ส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
 • บทความวิจัยที่ส่งมานี้ ยังไม่เคยตีพิมพ์ หรืออยู่ในระหว่างการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารอื่น ก่อนขอรับการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
 • ผลงานที่ส่งอยู่ในรูปของไฟล์ .doc หรือ .docx ที่สามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Word ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK ตามตัวอย่างรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร
 • ความยาวของบทความวิจัยไม่ควรเกิน 15 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง) และเป็นไปตามรูปแบบการตีพิมพ์ของวารสาร เอกสารอ้างอิงเขียนตามรูปแบบของ APA 6th edition
 • หากมีการดำเนินการเกี่ยวช้องกับมนุษย์หรือสัตว์ ต้องผ่านการอนุมัติจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Institutional Review Board, IRB) โดยระบุเลขที่อนุมัติภายในเนื้อหาส่วนการพิทักษ์สิทธิ์ และให้แนบไฟล์ เอกสารอนุมัติ IRB ในรูปแบบ pdf และ upload file ในขั้นตอนที่ 4 upload supplementary files ของขั้นตอน submission
 • ท่านได้โอนเงินชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งบทความและแนบหลักฐานการโอนเงินในรูปแบบ pdf และ upload files ในขั้นตอนการ submission (ยกเว้นการส่งครั้งแรก ยังไม่ต้องโอนเงิน ซึ่งท่านจะโอนเงินได้ต่อเมื่อ กองบรรณาธิการได้ตอบรับการส่งงานของท่านเท่านั้น)
 • หากตรวจพบการคัดลอกบทความวิจัย (plagiarism) ทางวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ จะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งผลงานตีพิมพ์แต่เพียงผู้เดียว

คำแนะนำผู้แต่ง

ประกาศ  เรียน ผู้สนใจส่งบทความ ของดรับบทความชั่วคราว   ขออภัยมา ณ ที่นี่ค่ะ
เนื่องจากมีผู้ส่งบทความเข้ามาจำนวนมาก  และวารสารในปี 2563 เต็มแล้วทุกฉบับ  รวมทั้งปี 2564 ฉบับแรกเต็มแล้ว
และอยู่ระหว่างการปรับรูปแบบของบทความ เพื่อเตรียมเข้าฐาน ACI
จึงของดรับบทความใหม่ชั่วคราว เพื่อดำเนินการบทความที่ส่งเข้ามาให้แล้วเสร็จ (ผู้ส่งเดิมในระบบใช้งานได้ตามปกติค่ะ)
การเตรียมต้นฉบับบทความ  มีรายละเอียดดังนี้

รูปแบบการเขียนบทความ/บทความวิจัย   
      กองบรรณาธิการได้กำหนดระเบียบการส่งต้นฉบับไว้ให้ผู้เขียนยึดเป็นแนวทางในการส่งต้นฉบับสำหรับการตีพิมพ์ลง “วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่” และกองบรรณาธิการสามารถตรวจสอบต้นฉบับก่อนการตีพิมพ์ เพื่อให้วารสารมีคุณภาพสามารถนำไปใช้อ้างอิงได้  โดยวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ จะเป็นวารสารเพื่อรองรับงานวิชาการเพื่อสังคม โดยการกำหนดเป้าหมายและขอบเขต (Aims & Scope) ที่จะตีพิมพ์บทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือท้องถิ่น ทางด้าน Social Sciences & Humanities  โดยมีสาขาย่อย 3 สาขา ได้แก่ 1) Arts and Humanities 2) Business, Management and Accounting และ 3) Social Sciences ที่สามารถแสดงได้เป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาสังคมและก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงในความตระหนักและการรับรู้ในปัญหาและแนวทางแก้ไขของชุมชน

