การออกแบบแผนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาจังหวัดลำปาง

  • สวัสดิ์ ละคำปา นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ชรินทร์ มั่งคั่ง ภาควิชาหลักสูตร การสอนและการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • จารุณี มณีกุล Department of Curriculum Teaching & Learning, Faculty of Education, Chiang Mai University
คำสำคัญ: การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้, สังคมศึกษา, อินโฟกราฟิก, สมรรถนะ, เทคโนโลยี

บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง 2) เพื่อหาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และแบบประเมินสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง  3) เพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง  ผู้ประเมินประกอบด้วย ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 คน ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 คนและครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 คน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นผู้ประเมิน รวมทั้งหมด  9  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ

          ผลการศึกษา พบว่า การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยาออกแบบโดยการนำเนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ลำปางเขลางค์นครที่สร้างขึ้นมาแล้วนำกระบวนการสร้างอินโฟกราฟิก 5 ขั้นตอนใส่ในกิจกรรมการเรียนรู้ของแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกขั้นตอนและนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปให้กลุ่มเป้าหมาย 9 คน ประเมิน ซึ่งผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด โดยซึ่งมีค่าเฉลี่ย 4.82  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31

           การสร้างแบบประเมินสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง สร้างโดยใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นแนวทางในการสร้างแบบการประเมิน นำไปให้กลุ่มเป้าหมาย 9 คน ประเมิน ผลการประเมินมีความสมบูรณ์ถูกต้องและมีคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด โดยซึ่งมีค่าเฉลี่ย มีค่าเฉลี่ย 4.79  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31

          การศึกษาครั้งนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนมีเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้กับนักเรียนเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง และทำให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของตนเองและสังคม

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมวิชาการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กระทรวงศึกษาธิการ.กรุงเทพมหานคร.

ชนาธิป พรกุล. (2551). การออกแบบการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เชษฐภูมิ วรรณไพศาล. (2560). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศึกษา : หลักการและการประยุกต์. พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: บริษัทคลองช่าง พริ้นติ้ง จำกัด.

ทิชพร นามวงศ์. (2560). การออกแบบอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์. Veridian E-Journal Science and Technology , 4(4), 14-25.

ทิศนา แขมมณี. (2559). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครั้งที่ 20. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรวนา รัตนชูโชค. (2559). การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการศึกษาในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในพื้นที่เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 17(1), 69-80.

สถาบันดำรงราชานุภาพ. (2559). ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วย Infographics. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ: บริษัทบพิธการพิมพ์ จำกัด.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
ละคำปาส., มั่งคั่งช., & มณีกุลจ. (2019). การออกแบบแผนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์วิชาสังคมศึกษาโดยใช้เทคนิคอินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนทุ่งฝางวิทยาจังหวัดลำปาง. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 81-91. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.7
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)