ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2566   

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในขอบเขตสาขาวิชาย่อย ได้แก่ General Arts and Humanities, Developmental and Educational Psychology, General Social Sciences, Education, Public Administration

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบรรณาธิการวารสารราชพฤกษ์
ratchaphruekjournal@gmail.com
โทร: 044-009009 ต่อ 1536