Published: 2016-01-19

การพัฒนาค่าปรับแก้ผลการประเมินคุณภาพการสอน ของอาจารย์มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษา

ปวีณา เฉลิมพลโยธิน, เสรี ชัดแช้ม, วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล

21-36

การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม

สายฝน วิบูลรังสรรค์ สายฝน วิบูลรังสรรค์, รัตนะ บัวสนธ์, อรุณี อ่อนสวัสด์ิ, สำราญ มีแจ้ง

37-48

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการผลกระทบจากการท่องเที่ยว ชมหิ่งห้อยคลองอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

สุชาดา กรเพชรปาณี, พูลพงศ์ สุขสว่าง, วัลย์ลดา วรกานตศิริ, สุภลักษณ์ สีใส, ธัชทฤต เทียมธรรม

118-135