เผยแพร่แล้ว: 2019-09-13

อริยมรรคมีองค์ 8 กับการหลุดพ้นจากกรรม

พระครูชลธารคุณากร (ถาวโร)

18-27

ความโลภ : การแก้ปัญหาในสังคมปัจจุบันตามหลักพระพุทธศาสนา

พระครูสมุห์สมชาย สิริสมฺปนฺโน, พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร), ทิพย์วรรณ จันทรา

28-42

การบริโภคมังสะวิรัติในพระพุทธศาสนา

พระครูอนุกูลกัลยาณกิจ, ดร. ., พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร), ทิพย์วรรณ จันทรา

43-56

ศึกษาวิธีการดูแลผู้ป่วยตามแนวทางพระพุทธศาสนา กับภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดบึงกาฬ

พระภิทักษ์ วชิรวํโส (สุนา), พระราชรัตนาลงกรณ์, ดร. ., พระครูจิรธรรมธัช, ผศ.ดร. .

57-63