hakka in Thailand

Keywords: 1. Hakka.   2. Hakka dialects.   3. Hakka identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