แนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

Main Article Content

ภานุพงศ์ นิลตะโก
อธิยุต ทัตตมนัส
วาสนา ดวงดี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ และสามารถเสนอแนะแนวทางวิธีการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ โดยกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวอย่างบริษัทที่ให้บริการด้านการตรวจสอบห้องชุด จำนวน 55 บริษัท และกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบห้องชุด จำนวน 30 คน โดยการใช้วิธีการวิจัยแบบสัมภาษณ์ และเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นหนังสือ ตำรา เอกสาร วารสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำการเรียบเรียงข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผล จากผลการวิจัยพบว่าการตรวจสอบห้องชุดก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์ สามารถแบ่งพื้นที่ในการตรวจสอบห้องชุดได้เป็น 5 พื้นที่ คือ 1) พื้นที่ห้องนั่งเล่น 2) พื้นที่ห้องนอน 3) พื้นที่ห้องน้ำ 4) พื้นที่ห้องครัว และ 5) พื้นที่ระเบียง จากการวิเคราะห์พื้นที่การตรวจสอบแต่ละพื้นที่ พบว่าสามารถแบ่งหมวดงาน และวิธีการตรวจสอบได้ 10 หมวดงาน คือ 1) หมวดงานพื้น ตรวจสอบเรื่องการยวบ ยุบตัว โก่งงอของพื้น และรอยบิ่น หรือรอยแตกร้าว โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 2) หมวดงานผนัง ตรวจเรื่องรอยแตกร้าว และความเรียบร้อยในการทาสี โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การสัมผัสตามพื้นที่ และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 3) หมวดงานฝ้าเพดาน ตรวจเรื่องระดับของฝ้าเพดาน รอยต่อของฝ้าเพดาน และการรั่วซึม โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 4) หมวดงานประตู ตรวจเรื่องรอยบิ่นหรือรอยแตกร้าว งานทาสี และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การสัมผัสตามพื้นที่ และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 5) หมวดงานหน้าต่าง ตรวจเรื่องการติดตั้ง และการรั่วซึม โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 6) หมวดงานระบบ ตรวจเรื่องระบบไฟฟ้า ระบบประปา และระบบระบายน้ำทิ้ง โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า การทดสอบการใช้งาน และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ 7) หมวดงานบัวเชิงผนัง ตรวจเรื่องรอยต่อของบัวเชิงผนัง งานทาสี และรอยด่าง โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า 8) หมวดงานช่องเปิด หรือช่องระบายอากาศ ตรวจสอบโดยการทดสอบการใช้งาน 9) หมวดงานสุขภัณฑ์ ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน และ 10) หมวดงานเฟอร์นิเจอร์ และเคาน์เตอร์ครัว ตรวจเรื่องความเรียบร้อยในการติดตั้ง และการใช้งาน โดยการสังเกตด้วยตาเปล่า และการทดสอบการใช้งาน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

เจริญจิตต์ ผจงวิริยาทร. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

เฉลิม สุจริต. วัสดุการก่อสร้างสถาปัตยกรรม. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

เทวกุล จันทร์ขามป้อม พัศพันธน์ ชาญวสุนันท์ และพีร์นิธิ อักษร. (2562). การจัดลำดับปัจจัยที่มีความสำคัญด้านการบริการหลังการขายของการซ่อมแซมห้องชุด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

กรกฎ เพชรนุ้ย. (2555). การวิเคราะห์ปัญหาการตรวจสอบอาคารชุดพักอาศัยในเขตปริมณฑล. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.

กรุณา ทาแก้ว. (2552). ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอาคารชุด: กรณีศึกษาพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.

นันท์นภัส สมศักดิ์ตระกูล. (2556). สัญญามาตรฐานสำหรับการซื้อขายห้องชุด. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศสตร์.

บุญธรรม ทองขลิบ. ระบบเอสโครว์. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563. http://www.led.go.th

เดคคอร์ รีพอร์ท. ฝ้าเพดานประเภทต่าง ๆ. (ออนไลน์).สืบค้นเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563. http://www.decorreport.com

วุฒิกร สุทธิอาภา. มารู้จักฝ้าเพดานงานสำคัญที่ทำให้บ้านสวย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2563.

http://www.thaiticketmajor.com

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์. (2562). สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ-ปริมณฑล.

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562. https://www.reic.or.th/Upload/สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์กทม.-ปริมณฑลไตรมาส2ปี2562-และครึ่งแรกปี2562

ศุภณัฐ วัฒนสินศักดิ์. (2556). การเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการก่อสร้างแบบดั้งเดิม และการก่อสร้างแบบผนังหล่อประกอบเพื่อพัฒนานวัตกรรมการก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. (2563). สถิติรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภค ประเภทอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย. (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563. https://www.ocpb.go.th/download/article/article_20181224151003.pdf

สมเกียรติ โล่เพชรัตน์ และคนอื่น ๆ. คู่มือคอนโดมิเนียม. (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์การพิมพ์, 2532): หน้า 35. สัญญาซื้อขาย (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 http://www.phosrisumran.go.th/framebuysale1.html#การซื้อขาย_

อรุณ ศิรจานุสรณ์. เทคนิคเบื้องต้นพัฒนาอสังหาริมทรัพย์. (กรุงเทพมหานคร: เฟิสท์ ออฟเวท 1993, 2555): หน้า 50.

Most read articles by the same author(s)