วิธีการวัดในงานวิจัยข้ามวัฒนธรรม :การอนุมานสาเหตุของวิกฤตเศรษฐกิจ

  • ผจงจิต อินทสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ประจำสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Abstract

บทคัดย่อ

ผู้วิจัยใช้เหตุการณ์วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตรวจสอบความสัมพันธ์ “ผู้กระทำ – ผู้สังเกต” ในทฤษฎีการอนุมานสาเหตุ โดยมีคนไทยอยู่ในฐานะ “ผู้กระทำ” และคนออสเตรเลียอยู่ในฐานะ “ผู้สังเกต” วิธีการวิจัยข้ามวัฒนธรรมนี้คำนึงถึงความสำคัญของความเทียบเท่ากัน 4 ประการ ในการสร้างเครื่องมือวัดที่ใช้ระหว่างวัฒนธรรม และในกระบวนการสร้างเครื่องมือ อาศัยพื้นฐานจาก Emic – etic concept และการกระจายอิทธิพล โดยคำนึงถึงความเทียบเท่ากันระหว่างวัฒนธรรมด้วยขั้นตอนของการสร้างและการวิเคราะห์เครื่องมือวัดตามหลักการดังกล่าวจะได้นำเสนอเป็นลำดับ

 

ABSTRACT

The Economic crisis in Thailand was used to examine “actor – observer” effect in attribution theory. The Ehai people were regarded as “actor” and the Australian people “observer”. The development of the instrument was based on emic-etic. Approach and decentering while cultural equivalence was the main concern. Step in the questionnaire construction and analysis will be discussed in details.

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความทางวิชาการ (Academic article)