การเตรียมต้นฉบับบทความ  มีรายละเอียดดังนี้
รูปแบบการพิมพ์
1. ตัวอักษร :  ใช้ตัวอักษร  Th Sarabun PSK 
ชื่อบทความภาษาไทยใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  20 pt  ชิดซ้าย
ชื่อบทความภาษาอังกฤษอักษรธรรมดาขนาด  ขนาด  20 pt  ชิดซ้าย
ชื่อผู้เขียน  (ทั้งไทยและอังกฤษ)  ใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  18 pt  ชิดขวา
หน่วยงานผู้เขียน  (ทั้งไทยและอังกฤษ)  ใช้อักษรธรรมดา ขนาด  16 pt  ชิดขวา
E-Mail และเบอร์โทร ใช้อักษรธรรมดา ขนาด  16 pt  ชิดขวา
หัวข้อหลักใช้อักษรตัวหนา  ขนาด  18 pt 
เนื้อเรื่องใช้อักษรตัวปกติ  ขนาด  16 pt
2. การตั้งค่าหน้ากระดาษ :  บนและซ้าย  ขนาด  1  นิ้ว  ล่างและขวาง  ขนาด  1  นิ้ว
3. ความยาวของเนื้อหา :  ไม่เกิน  15  หน้า  รวมตารางรูปภาพ  และเอกสารอ้างอิง
4. รูปแบบการใช้ภาษาอังกฤษในเนื้อเรื่องภาษาไทย :

 • ชื่อวิทยาศาสตร์ คำขึ้นต้นให้ใช้อักษรตัวใหญ่ และใช้ตัวอักษรเอียง เช่น Uglena acus
 • ชื่อเฉพาะให้ขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ทุกคำ เช่น Berdmann, Lemmermann
 • ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกวงเล็บให้ใช้ตัวเล็ก เช่น Random complete block design
 • ตัวย่อให้ใช้อักษรตัวใหญ่ทั้งหมด และควรมีคำเต็มบอกไว้ในการใช้ครั้งแรก เช่น (Random complete block design: RCBD)

 การเรียงลำดับเนื้อหา  

 1. ชื่อเรื่อง (Title) : ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเฉพาะตัวอักษรแรกของชื่อเรื่องเท่านั้นที่ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (Capital letter)  นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก  ยกเว้นชื่อเฉพาะ
 2. ชื่อผู้วิจัย : ระบุชื่อ สกุล ของผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัย โดยระบุสถานที่ทำงานหรือหน่วยงานที่สังกัดและอีเมล ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเบอร์โทรศัพท์
 3. บทคัดย่อ (Abstract) : (ภาษาไทยก่อนและตามด้วยภาษาอังกฤษ, กรณีเป็นบทความภาษาอังกฤษต้องมีบทคัดย่อภาษาไทย) เป็นการสรุปสาระสำคัญ  ประเภทวิจัย  วัตถุประสงค์  วิธีดำเนินการวิจัย  สรุปผลการวิจัยที่กระชับและชัดเจน และองค์ความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งสิ่งที่จะส่งผลต่อสังคม ชุมชนท้องถิ่น  ระบุตัวเลขสถิติที่สำคัญ  ใช้ภาษารัดกุมเป็นประโยคสมบูรณ์และเป็นร้อยแก้ว  ไม่แบ่งเป็นข้อๆ โดยบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ควรเกิน 1 หน้ากระดาษขนาด A4 และให้ระบุคำสำคัญ (Keywords) ไว้ท้ายบทคัดย่อในแต่ละภาษา
 4. บทนำ (Introduction) : ให้เขียนอธิบายความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ได้รับ
 5. ระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) : อธิบายถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองและอธิบายวิธีการศึกษาทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
 6. ผลการวิจัย (Results) : การเขียนเสนอผลการศึกษาควรกระชับและแสดงการวิจัยถึงผลที่ชัดเจน หากมีตาราง กราฟ หรือรูปภาพให้มีเนื้อหาหรือวิธีการอธิบายประกอบ
 7. การอภิปรายผล (Discussions) : การเขียนอภิปรายผลการศึกษา เป็นการชี้แจงผลการวิจัยว่าตรงตามวัตถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจัย สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของผู้อื่นที่มีอยู่ก่อนหรือไม่ อย่างไร ด้วยเหตุผลใด เปรียบเทียบหรือตีความเพื่อเน้นความสำคัญของงานและสรุปให้เข้าใจง่ายที่สุด
 8. บทสรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusion and Suggestions) : ให้เขียนสรุปสาระสำคัญของผลงานวิจัยว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ โดยเน้นถึงปัญหาหรือข้อโต้แย้งในสาระสำคัญ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
 9. องค์ความรู้ใหม่และผลที่เกิดต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น (New knowledge and the effects on society local and communities) : ให้เขียนสรุปองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นและผลที่เกิดต่อสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
 10. กิตติกรรมประกาศหรือคำขอบคุณ (Acknowledgement) : อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ โดยเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ช่วยเหลือในงานวิจัยแต่ไม่ได้เป็นผู้ร่วมในงานวิจัย
 11. เอกสารอ้างอิง ควรมีไม่ต่ำกว่า 10 รายการ ควรมีการอ้างอิงในระดับนานาชาติ และควรเป็นปัจจุบันให้มากที่สุด โดยให้จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง (กรณีมีการอ้างอิงภาษาไทย ให้ใส่การอ้างอิงภาษาไทยต่อท้ายบรรทัดมาด้วย เพื่อให้กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปลเป็นอังกฤษ)

