บทบรรณาธิการ 
              วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 11 ตีพิมพ์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2565 นับเป็นฉบับแรกของทศวรรษที่ 2 ของการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ควบคู่ไปกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่มีความก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการและงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการศึกษา สังคม และชุมชน                                                                                    ในวารสารฉบับนี้ นำเสนอบทความวิจัย ในประเด็นต่าง ๆ ด้านการศึกษา ได้แก่ เรื่อง Investigating the attitude of Guangzhou private university architecture graduates towards construction safety management เรื่อง ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย การรับรู้คุณภาพการสอน และการสื่อสารการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเรื่องการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw Listening ควบคู่กับการใช้กลยุทธ์อภิปัญญา ผ่านระบบออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ: กรณีศึกษานักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
             บทความวิจัยด้านธุรกิจ สังคมและชุมชน ได้แก่ เรื่อง Advertising Claims in Smartphone Slogans เรื่อง แนวทางสู่ความสำเร็จของการควบคุมมาตรฐานคลินิกด้านความงามในประเทศไทย เรื่อง พลังแห่งปัญญาในผู้สูงอายุ: บทวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยาย เรื่องแฮร์รี่ พอตเตอร์ และเกมล่าชีวิต เรื่อง การรับรู้เกี่ยวกับประกันภัยโควิด-19 ของธุรกิจประกันวินาศภัย เรื่อง แนวทางการจัดการความปลอดภัยของอาสาสมัครสายตรวจจักรยาน เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการละเมิดเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย เรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้างในการแจ้งเหตุอาชญากรรมในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาลโชคชัย และเรื่อง การศึกษาความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ                                                ทั้งนี้ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้จัดให้มีผู้อ่านประเมิน บทความวิจัยทุกบทความ ตามเกณฑ์มาตรฐานของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) เพื่อให้บทความทุกเรื่อง มีคุณภาพ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในแวดวงวิชาการอย่างแท้จริง
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ
                                             บรรณาธิการ

Published: 30-06-2022

Advertising Claims in Smartphone Slogans

Parika Viruncha, Nattapat Pattana

15-25

The Power of Intelligence of Elderly: an analysis of the characters in the novels, Harry Potter and The Hunger Games

Thitiporn Sangkharat, Sittichai Sukthumsatit, Ingkayut Poolsub, Yosakorn Wannawijit, Sirin Sawangwan

62-68

Perception of COVID-19 Insurance in non-life insurance business

Bunjira Makond, Kaweeporn Thongdee, Kasidit Daokrajai, Janyaporn Kaewyod, Chayada Tamthong, Preechanan Kongkwan, Saphondanai Chinnasid, Sunisa Ninlaor, Suwimon Prabtook, Anucha Chumrak, Apichaya Saejee

69-78

Approaching management of safety in the Bike Patrol Volunteer

Pathomphon Sriamphan, Pongpitsanu Pakdeenarong, Krisanaphong Poothakool , Dithapart Borwornchai

79-90

The Prevention and Suppression of Tradmark Infringement in Thailand

Supitchkritta Panitkitjarod, Noparuj Saksiri

91-102

The Study of Elderly Life Happiness

Uraiwan Amornnimit, Natsinee Sansuk Sansuk, Thanoosak Rangseeprom

116-127