การเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรจากเปลือกมะขามเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์

  • ครุปกรณ์ ละเอียดอ่อน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • สมหมาย ปะติตังโข สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  • กิ่งแก้ว ปะติตังโข Library and information Sub-Department, Faculty of Human and Social Science, Buriram Rajabhat University
คำสำคัญ: พอลิฟีนอล, สมุนไพร, เปลือกเมล็ดมะขาม

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการนำเปลือกเมล็ดมะขามมาทำการสกัดสารพอลิฟีนอลด้วยแอลกอฮอลล์ ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ และนำไปเป็นส่วนผสมของอาหารไก่เนื้อ โดยเปลือกเมล็ดมะขาม 1 กิโลกรัม สกัดได้สารพอลิฟีนอลที่มีโมเลกุลขนาดเล็กและไม่เป็นพิษจำนวน 200 กรัม  เมื่อหาปริมาณพอลิฟีนอลรวมจะได้ค่าเฉลี่ย 18.085 ppm ที่ความเข้มข้นของสารตัวอย่าง 100 ppm การศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี DPPH พบว่า สารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีที่ค่า IC50 19.59 ppm การต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี FRAP  พบว่า สารสกัดมีความสามารถในการรีดิวส์ Fe3+ ไปเป็น Fe2+ ซึ่งได้ปริมาณ Fe2+ 0.864 ppm ส่วนการศึกษาสมบัติการต้านอนุมูลอิสระโดยวิธี ABTS+ พบว่า ทุกความเข้มข้นของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดมะขามมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค ABTS ได้ค่าเปอร์เซ็นต์ Radical Scavenging activity เป็น 51.389 ppm การเสริมสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามในการเลี้ยงไก่เนื้อทำให้ไก่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น การเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวันและประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงขึ้น รวมถึงทำให้ปริมาณไขมันในช่องท้องของไก่เนื้อลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) สำหรับระดับที่เหมาะสมในการเสริมสารสกัดเปลือกเมล็ดมะขามในการเลี้ยงไก่เนื้อ คือ ที่ระดับ 300 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมอาหาร มีผลทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไก่เนื้อดีที่สุด ผลจากการวิจัยนี้สามารถนำไปใช้ในการเลี้ยงไก่เนื้อในระดับครัวเรือนและทั้งยังสามารถขยายไปในระดับอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อ. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 170 ง.

ดวงใจ บุญกุศล. (2560). ผลของสารสกัดสมุนไพรต่อตัวอ่อนพยาธิในกลุ่ม strongyles ของแพะ. วารสารเกษตรพระวรุณ, 14(2), 208-216.

พิมลพรรณ อุตเรือน และคณะ. (2561). การทดสอบระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ส่งผลต่อความเครียดของไก่พื้นเมืองเพศเมีย (Gallus gallus domesticus) ในรูปแบบการผสมพันธุ์ในระดับท้องถิ่นแบบต่างๆ. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 18(1), 70-77.

วุฒิไกร บุญคุ้ม, มนต์ชัย ดวงจินดา, บัญญัติ เหล่าไพบูลย์ และเทวินทร์ วงษ์พระลับ. (2557). อิทธิพลของความเครียดเนื่องจากความร้อนต่อค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและผลผลิตไข่ในไก่พื้นเมืองไทยพันธุ์ประดู่หางดำ. วารสารแก่นเกษตร, 42(3), 319-328.

สถาบันอาหาร. (2561). อุตสาหกรรมไก่เนื้อ. สืบค้นจาก https://www.fic.nfi .or.th/food

อุษณีภรณ์ สร้อยเพชร และรุ้งฟ้า จีนย้าย. (2560). ประสิทธิภาพการใช้สมุนไพรไทย 5 ชนิดในการกำจัดพยาธิภายในไก่พื้นเมือง. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี, 16(1), 27-31.

Abdel-Hameed, E. S. (2009). Total phenolic contents and free radical scavenging activity of certain Egyptian Ficus species leaf samples. Food Chemistry, 114(4), 1271-1277.

Caluwa,E. D.,K. Halamova, and P. V. Damme. (2010). Tamarindus indica L. : A review of tradional uses, phytochemistry and pharmacology. Afrika Focus, 23(1), 53-83.

Ewing,S.A.,D.C. Lay,Jr., and E.Von Borell. (1999). Farm Animal Well-Being-Stress Physiology, Animal Behavior, and Environmental Design. Prentce Hall,Upper Saddle River, New jersey.

Javis, M. C. and Apperley, D. C. (1990). Direct observation of cell wall structure in living plant tissues by solid-state 13C NMR spectroscopy. Plant Physiology, 92(1), 61-65.

Pumthong, G. (1999). Antioxidant Activity of Polyphenolic Compounds Extracted from Seed Coat of Tamarindus indica Linn, Chiang Mai University, Thailand.

Saowanee Luengthanaphol, Darin Mongkolkhajornsile, Supaporn Douglas, Peter L. Douglas, Lae-ied Pongsopa and Suwassa Pongamphai. (2004). Extraction of antioxidant from sweet Thai tamarind seed coat preliminary experiments. Journal of Food Engineering, 63(3), 247-252.

Strickland, F. M., Kuchel, J. M. and halliday. G. M. (2004). Natural products as aid for protecting the skin’s immune system against UV damage. Cutis, 74(1), 24-28.

Sudjaroen, Y., Haubner, R., W urtele, G., Hull, W. E., Erben,G., Spiegelhalder,B., Changbumrung, S., Bartsch, H., and Owen, R.W. (2004). Isolation and structure elucidation of phenolic antioxidants form Tamarind (Tamarindus indica L.) seeds and pericarp. Food and Chemical Toxicology, 43(11), 1673-1682.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
ละเอียดอ่อนค., ปะติตังโขส., & ปะติตังโขก. (2019). การเลี้ยงไก่ด้วยสมุนไพรจากเปลือกมะขามเพื่อลดต้นทุนการผลิตและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 31-40. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.3
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)