ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300

อีเมล research_cmru@hotmail.com

โทรศัพท์ 062-3104911

โทรสาร 053-885950

ผู้รับผิดชอบหลัก

อาจารย์ ดร.รัชพล สัมพุทธานนท์
บรรณาธิการวารสาร
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 062-3104911

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

ดร.ฆนธรส ไชยสุต กองบรรณาธิการวารสาร
เบอร์โทรศัพท์ 062-3104911