ผลของการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • ฉัตรชัย ศรีสมบูรณ์ มหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและกานสอน
  • เรขา อรัญวงศ์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
  • บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์ ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
Keywords: การสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่ม, สื่อสภาพจริง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสนใจในการเรียน, GROUP INVESTIGATION TEACHING, AUTHENTIC MATERIALS, ACHIEVEMENT, INTEREST IN STUDYING

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังได้รับการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริง 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงกับเกณฑ์ 60 % และ 3) เพื่อเปรียบเทียบความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงกับเกณฑ์ 60%

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนบ้านสุเม่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 20 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือแผนการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดย ใช้สื่อสภาพจริง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงสูงกว่าก่อนได้รับการสอนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังได้รับการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงสูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 60% อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังได้รับการสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่มโดยใช้สื่อสภาพจริงสูงกว่าเกณฑ์ 60 % อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

คำสำคัญ : การสอนแบบร่วมมือค้นคว้าภายในกลุ่ม, สื่อสภาพจริง, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความสนใจในการเรียน

 

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to compare the achievement of Mattayomsuksa 3 students before and after learning through group investigation teaching model together with authentic materials, 2 ) to compare the achievement of Mattayomsuksa 3 students after learning through the group investigation teaching model and the authentic materials by the criterion of 60 % and 3) to compare the interest in studying English of Mattayomsuksa 3 student after learning through the group investigation teaching model and the authentic materials by the criterion of 60 %.

The sample were 20 Mattayomsuksa 3 students in the second semester of academic year 2549 in Ban Sumen School in the Sukhothai Educational service area office 2.

The instruments used in this study were the group investigation teaching model lesson plan by the use of authentic materials, the achievement test and the interest questionnaire.

The research findings were as follows :

1. The achievement in English studying of Mattayomsuksa 3 through the group investigation teaching model and the authentic materials from the posttest was significantly higher than that of the pretest at the .05 level

2. The achievement in English studying of Mattayomsuksa 3 students were studying through the group investigation teaching model and the authentic materials was above the criterion of 60 % at the .05 level.

3. The interest in English studying of Mattayomsuksa 3 students were studying through the group investigation teaching model and the authentic materials was above the criterion of 60 % at the .05 level.

KEYWORD : GROUP INVESTIGATION TEACHING, AUTHENTIC MATERIALS, ACHIEVEMENT, INTEREST IN STUDYING

Downloads

Download data is not yet available.