เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ประกาศ  เรียน ผู้สนใจส่งบทความ ของดรับบทความชั่วคราว  ขออภัยมา ณ ที่นี่ค่ะ
เนื่องจากมีผู้ส่งบทความเข้ามาจำนวนมาก  และวารสารในปี 2563 เต็มแล้วทุกฉบับ  รวมทั้งปี 2564 ฉบับแรกเต็มแล้ว
จึงของดรับบทความใหม่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบทความที่ส่งเข้ามาให้แล้วเสร็จ
(ผู้ส่งเดิมในระบบใช้งานได้ตามปกติค่ะ)