ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (2020): มกราคม - เมษายน 2563

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่   วารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม  ได้รับการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index Center) กลุ่ม 1  โดยมีเป้าหมายและขอบเขต (Aim and  Scope) ที่รับตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้าน Social Sciences & Humanities  โดยมีสาขาย่อย 3 สาขา ได้แก่ 1) Arts and Humanities 2) Business, Management and Accounting และ 3) Social Sciences 

เผยแพร่แล้ว: 2020-04-20

บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)

ดูเล่มทุกฉบับ

ประกาศ  เรียน ผู้สนใจส่งบทความ ของดรับบทความชั่วคราว ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 63  ขออภัยมา ณ ที่นี่ค่ะ
เนื่องจากมีผู้ส่งบทความเข้ามาจำนวนมาก  และวารสารในปี 2563 เต็มแล้วทุกฉบับ  รวมทั้งปี 2564 ฉบับแรกเต็มแล้ว
และอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของบทความ เพื่อเตรียมเข้าฐาน ACI
จึงของดรับบทความใหม่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบทความที่ส่งเข้ามาให้แล้วเสร็จ
(ผู้ส่งเดิมในระบบใช้งานได้ตามปกติค่ะ)