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง

การอ้างอิงในเนื้อหา
รูปแบบการเขียนแบบ American Psychological Association (APA) 6th edition   โดยการอ้างอิงแบบแทรกปนไปกับเนื้อหา  ให้ระบุนามสกุลผู้แต่ง ปีที่พิมพ์ และเลขหน้าของเอกสารอ้างอิง เช่น

กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย เช่น   ไพศาล  วรคำ (2561, น.12)    พิมพ์เป็น  Worakham (2018, p.12)

กรณีแต่งเป็นชาวต่างชาติ  เช่น Barrows, H.S. and Tamblyn, R.M. (1980)

พิมพ์เป็น  Barrows & Tamblyn (1980)

รูปแบบการเขียนรายการอ้างอิงในบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

 1. การเขียนเอกสารอ้างอิงให้เรียงเอกสารที่ใช้อ้างอิงทั้งหมดตามลำดับอักษรตัวแรกของรายการที่อ้างอิง โดยเรียงลำดับแบบพจนานุกรม
 2. มีรูปแบบการเขียนแบบ American Psychological Association (APA) 6th edition

ให้จัดทำเอกสารอ้างอิงเป็นภาษาอังกฤษทุกประเภทของรายการอ้างอิง เพื่อเตรียมเข้าสู่ Asean Citation Index (ACI) รายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ   (กรณีมีการอ้างอิงภาษาไทย ให้ใส่การอ้างอิงภาษาไทยต่อท้ายบรรทัดมาด้วย เพื่อให้กองบรรณาธิการตรวจสอบความถูกต้องในการแปลเป็นอังกฤษ)

 1. ชื่อเรื่องให้ทำเป็น Thai Romanization (การถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมัน) และต้องเป็นภาษาอังกฤษในวงเล็บเหลี่ยม [ ]
 2. โดยการเขียน Thai Romanization แนะนำให้ใช้โปรแกรมแปลงสาส์นที่พัฒนาโดย NECTEC http://164.115.23.167/plangsarn/index.php
 3. การทำ Romanization ให้ยึดหลักสากลโดยใช้เกณฑ์ของ Library of Congress สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ loc.gov/catdir/cpso/roman.html

รายละเอียดการเขียนบรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง

 1. วารสาร (อ้างอิงวารสารที่มีความทันสมัย/เป็นปัจจุบันมากที่สุด)

รูปแบบการเขียน (General Format)

สกุล,/ตัวอักษรตัวแรกของชื่อต้น./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีของวารสาร (ฉบับที่), เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุด.

กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย และเขียนตามแบบ Thai Romanization

Author. (Year). Romanized Title of article [Translated Title of article]. Title of Journal., Volume(Issue), Page numbers.

Wattanalaungarun, W., Sa-ingthong,K & Chaiwoot, A. (2019). kānsưksā ʻēkkalak phư̄a kānthō̜ngthīeo bon
           phư̄nthān khō̜ng kānčhatkān thō̜ngthīeo yāng yangyư̄n phư̄nthī ʻamphœ̄ mǣ rim čhangwat Chīang Mai
          [Study for Uniqueness in Tourism Base on Sustainable Tourism Management, Mae Rim District
          Chiang Mai Province]. Rajabhat Chiang Mai Research Journal, 20(2), 53-68.

กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

Elmastas, M., O. lsildak, I. Turkekal  &  N. Temar. (2007). Determination of antioxidant activity and
           antioxidant compounds inwild edible mashroom. Food Composition and analysis, 20(1), 337-345.

 2. หนังสือ

ชื่อ สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือ. (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย และเขียนตามแบบ Thai Romanization

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Place: Publisher.

Rangkhakunnuwat, P. (2013). kān wikhro̜ ʻanukrom wēlā samrap sētthasāt læ thurakit
        [Time Series Analysis for Economics and Business]. (4thed.). Bangkok: Chulalongkorn
        University Printing House.

 กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

Courtney, T. K. (1965).  Physical Fitness and Dynamic Health. New York: McGrew-Hill Inc.

 1. วิทยานิพนธ์ (หากเรื่องนั้นมีบทความในวารสารให้ใช้การอ้างอิงจากวารสาร)

ชื่อ  สกุล. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าแบบอิสระ. (ระดับ, สถาบันการศึกษา).

กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย และเขียนตามแบบ Thai Romanization

Author. (Year). Romanized Title of dissertation [Translated Title of dissertation]
            (Doctoral dissertation or Master’s thesis, University).

Sunretphol, N. (2004). kānphatthanā tūa bong chī kānčhatkān sưksā phư̄a kānrīanrū talō̜t chīwit   
           [A Development of Educational Indicators for Lifelong Learning]. (Ph.D., Srinakharinwirot University).

กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

Magyar, C. E. (2014). The discourse of tourism and national heritage: A contrastive study from a cultural
          perspective (Doctorial’s thesis, University of Madrid).

 1. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อางอิงเฉพาะขอมูลที่ทันสมัย/เปนปจจุบัน เชน สถิติจํานวนประชากร เปนตน)

ชื่อ  สกุล.  (ปีที่พิมพ์). ชื่อเรื่อง. สืบค้นจาก ชื่อ website      

กรณีผู้แต่งเป็นคนไทย และเขียนตามแบบ Thai Romanization

Author. (Year). Romanized Title [Translated Title]. Retrieved From URL

National Statistical Office. (2019). samrūat phāwa kānthamngān khō̜ng prachākō̜n 2562            
          [Survey of Working Situation of Population 2019]. Retrieved from http://www.nso.go.th/sites/2014

   กรณีผู้แต่งเป็นชาวต่างชาติ

Rankin, E. (2013). Residential school survivor says he was starved CBC NEWS.
            Retrieved from https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-residential-school
            -survivor-says-he-was-starved-1.1317712

 การส่งต้นฉบับ

        จัดส่งต้นฉบับที่พิมพ์ตามข้อกำหนดของรูปแบบวารสาร  เว็บไซต์  Download แบบฟอร์มได้ที่ Download แบบฟอร์มได้ที่ https://so05.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/Download

        ส่งบทความได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cmruresearch/about/submissions

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ชื่อ E-Mail ที่กรอกในเวปไซด์จะใช้เฉพาะวัตถุประสงค์การตีพิมพ์ในวารสารนี้เท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นหรือเผยแพร่กับบุคคลอื่น