รูปเเบบสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ

Main Article Content

ธิติพงษ์ สุขดี
ภานุวัฒน์ ศรีวรรณ
ชลิตา ชมสีดา

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ และวิเคราะห์สมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2564 จำนวน 240 คน ได้มาจากสุ่มตัวอย่างแบบสองขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง


              ผลการวิจัยพบว่า 1) ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 2) การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาเเห่งชาติ พบว่า โมเดลการวิจัยสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์มีค่าเท่ากับ 3.53 (ค่าไค – สแควร์ (Chi-Square)   มีค่าเท่ากับ 187.25 ที่ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degrees of freedom) มีค่าเท่ากับ 53) ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.90 ตามลำดับ ค่าดัชนีความสอดคล้องสัมพันธ์ (NFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ 0.95 และ ค่า RMSEA มีค่าเท่ากับ 0.08 และอิทธิพลรวมความฉลาดทางสังคมได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดมากจากความฉลาดทางอารมณ์ (0.58)  รองลงมาคือ การปรับตัว (0.53) และความสัมพันธภาพในครอบครัว (0.53)  เท่ากัน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจน์กมล สุวิทยารัตน์ ทศวร มณีศรีขำ พาสนา จุลรัตน์ และ อุทัยวรรณ สายพัฒนะ. (2556). การศึกษาความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคใต้. ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร,15(1),64-75.

กรมสุขภาพจิต. (2543). ความฉลาดทางอารมณ์. นนทบุรี : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

ดวงใจ วัฒนสินธุ์ สิริพิมพ์ ชูปาน ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์และ รัศมิ์สุนันท์ จันทรภักดี. (2561). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล.วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ. 15(1),1-9.

ทองทิพภา วิริยะพันธ์. (2553). การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา (พิมพ์ครั้งที่ 4). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สหธรรมิก.

นภัส ศรีเจริญประมง และวราลี ถนอมชาติ. (2562). การพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของนักศึกษาวิชาชีพครู.วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 13(3), 182-190.

ประภาศ ปานเจี้ยง. (2558). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์และรูปแบบการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. สงขลา: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลา.

ภัทริณี คงชู สมพงษ์ ปั้นหุ่น ไพรัตน์ วงษ์นาม. (2562). การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุแบบพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ ความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครู.วารสารพัฒนาเทคนิคศึกษา. 32(112),47-54.

มะลิ ประดิษฐแสง. (2561). ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางสังคมของอาจารย์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

วิทมา ธรรมเจริญ จิระพงศ์ หลาวเพ็ชร ปวีณา วรไชย นิตยา ทองหนูนุ้ย และญาดาภา โชติดิลก. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา 2561. วารสารวิจัยรำไพพรรณี, 14(1), 182-190.

ศิริญพร บุสหงส์ ชนัดดา แนบเกสร และจิณห์จุฑา ชัยเสนา ดาลลาส. (2562). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาพยาบาล. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น,16(1),26-38.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564). สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. 2557. ราชกิจจานุเบกษา.

ไหมไทย ไชยพันธุ์ และจิระสุข สุขสวัสดิ์. (2557). การปรับตัวทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความรู้สึกสอดคล้องกลมกลืนในชีวิตของนักศึกษามุสลิมระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

อัฐฉญา แพทย์ศาสตร์ และพัชรินทร์ รุจิรานุกูล. (2562). แนวทางส่งเสริมความฉลาดทางสังคมของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี. 16(3), 145 -154.

Al-Tamimi, E. & Al-Khawaldeh, N. (2016). Emotional Intelligence and Its Relation with the Social Skills and Religious Behaviour of Female Students at Dammam University in the Light of Some Variables. International Education Studies, 9(3),131-147. doi:10.5539/ies.v9n3p131

Bar-On, R. (2005). The impact of emotional intelligence on subjective well-being. Perspectives in Education, 23, 41–61.

Buzan, T. (2003). The power social intelligence. Welling borough. England : Thorsons.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). Family nursing: Research, theory and practice (5th ed.). New Jersey: Upper Saddle River.

Diamantopoulos, A. & Siguaw, J.A. (2000). Introducing LISREL. London: Sage Publications. doi: 10.4135/9781849209359

Habib, H. (2019). Professional Ethics among College Teachers in Relation to Social Intelligence. Shanlax International Journal of Education, 7(4), 14-18. doi: 10.34293/education.v7i4.575

Hair, Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E. & Black, R. L., W.C. (2018). Multivariate Data Analysis (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.

Joreskog, K. & Sorbom, D. (1996). LISREL 8 User’s Reference Guide. Chicago: Scientific Software International.

Kadri,A & Bensefiane, Z. (2019). Social Intelligence as a Mechanism for Achieving Quality of Family Life. International Journal of Youth Economy. 3(2):119-219. doi: 10.18576/ijye/030205

Roy, C., & Andrew, H. A. (1999). The Roy Adaptation Model (2nd ed.). Connecticut: Appleton & Lange.

Schumacker, R. & Lomax, R. (2016). A Beginner’s Guide to Structural Equation Modeling (4th ed). New York: Routledge.

Sukdee, T. (2021). The development of indicators for transformational leadership of undergraduate students at Thailand national sports university. World Journal of Education, 11(1), 94-106. doi:10.5430/wje.v11n1p94.

Sukdee, T., & Chankuna, D. (2021). Factors influencing adjustment in physical education and sports learning after the COVID-19 pandemic among students in the faculty of education at Thailand national sports university. World Journal of Education, 11(2), 24-35. doi: 10.5430/wje.v11n2p24

Trigueros, R., Sanchez-Sanchez, E., Mercader, I., Aguilar-Parra, J. M., López-Liria, R., Morales-Gázquez, M. J., Fernández-Campoy, J. M., & Rocamora, P. (2020). Relationship between Emotional Intelligence, Social Skills and Peer Harassment. A Study with High School Students. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4208. doi:10.3390/ijerph17124208