Published: 2013-04-18

สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก

พระครูอนุกูลวรการ ผาสุกกาโม (แก้วปัญญา), ปาจรีย์ ผลประเสร็ฐ, ธีระ ภักดี

63-77