รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก

  • รัชนีวรรณ บุญอนนท์ และคณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

Abstract

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรเมืองมรดกโลก มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในระหว่างปี พ.ศ.2547 – 2549 2) ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติ- ศาสตร์กำแพงเพชร และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรในระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2549 นั้นไม่มีความแตกต่างกัน ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์-กำแพงเพชรนั้น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีความต้องการรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในอุทยานฯ ที่แตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง 3 อันดับแรกได้แก่ มีคู่มือ/เอกสารแนะนำเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวภายใน อุทยานฯ การอ่านป้ายแนะนำโบราณสถานและวัดต่างๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ และ การได้ประทับตราโบราณสถานและวัดต่างๆ ของอุทยานฯ ลงในสมุดท่องเที่ยวเพื่อรับรางวัลจากอุทยานฯ ตามลำดับ ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีความต้องการกิจกรรมการท่องเที่ยวอยู่ในระดับสูง 3 อันดับแรก ได้แก่ กิจกรรมนั่งช้างชมอุทยานฯ กิจกรรมนั่งเรือชมกำแพงเมืองเก่า และการอ่านป้ายแนะนำโบราณสถานและวัดต่างๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ ตามลำดับ ด้านแนวทางการพัฒนารูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนั้น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมุ่งเน้นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่โดดเด่นและแตกต่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย

 

ABSTRACT

This study is aimed to 1) identify the pattern of tourist promotion activities of Kamphaeng Phet Historical Park undertaken during the year 2003 – 2006, 2) to examine tourists’ preference to the pattern of the promotion activities to be provided at the park and 3) to obtain the guidance for improving the tourist activities available in the park. The data analysis revealed the following results. The form of the promoting activities held by Kampheang Phet Historical Park between the years 2003 and 2006 was not much different. In terms of the tourists’ preference towards the pattern of promoting activities, a difference was found between Thai and foreign visitors. The first three activities that Thai visitors preferred most were a guide book with maps and descriptions of the tourist places, the put up of more detailed information signs of important spots and the use of score-collecting book respectively. Foreign tourists, in contrast, preferred elephant back riding , boat rowing around the city wall and detailed information signs of important spots respectively. Regarding the guidance for developing the promotional activities the informants suggested similar strategies. Most said there should be unique informative activities that can be participated only at Kamphaeng Phet Historical Park.

Downloads

Download data is not yet available.