เผยแพร่แล้ว: 2019-09-13

จักกวาฬทีปนี : พุทธธรรมเพื่อการจัดระเบียบสังคม

พระองอาจ อาสโภ (ปริวัติ), บัวลี มณีแสน, ทองคำ ดวงขันเพ็ชร, พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ)

1-12

การปลูกจิตสำนึกทางจริยธรรมในสังคมไทย

สมเดช นามเกตุ, พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ (บุญทอง), พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)

13-27

หลักอุบาสกธรรม 7 ในศตวรรษที่ 21

พระมหาเผด็จ ผาสุกาโม, อภิวัฒชัย พุทธจร, บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์, พระณัฐพงษ์ สิริสุวณฺโณ (จันทร์โร)

28-41

ภาวะผู้นำ : การบริหารวิชาการสู่การศึกษายุค 4.0

พระมหาอุดร อุตฺตโร, ทองดี ศรีตระการ, พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ)

42-53

หลักยุติธรรมในไตรภูมิพระร่วงต่อชุมชนลุ่มน้ำโขง

พระเทพภิชาติ ปิยธมฺโม (เติบกายา), พระมหาสมเด็จ มหาสมิทธิ (อัตสาร), พระเดชขจร ขนฺติธโร (ภูทิพย์), พระณัฐพงษ์ ญาณเมธี (ไกรเทพ)

54-62