แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ (การขับลื้อ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

  • พรสวรรค์ จันทะวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คำสำคัญ: การฟื้นฟู, วัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ, ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

บทคัดย่อ

     งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางวัฒนธรรมดนตรีและแนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธ์ไทลื้อบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาจากเอกสาร แบบสอบถามจำนวน 100 ชุด การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 10 คน        การสนทนากลุ่ม 3 ครั้ง เสนอผลการวิจัยแบบพรรณนา

     ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมดนตรี (ขับลื้อ) กำลังจะสูญหายมีสาเหตุมาจากการครอบงำของวัฒนธรรมข้ามชาติ เมื่อพิจารณารายด้าน มีด้านที่เป็นสาเหตุของปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน เรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1) การยึดถือวัฒนธรรมโลกไร้พรหมแดน ทำให้วัฒนธรรมดนตรีไทลื้อสูญหาย รองลงมา คือ 2) การยอมรับวัฒนธรรมบริโภคนิยม 3) การแพร่กระจายของวัฒนธรรมตะวันตกทำให้วัฒนธรรมดนตรีไทลื้อสูญหาย ซึ่งคณะกรรมการฟื้นฟูวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลื้อ เสนอแนะว่า ควรดำเนินการฟื้นฟู 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการเพิ่มคุณค่าวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธ์ไทลื้อ 2) ด้านการรักษาประเพณีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 3) ด้านการเพิ่มขีดสมรรถนะของนักดนตรี นักร้องและนักแสดง และ 4) ด้านการยกระดับความร่วมมือกันของคนไทลื้อทุกคน

Downloads

Download data is not yet available.

เอกสารอ้างอิง

เจีย แยน จอง. (2498). สถาบันศึกษาไทลื้อเอเชียอาคเนย์. กรุงเทพฯ.

ชาญชัย จีรวรรณกิจ. (2529). การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยของชาวลัวะในภาคเหนือของประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เทศบาลตำบลสะเมิงใต้. (2560). ฐานข้อมูลงานทะเบียน. อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่.

บำรุง บุญปัญญา. (2550). ทศวรรษแนวคิดวัฒนธรรมเชียงใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เดือนตุลา จำกัด.

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2556). สัจจธรรมแห่งแนวพระราชดำริสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิสซิ่งจำกัด (มหาชน).

เสรีรัต โคตะขุน. (2553). การเรียนรู้ตลอดชีวิตของพ่อใหญ่ครูเสโคตะขุน พระพุทธเจ้า 10 ชาติ. สืบค้นจาก www.sereerat 2010.blogspot.com

Tichy, N.M. and Sherman, S. (1993). Control your Destiny or Someone Else Will. NewYork: Doubleday.
เผยแพร่แล้ว
2019-06-11
การอ้างอิงบทความ
จันทะวงศ์พ. (2019). แนวทางการฟื้นฟูวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ์ไทลื้อ (การขับลื้อ) ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่, 20(1), 41-55. https://doi.org/10.14456/rcmrj.2019.4
ประเภทบทความ
บทความวิจัย (RESEARCH ARTICLE)