นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม

  • เสาวลักษณ์ เรืองศรี Faculty of Sciences and Technology, ChiangMai Rajabhat University
  • ณรงค์ สุขประเสริฐ Faculty of Sciences and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
  • สุวัฒนวงศ์ พันเพ็ชร Faculty of Sciences and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
  • พัฒนา บุญญประภา Faculty of Sciences and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
  • กิตติวินท์ เดชชวนากร Faculty of Education, ChiangMai University
คำสำคัญ: นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู / โรงเรียนพหุวัฒนธรรม

บทคัดย่อ

    This qualitative research aimed to study a form of educational management in multicultural schools of pre-service teachers and techniques used in learning in order to serve differences of learners. This research uses the theory of multicultural study (Banks, J.: 1994) to be scope of research. The main tool for gathering and analyzing information is structured interview of pre-service teachers from program of industrial arts, Faculty of Sciences and Technology, Chiang Mai Rajabhat University, 2nd semester and academic year of 2017 of professional experience in a public school in Chiang Mai and participant observation has been applied by observing the form of learning management of pre-service teachers of educational management in multicultural schools. The finding found that pre-service teacher realized necessary by using techniques for teaching in order to serve differences of learners and be up to date about current news and knowledge. This will help to encourage the interest of learners. The condition of the learning process in multicultural schools about different ability and culture of learners influences the result of learning and the importance of developing curriculum and teaching techniques which are able to help learners to learn as per their abilities and culture in order for the better result of studying.

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

Banks, J. (1994). Approaches to multicultural curriculum reform. In J. Banks and C.Banks (Eds) , Multicultural education : Issues and perspectives. Boston : Allyn & Bacon.

Bureau of Academic affair and Educational Standards. (2006). Office of the Basic Education Commission indicator and learning department as per the core curriculum of Basic Education 2008. Bangkok : Agricultural co-operative publishing of Thailand.

Chaiwat Padungpong. (2007). “Using arts to support accepting diversity of culture in multicultural society”. Educational Journal. 18th year, 1st issue (January – June).

Cortes. (1996). Cultural Diversity and Education: Foundations, Curriculum, and Teaching. (5th ed.) Boston: Allyn and Bacon.

Prasit Lee Preecha and Mookdawan Sakboon. (2016). Policy and educational management of government on tribes in the north of Thailand. Social Sciences and Development Program, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University.

Suthara Yothakhan. (1998). Developing program of multicultural education in order to support understanding about themselves of Kindergarten children in the northeast. Thesis of master of education, Early Childhood Education, Chulalongkorn University.

Wuttisak Pochanukul (2008). Multicultural Education. Retrieved from https://www.pochanukul.com/?p=128#more-128

Zuriyatee Assoleeheen (2010). The result of using module lesson of Religion as per multicultural concept that has result is academic achievement of student in Pathomsueksa 5. Graduate school. Islamic University Yala.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
เรืองศรีเ., สุขประเสริฐณ., พันเพ็ชรส., บุญญประภาพ., & เดชชวนากรก. (2019). นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กับการจัดการศึกษาในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 71-80. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.6
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)