บทความวิจัยในวารสารฉบับนี้ มีเนื้อหาสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศและนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อันได้แก่ประเด็นต่างๆ ดังนี้ การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก การพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารอุตสาหกรรมรถยนต์ในภาคตะวันออก การตลาดของสายการบินต้นทุนต่ำ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความล่าช้าและตรงต่อเวลาของสายการบิน ประเด็นทางธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการประกอบธุรกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เช่น การพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน แนวทางการพัฒนาศักยภาพการบริการ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อร้านขนมจีน ความเชื่อเรื่องพญานาคกับการท่องเที่ยว การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในโรงงาน เป็นต้น

                ประเด็นในเชิงมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่น่าสนใจต่อการพัฒนาสังคมมนุษย์ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาเยาวชนภาคใต้ การใช้นิติวิทยาศาสตร์เพื่อการสอบสวน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประชากรของผู้กระทำความผิดและข้อมูลเชิงคดีของคดียาเสพติดให้โทษ นอกจากนี้ การคาดคะเนความสูงของบุคลากรจากขนาดของรองเท้า เป็นสาระที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ของผู้อ่านได้
                

Published: 22-06-2020

Estimation of stature of a person from the shoe size

Sirijantanee Treekaew, Orathai Kheawpum, Sirirat Choosakoonkriang, Supachai Supalaknari

106-113

The Job Burnout influenced on Job Satisfaction of Accountant in Muang District Area, Nakhon Ratchasima

สมทรง คันธนที, Tharinee Aungyot, Yanadet Chuenjit, Noppadol Kampitak

114-122