สถานการณ์การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ของประชาชนที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

  • นภา สุวรรณนพรัตน์ แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกงไกรลาศ อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย
คำสำคัญ: ปัญหาสุขภาพช่องปาก, บริการทันตกรรม, โรคฟันผุ, โรคปริทันต์

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ของประชาชนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากโปรแกรม HosXP ของโรงพยาบาลกงไกรลาศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2561 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มารับบริการทันตกรรมที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ และวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าสถิติความถี่ (ร้อยละ) พบว่า ในปีงบประมาณ 2559 – 2561 มีประชาชนมารับบริการทางทันตกรรมเพิ่มมากขึ้นเป็น 4,448 คน 4,669 คน และ 5,185 คน ตามลำดับ แต่ประชาชนที่มีปัญหาโรคฟันผุระยะเริ่มต้นมีแนวโน้มลดลงทุกปีเป็นร้อยละ 8.99, 0.34 และ 0.15 ตามลำดับ โรคเหงือกอักเสบลดลงเป็นร้อยละ 14.21, 13.64 และ 9.82 ตามลำดับ และโรคปริทันต์อักเสบลดลงเป็นร้อยละ 13.35, 11.09 และ 10.20 ตามลำดับ นอกจากนี้ พบว่า ประชาชนมารับบริการมากที่สุดในปี 2560 ได้แก่ การอุดฟัน (ร้อยละ 25.51) การขูดหินปูน (ร้อยละ 24.65) การใส่ฟันปลอม (ร้อยละ 8.12) และปี 2561 ได้แก่ การถอนฟัน (ร้อยละ 26.29) การเคลือบฟลูออไรด์ (ร้อยละ 10.47) และการเคลือบหลุมร่องฟัน (ร้อยละ 11.48) ตามลำดับ เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มวัย พบว่า โรคฟันผุที่ยังไม่ได้รับการรักษา พบมากที่สุดในกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น คิดเป็นร้อยละ 48.72 ส่วนโรคปริทันต์อักเสบ พบมากที่สุดในกลุ่มวัยสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 21.45 ดังนั้นควรมีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เครือข่ายสาธารณสุข และชุมชน ในการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ประชาชนแต่ละกลุ่มวัย ในการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้อง เพื่อช่วยป้องกันการเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ได้อีกด้วย

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2561). โรคฟันผุ. สืบค้นจาก https://www.anamai.moph.go.th/ewt_news.php?nid=1762

กระทรวงสาธารณสุข. (2561). รายงานตามตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2561. สืบค้นจาก https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/page_kpi.php?flag_kpi_level=1&flag_kpi_year=2018

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข. (2561). สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2560. สืบค้นจาก https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/stratistics60.pdf

คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (2561). โรคปริทันต์. สืบค้นจาก https://specialdent.kku.ac.th/

จิราพร ขีดดี และคณะ. (2561). ผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปาก. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย พ.ศ. 2560. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : บริษัทสามเจริญพานิชย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด.

ณัฐวุธ แก้วสุทธา และคณะ. (2556). ความชุกและปัจจัยทางกายภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคฟันผุในผู้ป่วยเด็ก คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ. วิทยาสารทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ, 6(2), 35-47.

ปิยะดา ประเสริฐสม. (2548). สถานการณ์สุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ. วิทยาสารทันตสาธารณสุข, 10(1-2), 73-78.

เมธานี คุปพิทยานันธ์ และคณะ. (2555). โรคในช่องปากที่พบบ่อย การสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก ประตูสู่สุขภาพดีในทุกช่วงวัยของชีวิต. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก.

ยศวิมล คูผาสุข. (2561). โรคปริทันต์อักเสบ. สืบค้นจาก https://www.dt.mahidol.ac.th/th/periodentitis/
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
สุวรรณนพรัตน์น. (2019). สถานการณ์การเกิดโรคฟันผุและโรคปริทันต์ของประชาชนที่มารับบริการ ที่โรงพยาบาลกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 105-114. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.9
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)