ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความวิจัยที่ส่งมานี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ก่อนขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผลงานที่ส่งอยู่ในรูปของไฟล์ .doc หรือ .docx ที่สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ตามตัวอย่างรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร
 • ความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง) และเป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร เอกสารอ้างอิงเขียนตามรูปแบบของ APA 6th edition
 • ผ่านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board, IRB) โดยระบุเลขที่อนุมัติภายในเนื้อหาส่วนการพิทักษ์สิทธิ์ และให้แนบไฟล์ เอกสารอนุมัติ IRB ในรูปแบบ pdf และ upload file ในขั้นตอนที่ 4 upload supplementary files ของขั้นตอน submission
 • ท่านได้โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งบทความและแนบหลักฐานการโอนเงินในรูปแบบ pdf และ upload files ในขั้นตอนการ submission (ยกเว้นการส่งครั้งแรก ยังไม่ต้องโอนเงิน ซึ่งท่านจะโอนเงินได้ต่อเมื่อ กองบรรณาธิการได้ตอบรับการส่งงานของท่านเท่านั้น)
 • หากตรวจพบการคัดลอกบทความวิจัย (plagiarism) ทางวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานตีพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว

คำแนะนำผู้แต่ง

ประกาศ  เรียน ผู้สนใจส่งบทความ ของดรับบทความชั่วคราว   ขออภัยมา ณ ที่นี่ค่ะ
เนื่องจากมีผู้ส่งบทความเข้ามาจำนวนมาก  และวารสารในปี 2563 เต็มแล้วทุกฉบับ  รวมทั้งปี 2564 ฉบับแรกเต็มแล้ว
และอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของบทความ เพื่อเตรียมเข้าฐาน ACI
จึงของดรับบทความใหม่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบทความที่ส่งเข้ามาให้แล้วเสร็จ (ผู้ส่งเดิมในระบบใช้งานได้ตามปกติค่ะ)
การเตรียมต้นฉบับบทความ  มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการพิมพ์

 1. ตัวอักษร :ใช้ตัวอักษร  Th Sarabun PSK 
  ชื่อบทความภาษาไทยใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  20 pt  ชิดซ้าย
  ชื่อบทความภาษาอังกฤษอักษรธรรมดาขนาด  ขนาด  20 pt  ชิดซ้าย
  ชื่อผู้เขียน  (ทั้งไทยและอังกฤษ)  ใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  18 pt  ชิดขวา
  หน่วยงานผู้เขียน  (ทั้งไทยและอังกฤษ)  ใช้อักษรธรรมดา ขนาด  16 pt  ชิดขวา
  E-Mail และเบอร์โทร ใช้อักษรธรรมดา ขนาด  16 pt  ชิดขวา
  หัวข้อหลักใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  18 pt
  เนื้อเรื่องใช้อักษรตัวปกติ  ขนาด  16 pt 
 2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ : บนและซ้าย  ขนาด  1  นิ้ว  ล่างและขวาง  ขนาด  1  นิ้ว
 3. ความยาวของเนื้อหา :  ไม่เกิน15  หน้า  รวมตารางรูปภาพ  และเอกสารอ้างอิง
 4. รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :

       - ชื่อวิทยาศาสตร์ คำขึ้นต้นให้ใช้อักษรตัวใหญ่ และใช้ตัวอักษรเอียง เช่น Uglena acus
       - ชื่อเฉพาะคำขึ้นต้นให้ใช้อักษรตัวใหญ่  เช่น Berdmann, Lemmermann
       - ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บให้ใช้ตัวเล็ก เช่น Random complete block design
       - ตัวย่อให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไว้ในการใช้ครั้งแรก เช่น (Random complete block design: RCBD)

 การเรียงลำดับเนื้อหา 

 1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อเรื่องเท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter)  นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็กยกเว้นชื่อเฉพาะ
 2. ชื่อผู้วิจัย : ระบุชื่อ สกุล ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานที่สังกัดและอีเมล ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์
 3. บทคัดย่อ (Abstract) : (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ, กรณีเป็นบทความภาษาอังกษ ต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย) เป็นการสรุปสาระสำคัญประเภทวิจัย  วัตถุประสงค์  วิธีดำเนินการวิจัย  และสรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อๆ โดยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 และให้ระบุคำสำคัญ (keywords) ไว้ท้ายบทคัดย่อในแต่ละภาษา
 4. บทนำ (Introduction) : ให้เขียนอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิดทฤษฎีที่ใช้  วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ
 5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษาทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพให้มีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
 7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงตามวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร ด้วยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความสำคัญของงานและสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด
 8. บทสรุปหรือข้อเสนอแนะ (Conclusion or Suggestions) : ให้เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเน้นถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 9. องค์ความรู้ใหม่และผลที่เกิดต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น (New knowledge and the effects on society local and communities) : ให้เขียนสรุปองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
 10. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ โดยเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือในงานวิจัยแต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมในงานวิจัย
 11. เอกสารอ้างอิง การอ้างอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา : เนื้อหาบทความใช้ระบบการอ้างอิงแบบนามปี (ชื่อ-นามสกุลผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์)  ตัวอย่างเช่น ....ลมุล  รัตตากร (2529)  ได้กำหนดคุณสมบัติของ………

 รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิง

     การเขียนเอกสารอ้างอิงให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม และให้เรียงภาษาไทยขึ้นก่อนภาษาอังกฤษ มีรูปแบบการเขียนแบบ APA 6 (American Psychological Association) ดังนี้

1. หนังสือ

    ชื่อ สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
    สีลาภรณ์ บัวสาย. (2549). เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพมหานคร:
             อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.
    Courtney, T. K. (1965).  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

2. วารสาร

   ชื่อ สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. ชื่อวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่), เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุด.
    ไพฑูรย์ สินลารัตน์. (2531). การปฏิรูปหลักสูตรมหาวิทยาลัยในประเทศที่กำลังพัฒนา. วารสารอุดมศึกษา, 13 (34), 14-20.
    Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal and N. Temar. (2007). Determination of antioxidant activity
            and antioxidant compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis, 20(1), 337-345.

3. วิทยานิพนธ์

   ชื่อ  สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ. (ระดับวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ คณะ).  สถาบันการศึกษา. จังหวัด.

   ยุรีพรรณ  แสนใจยา. (2545). แนวทางการพัฒนาไร่ชาสุวิฬุห์ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร.
            (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่.

4. เอกสารวิชาการอื่น ๆ

   ชื่อ สกุล ผู้เขียนหรือหน่วยงาน. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อเรื่องหรือชื่อหนังสือ. ประเภทของเอกสาร. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดพิมพ์. สถานที่พิมพ์.

   คณะกรรมการอำนวยการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย. (2549). คู่มือคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์. สำนักนายกรัฐมนตรี. กรุงเทพมหานคร.

5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์

   ชื่อ  สกุล.  (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สืบค้นจาก ชื่อ website      
   วิจารณ์  พานิช. (2554). วิชาการรับใช้สังคม. สืบค้นจาก https://www.gotoknow.org/ posts/440436

 การส่งต้นฉบับ

        จัดส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร  เว็บไซต์  Download แบบฟอร์มได้ที่ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/Download

        ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/about/submissions

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อ E-Mail ที่กรอกในเวปไซด์จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่กับบุคคลอื่น