ก้อนมนุษย์ ความกดดันและความเจ็บปวด (Pieces of Human; Pressure and Pain)

Main Article Content

ศิริกร อิ่นคำ (Sirikorn Income)
พงศ์เดช ไชยคุตร (Pongdej Chaiyakut)
รสลิน กาสต์ (Rossalin Garst)
สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ (Surasavasati Sukhasavasti)

Abstract

          “ก้อนมนุษย์  ความกดดันและความเจ็บปวด” เป็นผลงานประติมากรรมสื่อผสมที่ถ่ายทอด ความรู้สึกจากการเก็บกด ทนกลั้น อันเจ็บปวดของอารมณ์ที่เก็บไว้ภายในจิตใจมาเป็นเวลานาน ตอกย้ำให้เกิดแผลเป็นทางอารมณ์ที่ยากจะลบเลือน มีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เป็นการนำเสนอผลงานประติมากรรมสื่อผสมรูปทรงของอวัยวะและร่างกายมนุษย์ที่มีขนาดและมีลักษณะที่ผิดปกติ แตกต่างไปจากดั้งเดิม ประกอบร่วมกับการใช้วัสดุชนิดต่าง ๆ รวมถึงการจัดแสงและเงาในผลงาน เพื่อให้สนับสนุนกับความรู้สึกที่อัดอั้น บีบคั้น และเจ็บปวด ทั้งในรูปแบบติดตั้งบนผนัง วางพื้นและแบบแขวน วัตถุประสงค์เพื่อ  1) สร้างสรรค์เรื่องราวเกี่ยวกับความกดดันและความเจ็บปวดที่ได้รับผลกระทบ จากบุคคลรอบข้าง ในรูปแบบผลงานประติมากรรมสื่อผสมแนวจัดวาง โดยใช้วัสดุและเทคนิคที่สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในผลงาน 2) สร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ให้ทำงานร่วมกันระหว่างรูปทรงและพื้นผิว 3) สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผลงานกับผู้ชมราวกับว่าผู้ชมได้รับรู้ถึงความรู้สึกกดดันและเจ็บปวดของผู้สร้างสรรค์ 4) ให้นิทรรศการนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเยียวยาและระบายออกซึ่งความรู้สึกกดดันและเจ็บปวดของผู้สร้างสรรค์


          ผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นงานประติมากรรมสื่อผสม จำนวน 6 ชิ้น นำเสนอในแนวทางศิลปะเชิงจัดวาง ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่  ซึ่งผลงานชุดนี้เป็นไปตามแนวคิดและวัตถุประสงค์ ได้ทำการวิเคราะห์อธิบายผลตั้งแต่ ชิ้นที่ 1- 6 ทุกชิ้นเป็นรูปทรงอวัยวะบนใบหน้าและร่างกายบางส่วนแสดงอากัปกิริยาของความรู้สึกเจ็บปวด กดดัน สื่อผ่านพื้นผิวที่ขรุขระ  ปูดปม  บวมช้ำ  แตกร้าว  ให้ทำงานร่วมกันทั้งหมด  อันเป็นพื้นที่ของ “ก้อนมนุษย์ ความกดดันและความเจ็บปวด” 


             “Pieces of Human: Pressure and Pain” is a set of mixed media sculptures expressing a long-term cumulative and painful suppression which becomes an inerasable trauma. The concept of these artworks aim to display the mixed media sculptures in the forms of distorted organs and human body in unusual sizes with the use of different kinds of materials, including the lighting design for the exhibition to emphasize the repression and suffering. The artworks were installed on the walls,on the floorand hung from the ceiling. The objectives are 1) to create the narrative of the suppression and the melancholy from close-relationships through the mixed media sculpture installation by using materials and techniques which can express the feelings via the artworks; 2) to create the collaboration between forms and surfaces; 3) to create the interactions between the artworks and the audience as if the audience were able to perceive the suppression and melancholy of the artist; and 4) to let this art exhibition be one of the remedies and liberations of suppression and melancholy for the artist.


            These artworks include 6 pieces of mixed media sculptures which were displayed in the style of installation art, following the artist’s concept and objectives. Analyzing and explaining the results of these 6 art pieces, each one was made in forms of facial organs and some parts of the body. The expression of their suffering and suppression can be observed from the rough, swollen and broken surfaces on the platform of “Pieces of Human: Pressure and Pain”.


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความประจำฉบับ
Author Biography

ศิริกร อิ่นคำ (Sirikorn Income), สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Department of Art and Design, Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University)

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

References

Alastair, S. (2016). What the meaning of Scream. [Online]. Retrieved January 12, 2017 from https://www.bbc.com/

Hye-kyung, K. (2010). The Islet of Asperger. [Online]. Retrieved January 9, 2017 from https://slash-paris.com/

Search, C. (2017). Soft Construction with Boiled Beans. [Online]. Retrieved January 9, 2017 from https://www.philamuseum.org/

Yeweng, W. (2013). Capacitor by Antony Gormley. [Online]. Retrieved January 12, 2017 from https://curiator.com/