การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไป ในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน

Main Article Content

ทรงพร ประมาณ
ฐิติรัตน์ อิทธิมีชัย
วิศิษย์ศักดิ์ เนืองนอง

บทคัดย่อ

              การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปใน การเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน 2) เพื่อนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้กฎหมายทั่วไปในการเรียนรายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันเป็นต้นแบบในการพัฒนาการเรียนรู้ในการสอนครั้งต่อไป 3) เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ด้านกฎหมายไปปรับใช้กับกรณีที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ เพื่อรู้เท่าทันกฎหมายอย่างถูกต้องและป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้อื่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายทั่วไปใชชีวิตประจำวันในภาคเรียนที่ 2/2563   คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 38 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ 1) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองมีลักษณะเป็นแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบที


            ผลวิจัยพบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหลังเรียน คือ ค่าเฉลี่ยคะแนนของนักศึกษาก่อนเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวัน คะแนนเต็ม 30 นักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 20.42 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 ส่วนหลักจากที่เรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันแล้วทำการสอบนักศึกษาได้คะแนนเฉลี่ย 13.47 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.1 เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันของนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาแทรกความรู้ทั่วไปเกี่ยวข้องกับเนื้อหารายวิชากฎหมายทั่วไปในชีวิตประจำวันไม่ดีขึ้น ทำให้ผลวิจัยนี้ไม่ดีขึ้นหรือไม่พัฒนาขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จิตรา เพียรล้ำเลิศ. (2562). ความรู้พื้นฐานทั่วไปทางกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : นิติธรรม พับริชิ่ง เฮ้าส์.

ชมชื่น มัณยารมย์. (2544). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย. กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

ดิเรก ควรสมาคม. (2563). ความรู้ทั่วไปและหลักการพื้นฐานทางกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

พูลศักดิ์ วรรณพงษ์. (2534). กฎหมายกับการเมือง. กรุงเทพมหานคร, สารมวลชน.

ภูมิชัย สุวรรณดี. (2549). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป. กรุงเทพมหานคร, นิติธรรม.

มานิตย์ จุมปา (2563). ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 18. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

รวินท์ ลีละพัฒนะ. (2562). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน.

วิษณุ เครืองาม. (2541). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ. กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.