การพัฒนาและประเมินโครงการฝึกอบรม : บทเรียนจากประสบการณ์จริง

  • สุวิมล ว่องวาณิช ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความทางวิชาการ (Academic article)