ทีมบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. ถนัด บุญชัย

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. บังอร ฉัตรรุ่งเรือง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

บรรณาธิการ

 

อาจารย์ ดร. รัชพล สัมพุทธานนท์           

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

กองบรรณาธิการ

 

Professor Dr. Andreas  Zins

Modul University, Vienna, Austria

 

รองศาสตราจารย์ ดร. จีรยุทธ  ไชยจารุวณิช

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา  ทำดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. จุฑาศินี  ธัญปราณีตกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐเชษฐ์  พูลเจริญ

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

อาจารย์ ดร. ยงยุทธ  วิถีไตรรงค์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธา  เจนศิริศักดิ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์  ธาราพิทักษ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

อาจารย์ ดร. อัครสิทธิ์  บุญส่งแท้

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ดร. ฆนธรส  ไชยสุต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่