การศึกษาศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาชุมชนไทย – มุสลิม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ลำยอง ปลั่งกลาง และคณะ รองศาสตราจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
Keywords: การมีส่วนร่วมของชุมชน, การส่งเสริมและการพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, Communities participation, Cultural Tourism, Promotion and Development, Thai – Muslim Communities, Management Potential of Tourism

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนและนักท่องเที่ยวต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนป่าตอง  และชุมชนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือนในชุมชน จำนวน  269  คน  นักท่องเที่ยว  202  คน  เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า  ชุมชนมีความเห็นว่าการประกอบการผลิตโรตีสายไหมเป็นจุดเด่นในชุมชน รองลงมาคือแหล่งโบราณสถาน/ศาสนสถาน ความคิดเห็นเพื่อให้มีการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในชุมชน ได้แก่  การกำจัดขยะมลพิษ และมีคณะกรรมการดำเนินงาน  สิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญ คือ การรักษาความปลอดภัย โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนในระดับปานกลาง

สถานการณ์ - ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว พบว่า ชุมชนมีความเห็นด้วยในระดับน้อยถึงระดับปานกลาง คือ  ด้านศักยภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยว ด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย และด้านการบริหารจัดการ ชุมชนต้องการมีส่วนร่วมในระดับปานกลางถึงระดับมาก  ขณะที่นักท่องเที่ยว มีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานของแหล่งท่องเที่ยวและ  ด้านสวัสดิภาพความปลอดภัยในระดับมาก

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมของชุมชน, การส่งเสริมและการพัฒนา, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

Abstract

The main purposes of this study were to communities and tourists’ opinions about cultural tourism management at Pratuchai and Partong in Phranakhon Si Ayutthaya. The samples were 269 heads of the communities families and 202 tourists. Research instruments were employed using a questionnaire. Data analysis was employed using fundamental statistics. The findings are indicated as follows : Points in the community which were named respectively on rotee saimai production and the old and religious ruins. Opinions towards sustainable tourism were stated on eliminating garbage and pollution and appointing administering committee. An important facility in the community was on taking care of security. Moderate levels were found on their knowledge and understanding about cultural tourism.

In terms of situation and potential of the cultural tourist, it revealed that moderate levels of opinions were found aspects: potential and environment, fundamental structure, activities at the tourist, security, and management.

Key word  : Communities participation, Cultural Tourism,  Promotion and Development, Thai – Muslim Communities,  Management Potential of Tourism

Downloads

Download data is not yet available.