แนวทางการใช้การสนทนากลุ่มอย่างเต็มศักยภาพสำหรับการวิจัย ในสถานศึกษาและชุมชน

  • ปราณี โพธิสุข รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Downloads

Download data is not yet available.
Section
บทความทางวิชาการ (Academic article)