สภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก

Main Article Content

พระครูอนุกูลวรการ ผาสุกกาโม (แก้วปัญญา)
ปาจรีย์ ผลประเสร็ฐ
ธีระ ภักดี

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก 2) ศึกษาปัญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้บริหาร / เจ้าอาวาส ครูพระผู้สอน โรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก ในเขต 5 อำเภอ จาก 16 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2550 จำนวน 136 รูป และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา จำนวน 14 ท่าน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (\mu) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (\sigma)

ผลการวิจัยพบว่า

1. สภาพการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอเมืองชายแดนจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ งานบริหารวิชาการ

2. ปัญหาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดนจังหวัดตาก ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ งานบริหารวิชาการ

3. แนวทางพัฒนาการบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก 4 ด้าน ดังนี้

3.1 ด้านการบริหางานวิชาการ

3.1.1 ร่วมกับสถาบันศึกษาที่มีความพร้อม เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องหลักการบริหารหลักสูตร

3.1.2 ส่วนกลางปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนปริยัติธรรมให้สอดคล้องกับท้องถิ่น

3.1.3 ปรับหลักสูตรให้เป็นภาษาถิ่น

3.2 ด้านการบริหารงบประมาณ

3.2.1 ควรมีการจัดทำรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงิน ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลงบประมาณ และการเงิน รวมทั้งทรัพย์สินต่างๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

3.2.2 ควรมีการประชุมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเป็นประจำ เพื่อการควบคุมกำกับ และการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมกำกับให้เป็นตามแผน

3.2.3 จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล

3.3.1 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามกรอบภารกิจที่รับผิดชอบในตำแหน่งหน้าที่ พัฒนาจิตสำนึก รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง

3.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรจัดการประเมินผลบุคลากรสถานศึกษาก่อนที่จะเข้าสอนตามชั้นเรียนให้ตรงกับความสามารถ

3.3.3 ควรจัดให้มีหน่วยงานภายนอกมาประเมินบุคลากรภายในสถานศึกษา

3.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป

3.4.1 ควรจัดทำแผนการปฏิบัติและจัดลำดับความสำคัญของงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ ความต้องการของสถานศึกษา

3.4.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนควรมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานในสถานศึกษา

ที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน

3.4.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัยและนำเอาเทคโนโลยีมาจัดทำเป็นข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

3.4.4 ควรมีการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

คำสำคัญ : สภาพ, ปัญหา, แนวทางการพัฒนาการบริหารการศึกษา

 

ABSTRACT

The purpose of this study were 1) to study condition the Phrapariyattithamma school administration in border district of Tak province 2) to study administrative problems of Phrapariyattithamma school in border district Tak province, 3) to obtain guidance for development of Phrapariyattithamma school is administration in border district of Tak province. The data was collected from 136 abbots, the monks who teach in the Phrapariyattithamma school in border district, and 17 experienced administrators. Questionnaires and interview form were used in collecting data and the data was analysed by using percentage, mean, and standard deviation.

The results were as follow;

1. The administrative condition of the Phrapariyattithamma school in border district Tak province was in medium level, the most of items were rated at medium level, the highest mean was academic administration.

2. The administrative problems of the Phrapariyattithamma school in border district of Tak province were in medium level, the highest mean was academic administration.

3. The guidance for development of the Phrapariyattithamma school is administration in border district of Tak province were in 4 aspects;

3.1 Academic Administration

3.1.1 Coordinate with experienced organizations for the training of curriculum administration.

3.1.2 Improve the Phrariyattidhommas is curriculum to be hormone with the local basic characteristic.

3.1.3 Adjust the curriculum to wake it suit with the local language.

3.2 Budget Administration

3.2.1 Report of budget spending should be set and update.

3.2.2 Official should set the meeting for controlling and reporting the budget.

3.2.3 Train a staff as are accountant.

3.3 Personel Adminstration

3.3.1 Personel development plan should be set.

3.3.2 Administrators should evaluate the personel who can do the right job.

3.3.3 External evaluator should be set for evaluation the personel in school.

3.4 General Administration

3.4.1 Operstional planning should be set and setting priority that suitable with situation and school need.

3.4.2 Administrator and teachers should be trained and should do field trips for gaining the experience.

3.4.4 Coordinate with local Administration Organization should be setted for participatory in Phrapariyattithamma school.

KEYWORD : SITUATION, PROBLEM, THE WAY OF PHRAPARIYATTIDHSMMA SCHOOL MANAGEMENT

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
-