การพัฒนาบอร์ดเกมเรื่อง Going to the Movies เพื่อใช้ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Main Article Content

ภูษิตา นกสกุล
อรัญญา ศรีจงใจ

บทคัดย่อ

              การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบอร์ดเกม Going to the Movies ที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บอร์ดเกม (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 60 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ (2) บอร์ดเกมเรื่อง Going to the Movies (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บอร์ดเกมในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test)


            ผลการศึกษาพบว่า (1) บอร์ดเกมเรื่อง Going to the Movies ที่ใช้ส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.13/81.33 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ 80/80 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังใช้บอร์ดเกมสูงกว่าก่อนใช้บอร์ดเกมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้บอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

จำรัส จันเทศ. (2562). การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เรื่อง อาชีพ (JOBS) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

ฉวีวรรณ วัฒนานุกิจ, สุนิตย์ตา เย็นทั่ว และพัชรินทร์ รุจิรานุกูล. (2565). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการสอนแบบโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง สระเสียงสั้น สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสารวิจัยรำไพพรรณี. 16 (กันยายน-ธันวาคม): 14-23.

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย. 5 (มกราคม-มิถุนายน): 7-20.

ดุสิตา ขันธพงษ์. การสอนคำศัพท์ให้เกิดประสิทธิผล (How to Teach Vocabulary Effectively). [online]. เข้าถึงได้จาก : https://oea.educate.rtaf.mi.th/images/How-to-Teach-Vocabulary-Effectively.pdf. 2560.

ทรรศนภรณ์ เทพภูธร, สัญชัย พัฒนสิทธิ์ และไพฑูรย์ ศรีฟ้า. (2565). การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาความเป็นจริงเสริมสำหรับการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3. วารสารการวัดผลการศึกษา. 39 (มกราคม-มิถุนายน): 64-75.

ธีรารัตน์ รัตนวิสุทธิ์อมร. (2554). Edutainment มิติใหม่แห่งการศึกษา. FEU Academic Review. 4 (ธันวาคม-พฤษภาคม): 44-50.

ประสบชัย พสุนนท์. (2557) ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในการวิจัยเชิงปริมาณ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ. 27 (เมษายน-กันยายน): 144-163.

ปรียานุช บัวผัน. (2564). ผลการใช้กิจกรรมเกมกระดานเพื่อส่งเสริมทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ปาหนัน วรรณสุข และจิระพร ชะโน. (2563). การพัฒนาความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง. Journal of Roi Et Rajabhat University. 15 (กันยายน-ธันวาคม): 37-45.

มะรอซาลี มะลี, ซอฟวัน ด่านทวีลาภ, ฮูดา กาเว, อิมรอน แวมง และฟูไดละห์ ดือมอง. (2564). การพัฒนาบอร์ดเกมการศึกษาเรื่องผจญภัยบนแผนที่มหาสนุก เพื่อส่งเสริมทักษะอัลกอริทึม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6. อนุมัติ เดชนะ. ด้านการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. สงขลา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. หน้า 598-606.

รพิสา กันสุข. (2564.) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้บอร์ดเกมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร.

เหงียน ถิ หญือ อี๊. (2556). การใช้เกมคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม. สารนิพนธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Developmental Characteristics and Interests of School-Age Children. [online]. Available : http://www.lawrence.edu/mfhe/www_dept_student_dean_sub_volunteer/Everyone/developmental%20characteristics.pdf. 2023.

Gerovasiliou, Fotini and Zafiri, Makrina. (2017). Adapting Board Games to Stimulate Motivation in Vocabulary Learning in Six-Year-Old Learners: A Case Study. Journal of Studies in Education. 7(3): 1-18.

Ketmuni, Montchatry and Naenon, Pattaralee. (2021). The Use of Board Games to Develop English Vocabulary of Ornamental and Flowering Plants Sold in the Community of Primary 5 (Grade 5) Students at Nikornradburana School, Thailand. Psychology and Educational Journal. 58(1): 1484-1489.

McGriff, S. J. Instructional system design (ISD): Using the ADDIE model. [online]. Available : https://www.lib.purdue.edu/sites/default/files/directory/butler38/ADDIE.pdf. 2000.

Mohd Yusof, Shahrul A., Md Adzi, Shanizan H., Syed Din, Sharifah N. and Khalid, Nurhafizah. (2016). A Study on the Effectiveness of a Board Game as a Training Tool for Project Management. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering. 8(8): 171-176.

Nation. I. S. P. (2003). Learning vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press.

O’Neill, Daniela K. and Holmes, Paige E. (2022). The Power of Board Games for Multidomain Learning in Young Children. American Journal of Play. 14(1): 58-98.

Silverman, D. How to Learn Board Game Design and Development. [Online]. Available :

http://gamedevelopment.tutsplus.com/articles/how-to-learn-board-game- design-and-development--gamedev-11607. 2013.

Thornbury, S. (1999). How to teach grammar. 1st ed. Malaysia: Bluestones Press.